Terinzagelegging Provinciaal Inpassingsplan Natura 2000-gebied Springendal en Dal van de Mosbeek

Op 25 januari 2023 hebben Provinciale Staten het definitieve Provinciale Inpassingsplan, de Nota van Antwoord en overige bijlagen voor het Natura 2000-gebied Springendal en Dal van de Mosbeek vastgesteld.

Herstellen en versterken kwetsbare natuur Springendal en Dal van de Mosbeek

In algemene zin bestaat de opgave in het Springendal en Dal van de Mosbeek uit het herstel van de waterhuishouding en beperking van de negatieve effecten van bemesting door zogenaamde natuurherstelmaatregelen. Als de waterhuishouding op orde is en daarmee ook piekafvoeren worden voorkomen en grondwaterstanden op de juiste locaties worden verhoogd, is de aanwezige natuur beter bestand tegen negatieve effecten van stikstofdepositie. In het PIP is ook het gebied Manderheide opgenomen. Binnen dit gebied wordt het heidegebied uitgebreid.

Provinciaal Inpassingsplan (PIP)

De maatregelen die in Springendal en Dal van de Mosbeek moeten worden uitgevoerd voor Natura 2000-doelen hebben gevolgen voor de bestemming van gronden en/of het gebruik ervan. Als de functie of het gebruik van de grond wijzigt door bijvoorbeeld vernatting, ontgronding of het stoppen/beperken van bemesting, dan wordt de bestemming of het gebruik gewijzigd en vastgelegd in een Provinciaal Inpassingsplan (PIP).

Ter inzage

Het vastgestelde PIP (inclusief de Nota van Antwoord en de overige bijlagen) en het vastgestelde Peilbesluit liggen vanaf dinsdag 14 maart 2023 tot en met dinsdag 25 april 2023 ter inzage.

Ter inzage op locatie

U kunt de documenten op papier bekijken. Dit kan alleen op afspraak op de volgende locatie(s):

  • Gemeentehuis Tubbergen, Raadhuisplein 1, 7651 CV Tubbergen
  • Gemeentehuis Dinkelland, Nicolaasplein 5, 7591 MA Denekamp
  • Het provinciehuis Overijssel,  Luttenbergstraat 2, 8012 EE Zwolle