Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets (OBM)


Voor wie

Iedereen die voor of namens een bedrijf een Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets (OBM) wil aanvragen. Dit zijn meestal eigenaren van bedrijven, bedrijfsleiders, milieucoördinatoren of gemachtigde adviseurs van bedrijven.

Wat

Voor sommige activiteiten uit het Activiteitenbesluit moet u eerst toestemming vragen. Veel bedrijven vallen tegenwoordig geheel of gedeeltelijk onder de algemene regels van het Activiteitenbesluit. Voor de activiteiten die onder de algemene regels vallen is dan geen omgevingsvergunning (onderdeel Milieu) meer nodig. Daarvoor doet u een aanvraag voor een ‘lichte’ omgevingsvergunning, een OBM. Deze bevat geen voorschriften, na het verlenen van de OBM gelden de algemene regels van het Activiteitenbesluit.

Waarvoor

In het Besluit Omgevingsrecht staan de activiteiten waarvoor een OBM verplicht is. Het gaat om:

 • diverse bedrijfsactiviteiten genoemd op de D-lijst van het Besluit milieueffectrapportage;
 • bepaalde activiteiten met afvalstoffen;
 • waterzuiveringsinstallaties;
 • de productie van cement- of betonmortel of cement- of betonwaren;
 • bepaalde activiteiten met landbouwhuisdieren;
 • bepaalde activiteiten met polyesterhars;
 • bodemenergiesystemen.

Aanpak

Voorwaarden

Afhankelijk van de aangevraagde activiteit(-en) vindt toetsing plaats aan de volgende voorwaarden:

 • er is geen milieueffectrapportage nodig;
 • het beheer van afvalstoffen is doelmatig;
 • het bedrijf houdt zich aan de Wet Bibob;
 • er is sprake van een aanvaardbaar geurhinderniveau;
 • de aangevraagde situatie past binnen de grenswaarden voor geluid;
 • voldoet het bedrijf aan de grenswaarden uit de Wet luchtkwaliteit;
 • voor bodemenergiesystemen: er is geen inmenging of samengaan met andere bodemenergiesystemen. Bodemenergie wordt doelmatig gebruikt.

Beantwoordt de activiteit niet aan de daaraan gestelde voorwaarden, dan krijgt u geen OBM.

Contact

Telefoon: 038 499 88 99 
E-mail: overijsselloket@overijssel.nl