Vaststelling en terinzagelegging ontwerp-addendum natura 2000-beheerplan De Wieden en Weerribben

Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben voor het Natura 2000-beheerplan De Wieden en Weerribben een ontwerp-addendum (een ontwerp-aanvulling) vastgesteld. Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben ingestemd met het ontwerp-addendum. Het Vollenhovermeer is onderdeel van Natura 2000-gebied De Wieden en ligt in de provincie Flevoland.

Aanleiding

De provincie Overijssel heeft voor de Natura 2000-gebieden De Wieden en Weerribben een beheerplan vastgesteld. In een beheerplan staan onder andere de natuurherstelmaatregelen die genomen moeten worden om de natuur in het Natura 2000-gebied te herstellen en te versterken. In het Natura 2000-beheerplan staan ook onderzoeksmaatregelen, om te bepalen welke aanvullende natuurherstelmaatregelen genomen moeten worden.

Als er tijdens de looptijd van het Natura 2000-beheerplan, aanvullende maatregelen nodig zijn voor het herstellen en versterken van de natuur in het Natura 2000-gebied, kunnen Gedeputeerde Staten het Natura 2000-beheerplan tussentijds wijzigen. Dit kan met een addendum.

Gedeputeerde Staten hebben besloten om met een addendum aanvullende herstel- en onderzoeksmaatregelen aan het Natura 2000-beheerplan toe te voegen voor:

  • Het verbeteren van de waterkwaliteit. Uit een onderzoekmaatregel volgt dat door een te hoge fosfaatconcentratie in het oppervlaktewater binnen enkele jaren een onherstelbare situatie kan ontstaat. Natuurdoelen kunnen dan niet meer worden gerealiseerd. Er zijn zeven locaties waar met maatregelen de fosfaatconcentratie van het oppervlaktewater, dat De Wieden en Weerribben in komt, verlaagd kan worden. Dit addendum bevat een onderzoeksmaatregel om voor de eerste twee locaties de te nemen maatregelen te bepalen.
  • De grote karekiet. De aantallen van de grote karekiet nemen nog steeds af. Dit addendum bevat natuurherstelmaatregelen om de leefomgeving van de grote karekiet snel te verbeteren en te behouden. Hiervoor moeten rietkragen en stevig oud riet hersteld worden.
  • Bestrijding van invasieve exoten. Het is noodzakelijk om de invasieve exoten snel te verwijderen en verder verspreiding daarvan te voorkomen. De invasieve exoten zijn een gevaar voor het herstellen en versterken van de natuurwaarden in het Natura 2000-gebied.

Het huidige Natura 2000-beheerplan voor De Wieden en Weerribben is digitaal beschikbaar via www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/natura-2000-beheerplannenVerwijst naar een andere website.

Ter inzage online

Het ontwerp-addendum ligt zes weken terinzage vanaf vrijdag 10 november 2023 tot en met donderdag 21 december 2023.

Ter inzage op locatie

U kunt de documenten op papier bekijken. Dit kan op werkdagen op de volgende locatie(s):

  • Het provinciehuis in Zwolle, Luttenbergstraat 2

Informatiebijeenkomsten

Tijdens de periode van terinzagelegging van het ontwerp-addendum organiseren wij twee inloopbijeenkomsten voor geïnteresseerden. Tijdens de inloopbijeenkomsten kunt u vragen stellen over het addendum, de procedure en het indienen van een zienswijze. Graag nodigen wij u uit voor de inloopbijeenkomsten op:

Inloopbijeenkomst De Wieden:

Datum: 16 november 2023;
Tijd : 19.00 – 21.00 uur;
Locatie : Hotel & Restaurant Zwartewater, De Vlakte 20, Zwartsluis.

Inloopbijeenkomst Weerribben:

Datum : 23 november 2023;
Tijd : 19.00 – 21.00 uur;
Locatie : Kalenberger Gemeenschapshuis, Kalenbergerpad 15, Kalenberg.