Vergunning, ontheffing en melding


Vergunning, ontheffing en melding Vergunning, ontheffing en melding Selectie Selectie selectie Selectie instellingen Eigenschappen Afbeelding tonen 0 Samenvatting tonen 0 Ordening Alfabetisch ALPHA Alfabetisch ALPHA Paginatypefilter Product 2017 productppc Items per pagina 25 Zoekopties Vrij zoeken 1 Zoekformulier persistent 1 Doelgroepen 0 Facetten Doelgroep facet:ppc doelgroep Thema facet:ppctheme Type facet:ppc type product startpunt Startpunt Link https://www.overijssel.nl/loket/vergunning/ Algemeen Tekst bij niets gevonden Er zijn helaas geen resultaten gevonden. Gebruik een andere zoekterm of gebruik de navigatie links om een nieuwe selectie te maken. Rechterbalk Rechterbalk rechterbalk defaultrechterbalk Rechterbalk defaulttekst Inhoud Inhoud inhoud-blok Contact Natuur en milieu Informatie over natuur- en milieubescherming, grondwater(bescherming), ontgrondingen en luchtvaart. Telefoon: 038 499 88 99 (kies 2) E-mail: postbus@overijssel.nl Wegen en kanalen Informatie over wegen, kanalen en transport. Telefoon: 038 499 88 99 (kies 3)E-mail: postbus@overijssel.nl Bodem De provincie is bevoegd gezag voor de Wet bodembescherming. De taken worden uitgevoerd door Omgevingsdiensten in Overijssel. Voor alle bodemformulieren (verontreiniging en saneringen of aantasting bodem) kunt u terecht bij de Omgevingsdienst IJsselland of Omgevingsdienst Twente. toptaaktekst Inhoud Inhoud inhoud-blok Op 24 december en 31 december is het Overijssel loket om 15.00 uur gesloten. Op 25 december en 1 januari is het provinciehuis gesloten. E-mails aan het Overijssel loket (subsidies): subsidie@overijssel.nl, die wij op 24 en 31 december vóór 12.00 uur ontvangen, nemen wij nog dezelfde dag in behandeling. De e-mails die daarna binnen komen, behandelen we de eerstvolgende werkdag. Het meldpunt voor klachten over milieu, overlast, een ongewoon voorval en gevaarlijke situaties is altijd bereikbaar via 038 499 88 99 en meldpunt@overijssel.nl. Lay-out Lay-out Veel bedrijven vallen tegenwoordig geheel of gedeeltelijk onder de algemene regels van het Activiteitenbesluit. Voor sommige activiteiten moet het bevoegd gezag toch een aantal beoordelingen doen. Deze worden gedaan in de vorm van een ‘lichte’ omgevingsvergunning, een Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets (OBM).https://www.overijssel.nl/loket/vergunning/milieu-natuur/omgevingsvergunning-0/Aanvragen van een ontgrondingsvergunning. Een ontgronding is een verlaging van het maaiveld of de onderwaterbodem. Hiervoor is meestal een vergunning nodig.https://www.overijssel.nl/loket/vergunning/ontgrondingen/functionele/Ontgrondingsvergunning aanvragen. Elke verlaging van het maaiveld of de onderwaterbodem is een ontgronding.https://www.overijssel.nl/loket/vergunning/ontgrondingen/multifunctionele/Ontheffing waarmee u toestemming kunt krijgen voor het opstijgen en landen met een luchtvaartuig. De ontheffing geldt voor een terrein buiten een luchthaven.https://www.overijssel.nl/loket/vergunning/luchtvaart/ontheffing-tijdelijk/De overheid die een weg onderhoudt kan die weg aan het openbaar verkeer onttrekken. Dit houdt in dat die weg (of een deel daarvan) niet langer toegankelijk is. U kunt de gemeente verzoeken een weg aan het openbaar verkeer te onttrekken.https://www.overijssel.nl/loket/vergunning/wegen-vaarwegen/onttrekking-weg-aan/Ontheffing voor activiteiten met risico op verontreiniging van het grondwater. Deze ontheffing is nodig binnen een waterwingebied of een grondwaterbeschermingsgebied in Overijssel.https://www.overijssel.nl/loket/vergunning/virtuele-map/risico-activiteiten/Voor het plaatsen van tijdelijke verkeersmaatregelen op aan of langs een provinciale wegen in Overijssel is toestemming van de provincie Overijssel als wegbeheerder vereist. U dient hiervoor een aanvraagformulier in te dienen, inclusief verkeersplan.https://www.overijssel.nl/loket/vergunning/wegen-vaarwegen/tijdelijke/Wilt u als eigenaar of belanghebbende van aan een provinciale weg liggend perceel naar die weg een uitweg maken of de uitweg of het gebruik ervan wijzigen, dan moet u daartoe een melding doen bij de provincie.https://www.overijssel.nl/loket/vergunning/wegen-vaarwegen/uitweg-provinciale/Verkeersbesluiten geven