Terinzagelegging Notitie Reikwijdte en Detailniveau en Participatieplan: Windpark De Lutte

Gedeputeerde Staten hebben op 23 mei 2023 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau en het Participatieplan voor Windmolenpark De Lutte vrijgegeven voor inspraak en overleg.

Aanleiding

Het project Windpark De LutteVerwijst naar een andere website omvat een plan voor vier windmolens langs de A1 in het buurtschap De Poppe in de gemeente Losser. De windturbines zullen elk een vermogen hebben van circa 6 Megawatt, met een geschatte capaciteit van het gehele park van circa 25 MW geïnstalleerd vermogen. Het windpark wekt potentieel 68.500.000 kWh per jaar op, wat gelijk staat aan het jaarlijks stroomgebruik van ca. 20.000 huishoudens. Het zal naar verwachting in 2028 operationeel zijn. Windpark De Lutte is een initiatief van Prowind

Op 27 september 2022 hebben Gedeputeerde Staten van Overijssel besloten om medewerking te verlenen aan het project Windpark De Lutte. Op 8 december 2022 was er een startbijeenkomst hiervoor in het gebied. Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben op 23 mei 2023 een besluit genomen over de volgende stap in de procedure.

Participatieplan

Prowind heeft, in afstemming met de Provincie Overijssel en de gemeente Losser, een participatieplan opgesteld. In dit participatieplan is beschreven op welke momenten omwonenden en belanghebbenden worden geïnformeerd over dit project en op welke manieren zij betrokken bij dit project of formeel kunnen reageren. Hiermee weet men al vroeg wat men kan verwachten en wanneer men kan meepraten over het project.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau

Om het windpark straks te kunnen realiseren moet er een Milieueffectrapport (MER) opgesteld worden. De eerste stap in de procedure die daarbij hoort is een kennisgeving door het bevoegde gezag. Hiervoor is deze Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) opgesteld. Bij het opstellen van de NRD is via de nieuwsbrief die door Prowind verstuurd wordt aan omwonenden gevraagd om input te leveren op de NRD. Hierop zijn een zestal reacties binnengekomen. Deze zijn meegenomen bij de afronding van de NRD. Een NRD is een soort plan van aanpak voor het op te stellen MER. Hierin wordt onder andere het volgende beschreven:

  • op welke wijze het MER wordt opgesteld;
  • aan welke milieuaspecten deze wordt getoetst (bijvoorbeeld geluid, slagschaduw, veiligheid);
  • hoe de beoordeling van de milieuaspecten plaatsvindt en
  • welke alternatieven er worden afgewogen.

Er worden in een NRD nog geen inhoudelijke keuzes gemaakt. Het MER is bedoeld om verschillende varianten af te wegen op basis van de zowel positieve als negatieve te verwachten effecten, om zo tot een afgewogen voorkeur te komen als het gaat om de geplande inrichting.

Ter inzage

U kunt vanaf dinsdag 6 juni 2023 tot en met maandag 17 juli 2023 alle documenten bekijken.

Ter inzage op locatie

U kunt de documenten op papier bekijken. Dit kan op werkdagen op de volgende locatie(s):

  • Het gemeentehuis van Losser, Raadhuisplein 1, 7581 AG Losser
  • Het provinciehuis in Zwolle, Luttenbergstraat 2, 8012 EE Zwolle

Contact

  • Voor meer informatie over de inhoud van het plan, kunt u contact opnemen met Rolf Koster, de projectleider van Prowind: info@windparkdelutte.nl.
  • Voor meer informatie over lokaal eigendom, kunt u contact opnemen met Leander Broere van Natuur en Milieu Overijssel via l.broere@natuurenmilieuoverijssel.nl.
  • Voor meer informatie over de Procedure van het projectbesluit en de vergunningen kunt u contact op nemen met Iris Wolters via windparken@overijssel.nl.