Omgevingsvergunning


Voor wie

Eigenaren van bedrijven, bedrijfsleiders, milieucoördinatoren of gemachtigde adviseurs van bedrijven.

Wat

Vergunning bij bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. Dit is één vergunning voor alle activiteiten binnen de fysieke leefomgeving. De omgevingsvergunning kan verplicht zijn. Bijvoorbeeld als een bedrijf op een bepaalde plek iets wil slopen, (ver)bouwen, oprichten of gebruiken.

Waarom

In de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) staat voor welke activiteiten een omgevingsvergunning verplicht is.

Aanpak

Activiteitenbesluit

Bedrijven die onder het 'Activiteitenbesluit' vallen doen een melding Activiteitenbesluit. Een aanvraag om omgevingsverguning (onderdeel milieu) is vaak niet nodig.

Meer informatie vindt u op de pagina melding activiteitenbesluit.

Omgevingsvergunning beperkte milieu toets

Voor sommige activiteiten uit het Activiteitenbesluit moet u eerst toestemming vragen. Veel bedrijven vallen tegenwoordig geheel of gedeeltelijk onder de algemene regels van het Activiteitenbesluit. Voor de activiteiten die onder de algemene regels vallen is dan geen omgevingsvergunning (onderdeel Milieu) meer nodig. Daarvoor doet u een aanvraag voor een ‘lichte’ omgevingsvergunning, een OBM.

Meer informatie vindt u op de pagina omgevingsvergunning beperkte milieu toets.

Vragenformulier Bibob

Bedrijven uit de afvalbranche die een omgevingsvergunning onderdeel milieu aanvragen moeten een vragenformulier Bibob (bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) invullen.
Daarmee bewijst het bedrijf dat het volgens de wet handelt en/of gaat handelen. Ga hier naar het vragenformulier BIBOB en stuur het als bijlage mee met uw aanvraag.

IPPC Tool

IPPC-installatie aanwezig?

Om te bepalen of sprake is van een Integrated Pollution and Prevention Control (IPPC) gebruikt u de Handleiding bepalen BBT voor industriële IPPC-installaties van Kenniscentrum Infomil. Hiermee kijkt u of er binnen uw bedrijf één of meer activiteiten zijn met de drempelwaarden uit bijlage 1 van de richtlijn industriële emissies (RIE).

Gebruik de IPPC-Tool bij een aanvraag

Maak bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning gebruik van de IPPC TOOL. Ga naar de Tool.

De IPPC-richtlijn is onderdeel van de Richtlijn Industriële Emissies (RIE). De richtlijn bestaat om verontreinigingen door industriële activiteiten te verminderen. Alle milieu-onderwerpen (bijvoorbeeld lucht, afval, water, bodem) worden in relatie tot elkaar bekeken. Hiermee wordt bescherming van het milieu in zijn geheel bereikt.

Beleidsregel geurhinder

Voor bedrijven die geurhinder kunnen veroorzaken is provinciaal geurbeleid vastgesteld. Daarmee krijgen bedrijven en hun omgeving duidelijkheid over de manier waarop geur wordt beoordeeld.
De Beleidsregel geurhinder geldt bij het verlenen van vergunningen en voor het maken van voorschriften op maat. Hij geldt niet voor veehouderijen of geurbronnen die onder het Activiteitenbesluit vallen.

Meer informatie vindt u in de beleidsregel geur bedrijven (niet veehouderijen) Overijssel 2018.

Contact

Telefoon: 038 499 88 99 
E-mail: overijsselloket@overijssel.nl