aan hoe weggebruikers zich op de openbare weg dienen te gedragen. U kunt hierbij denken aan het instellen van een maximumsnelheid of een parkeerverbod.https://www.overijssel.nl/loket/vergunning/wegen-vaarwegen/verkeersbesluit-0/Meldingsplicht voor openbare zwembaden, semi-openbare zwembaden in bijvoorbeeld hotels, campings en sauna's, peuterbaden, medische baden en badinrichtingen in oppervlaktewater.https://www.overijssel.nl/loket/vergunning/zwembaden/voornemen-oprichten/Voordat u een bepaalde hoeveelheid vuurwerk wilt afsteken moet u melding doen aan Gedeputeerde Staten van de provincie. Hierop volgt een acceptatiebrief of een afwijzing. Voor het afsteken van bepaalde soorten en hoeveelheden vuurwerk moet u eerst toestemming vragen aan Gedeputeerde Staten van de provincie waar u het vuurwerk wilt afsteken.https://www.overijssel.nl/loket/vergunning/vuurwerkevenementen/vuurwerk-of/Vergunning aanvragen voor onttrekkingen of infiltraties van grondwater.https://www.overijssel.nl/loket/vergunning/virtuele-map/waterwetvergunning/Wanneer u op de openbare weg een wedstrijd wilt houden bent u verplicht daarvoor ontheffing aan te vragen bij de beheerder van die weg.https://www.overijssel.nl/loket/vergunning/wegen-vaarwegen/wedstrijden-op-de/Als belanghebbende kunt u aan de provincie een ontheffing vragen voor het maken van een bouwwerk op, over of aan de openbare weg.https://www.overijssel.nl/loket/vergunning/wegen-vaarwegen/werk-object/Als belanghebbende kunt u aan de provincie een ontheffing vragen voor het maken van een (bouw)werk / object / beplanting op, over of in een vaarweg.https://www.overijssel.nl/loket/vergunning/wegen-vaarwegen/werk-object-0/Voor het doen van een melding voor het vellen van een houtopstand, een aanvraag voor soortenbescherming of gebiedsbescherming gebruikt u het digitaal aanvraagformulier.https://www.overijssel.nl/loket/vergunning/milieu-natuur/wet/In Overijssel is helaas geen ruimte om alle soorten dieren en planten onbeperkt toe te laten: soms veroorzaken ze schade aan natuur en landbouwgewassen of leveren een gevaar op voor de verkeersveiligheid. Het beperken van de populaties van bepaalde diersoorten is soms noodzakelijk, maar dat beperken is gebonden aan een stelsel van vrijstellingen en ontheffingen.https://www.overijssel.nl/loket/vergunning/milieu-natuur/wet-4/U heeft een vergunning nodig als u een project of handeling wilt uitvoeren die schadelijk kunnen zijn voor een beschermd natuurgebied.https://www.overijssel.nl/loket/vergunning/milieu-natuur/wet-1/In de Wet natuurbescherming (Wnb) is ook de bescherming van houtopstanden (bossen en rijenbeplantingen) geregeld. Het voornaamste doel van het onderdeel houtopstanden is het instandhouden van het areaal bossen en beplantingen in Nederlandhttps://www.overijssel.nl/loket/vergunning/milieu-natuur/wet-0/Ontheffing beheer en schadebestrijding van enkel diersoorten door middel van een geweer en kunstlicht.https://www.overijssel.nl/loket/vergunning/milieu-natuur/wet-2/Meldingen en aanvragen voor ontheffingen op grond van de Wet natuurbescherming voor het onderdeel Soortenbescherming.https://www.overijssel.nl/loket/vergunning/milieu-natuur/wet-3/192722Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets (OBM)177777Ontgrondingsvergunning functionele ontgronding192380Ontgrondingsvergunning multifunctionele ontgronding177813Ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik luchtvaartuigen (TUG)177801Onttrekking weg aan het openbaar verkeer177795Risico-activiteiten in grondwaterbeschermingsgebieden, ontheffing209738Tijdelijke verkeersmaatregelen bij wegwerkzaamheden177806Uitweg provinciale weg216482Verkeersbesluit, verzoek tot nemen177786Voornemen oprichten, wijzigen of uitbreiden badinrichting, melding177794Vuurwerk, ontbrandingsmelding177818Waterwetvergunning, aanvraag177808Wedstrijden op de weg, ontheffing verbod177804Werk / object / beplanting provinciale weg, ontheffing177805Werk / object / beplanting vaarweg208615Wet natuurbescherming212680Wet natuurbescherming - faunabeheer en schadebestrijding209432Wet natuurbescherming - gebiedsbescherming (vergunning)209419Wet natuurbescherming - houtopstanden (kapmelding)206694Wet natuurbescherming - melding gebruik lichtbakken209428Wet natuurbescherming - soortenbescherming Index Vraag en antwoord index Evenementenagenda Imagemap Prikbord Discussie Secundaire navigatie Galerij RSS feeds Vraag en antwoord index Carrousel Fotoalbum Mailinglist Nieuwsservice Opiniepeiling Foto Alfabet navigatie Uitgelicht Video Ingelogd Formulier Superlink Inhoudsopgave Twitter Tijdlijn Productcatalogus Productenlijst Product aankondiging LaPosta Footer Footer footerblokblokken Blokken footerbloktekst Inhoud Inhoud inhoud-blok Overijssel op sociale media  Facebook Flickr Instagram LinkedIn Twitter YouTube footerbloktekst Inhoud Inhoud inhoud-blok Contact & bezoekadres Luttenbergstraat 2, 8012 EE ZwolleOpen: ma-vrij 7.00-19.00 uur Overijssel Loket: 038 499 88 99Loket open: ma-vrij 8.30-17.00 uur E-mail: postbus@overijssel.nlPostbus 10078, 8000 GB Zwolle footerbloklijst Inhoud Inhoud inhoud-blok Over uw Privacy170965Persoonsgegevens bij provincie Overijssel223927Informatiebeveiliging footerbloklijst Inhoud Inhoud inhoud-blok Ga direct naar129332Contact en route141801Bestuur184273Loket2Onderwerpen143105Cijfers, kaarten en onderzoek150864Persvoorlichterslink-1495225Vacatures55Sitemap logologo Logo Logo logo-blok logologo Logo Algemeen Afbeelding Wapen Provincie Overijssel /publish/pages/143473/wapen_provincie_overijssel.gif wapen_provincie_overijssel.gif #img_pagvld_1441513_0, .img_pagvld_1441513_0 { width:198px; max-width:198px; height:145px; max-height:145px; } .achtergrond_img_pagvld_1441513_0 { background-image: url( /publish/pages/143473/wapen_provincie_overijssel.gif ); } wapen_provincie_overijssel.gif Responsive 1 defaultuitgelicht Inhoud Inhoud inhoud-blok Hoe toegankelijk is deze site? Deze website is digitoegankelijk volgens de vereisten van WCAG 2.1 AA, vastgesteld op 1 juli 2020. link-1312793Certificaat van toegankelijkheid defaulttekst Inhoud Inhoud inhoud-blok Archief website Sinds 21 juli 2017 wordt deze website gearchiveerd. Dit archiefweb is te bekijken via overijssel.archiefweb.eu. Layout Stramien Index Vraag en antwoord index Evenementenagenda Imagemap Prikbord Discussie Secundaire navigatie Galerij RSS feeds Vraag en antwoord index Carrousel Fotoalbum Mailinglist Nieuwsservice Opiniepeiling Foto Alfabet navigatie Uitgelicht Video Ingelogd Formulier Superlink Inhoudsopgave Twitter Tijdlijn Productcatalogus Productenlijst Product aankondiging LaPosta Header Header blokken Blokken primaire-navigatieprimaire-navigatie Primaire navigatie Primaire navigatie primaire-navigatie-blok blok Blok Titel Menu Uitvalmenu Uitgebreid uitvalmenu uitgebreid-uitvalmenu Uitgebreid uitvalmenu uitgebreid-uitvalmenu Starten met home 1 Items per rij 4 secundaire-navigatiesecundaire-navigatie Secundaire navigatie Secundaire navigatie secundaire-navigatie-blok blok Blok Presentatievorm Horizontaal (rechts) horizontaal-rechts Horizontaal (rechts) horizontaal-rechts logologo Logo Logo logo-blok logologo Logo Algemeen Afbeelding Het logo van de Provincie Overijssel /publish/pages/143474/het_logo_van_de_provincie_overijssel.png het_logo_van_de_provincie_overijssel.png /publish/pages/143474/172px/het_logo_van_de_provincie_overijssel.jpg het_logo_van_de_provincie_overijssel.jpg #img_pagvld_1441522_0, .img_pagvld_1441522_0 { width:335px; max-width:335px; height:90px; max-height:90px; } .achtergrond_img_pagvld_1441522_0 { background-image: url( /publish/pages/143474/het_logo_van_de_provincie_overijssel.png ); } #img_pagvld_1441522_0.size_172px, .img_pagvld_1441522_0.size_172px { width:172px;max-width:172px;height:46px;max-height:46px; } .achtergrond_img_pagvld_1441522_0.size_172px { background-image: url( /publish/pages/143474/172px/het_logo_van_de_provincie_overijssel.jpg ); } het_logo_van_de_provincie_overijssel.png Responsive 1 zoekenzoeken Zoeken Zoeken zoeken-blok blok Blok Titel Zoek sitepadsitepad Sitepad Sitepad sitepad-blok blok Blok Titel Kruimelpad Layout Stramien Index Vraag en antwoord index Evenementenagenda Imagemap Prikbord Discussie Secundaire navigatie Galerij RSS feeds Vraag en antwoord index Carrousel Fotoalbum Mailinglist Nieuwsservice Opiniepeiling Foto Alfabet navigatie Uitgelicht Video Ingelogd Formulier Superlink Inhoudsopgave Twitter Tijdlijn Productcatalogus Productenlijst Product aankondiging LaPosta
Facetten
Doelgroep
Type product
Thema