Terinzagelegging gewijzigd vastgesteld Provinciaal Inpassingsplan N2000 Punthuizen Stroothuizen

Op 12 juli 2023 hebben Provinciale Staten het definitieve Provinciale Inpassingsplan, de Nota van Antwoord en overige bijlagen voor Natura 2000-gebied Dinkelland, deelgebieden Punthuizen, Stroothuizen en Beuninger Achterveld vastgesteld.

Herstellen en versterken kwetsbare natuur

De natuurgebieden Punthuizen, Stroothuizen en Beuninger Achterveld maken deel uit van het Natura 2000-gebied Dinkelland. Het deelgebied Stroothuizen is circa 60 ha groot en een restant van het vroegere omvangrijke heidelandschap in Oost-Twente. Het bestaat uit droge en natte heide en een aantal natte slenkvormige laagtes met vennen en schraalland. Het deelgebied Punthuizen is 135 ha groot (inclusief Beuninger Achterveld) en bestaat voor een belangrijk deel uit heide en laagten met diverse goed ontwikkelde schraalland- en venvegetaties. Delen van het reservaat zijn kortstondig ontgonnen geweest, maar worden ondertussen al 25 à 30 jaar verschraald. Ook het tussengelegen deelgebied Beuninger Achterveld is een restant van het vroegere omvangrijke heidelandschap in Oost-Twente (Denekamperveld).

Het waterpeil van de natuurgebieden en de omgeving is gedaald. Door de verdroging is de natuurwaarde van het gebied achteruitgegaan. De maatregelen voor de gebieden Punthuizen, Stroothuizen en Beuninger Achterveld zijn vooral gericht op het aanpassen van de (grond)waterhuishouding. Op meerdere landbouwpercelen wordt drainage verwijderd en worden sloten verondiept of gedempt. Zo ontstaat er meer opbolling van het grondwater en meer toestroom van lokaal grondwater naar de lager gelegen delen in het landschap. Dit gaat verdroging in kwetsbare natuurgebieden tegen. Ook wordt op verschillende agrarische percelen de bemesting gestopt. Hierdoor wordt de inspoeling van meststoffen in de natuurgebieden beperkt en verbetert de grondwaterkwaliteit.

Provinciaal Inpassingsplan (PIP)

De maatregelen die in de gebieden Punthuizen, Stroothuizen en Beuninger Achterveld moeten worden uitgevoerd voor Natura 2000-doelen hebben gevolgen voor de bestemming van gronden en/of het gebruik ervan. Deze wijzigingen leggen we vast in een Provinciaal Inpassingsplan (PIP).

Ter inzage

Het vastgestelde PIP (inclusief de Nota van Antwoord en de overige bijlagen) ligt vanaf dinsdag 19 september tot en met dinsdag 31 oktober 2023 ter inzage.

Ter inzage op locatie

De documenten zijn (alleen op afspraak) als inkijkexemplaar beschikbaar op het:

  • Gemeentehuis Losser: Raadhuisplein 1, 7581 AG LOSSER
  • Gemeentehuis Dinkelland, Nicolaasplein 5, 7591 MA DENEKAMP
  • Provinciehuis Overijssel, Luttenbergstraat 2, 8012 EE ZWOLLE