Terinzagelegging Provinciaal Inpassingsplan en Peilbesluit Noordmanen

Op 25 januari 2023 hebben Provinciale Staten het definitieve Provinciale Inpassingsplan, de Nota van Antwoord en overige bijlagen voor Noordmanen vastgesteld.

Op 31 januari 2023 heeft het Algemeen Bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta het Peilbesluit Noordmanen vastgesteld.

Herstellen en versterken kwetsbare natuur Noordmanen

De maatregelen voor het Natura 2000-gebied Noordmanen richten zich vooral op het creëren van nieuw leefgebied voor verschillende (moeras)vogels (o.a. roerdomp, zwarte stern, porseleinhoen en grote karekiet) en de unieke grote vuurvlinder. Daarnaast worden blauwgraslanden gerealiseerd. De maatregelen die hiervoor nodig zijn betreffen onder andere het afgraven van gronden en het ontwikkelen van moerasgronden.

Provinciaal Inpassingsplan (PIP)

De maatregelen die in Noordmanen moeten worden uitgevoerd voor Natura 2000-doelen hebben ge- volgen voor de bestemming van gronden en/of het gebruik ervan. Als de functie of het gebruik van de grond wijzigt door bijvoorbeeld vernatting, ontgronding of het stoppen/beperken van bemesting, dan wordt de bestemming of het gebruik gewijzigd en vastgelegd in een Provinciaal Inpassingsplan (PIP).

Milieueffectrapport (MER)

Voor Noordmanen wordt een Milieueffectrapport (MER) opgesteld vanwege het ontgraven van gronden. Een MER brengt de gevolgen voor het milieu in kaart, voordat er een besluit wordt genomen over de uitvoering van maatregelen of plannen.

Gecoördineerd Peilbesluit

Gelijktijdig met het PIP wordt ook het Peilbesluit (Waterschap Drents Overijsselse Delta) ter inzage gelegd. Het PIP en het Peilbesluit volgen een gecoördineerde procedure op grond van de provinciale coördinatieverordening die door Provinciale Staten is vastgesteld op 25 november 2016.

Voor zover het gebied van het ontwerp-Peilbesluit Noordmanen samenvalt met het gebied van het Peilbesluit Wetering West (vastgesteld op 7 februari 1990) en met het gebied van het Peilbesluit Boezem van Noordwest Overijssel (vastgesteld op 8 september 2020) is het de bedoeling dat de betreffende delen van de peilbesluiten Wetering West en Boezem van Noordwest Overijssel vervallen met de vaststelling van het definitieve Peilbesluit Noordmanen.

Ter inzage

Het vastgestelde PIP (inclusief de Nota van Antwoord en de overige bijlagen) en het vastgestelde Peilbesluit liggen vanaf dinsdag 14 maart 2023 tot en met dinsdag 25 april 2023 ter inzage.

Online bekijken

U kunt de documenten online bekijken:

U kunt het PIP en de bijbehorende documenten ook bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nlVerwijst naar een andere website onder nummer NL.IMRO.9923.PIPNoordmanen-va01.

Ter inzage op locatie

U kunt de documenten op papier bekijken. Dit kan alleen op afspraak op de volgende locatie(s):

  • Gemeentehuis Steenwijkerland, Vendelweg 1, 8331 XE Steenwijk
  • Het provinciehuis Overijssel,  Luttenbergstraat 2, 8012 EE Zwolle