Terinzagelegging Ontwerp projectplan Waterwet, m.e.r.-beoordelingsbeslissing en ontwerpbesluit Wnb Dijkversterking Stenendijk te Hasselt


Inleiding

Gedeputeerde Staten van Overijssel maken, mede namens het Waterschap Drents Overijsselse Delta het volgende bekend:

Het project

De monumentale Stenendijk tussen gemaal Galgerak en molen de Zwaluw bij Hasselt is onvoldoende sterk en voldoet niet aan de huidige toetseisen voor waterveiligheid. Uit de verkenning van het project Stenendijk blijkt dat alleen een zelfstandig kerende constructie het waterveiligheidsprobleem van deze primaire kering kan oplossen, mét behoud van belangrijke omgevingswaarden zoals de monumentale stenen muur, (beschermde) natuurwaarden en omliggende woningen. Het Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft een projectplan Waterwet opgesteld waarin de te nemen maatregelen zijn beschreven. De dijk hoeft niet te worden verhoogd en de versterking heeft een zeer beperkt ruimtebeslag. Er wordt een damwand geplaatst en een kleine hoeveelheid grond wordt ontgraven.

Gecoördineerde projectprocedure Projectplan Waterwet

Bij de voorbereiding van de besluiten die nodig zijn voor de uitvoering van het project Dijkversterking Stenendijk te Hasselt wordt de provinciale coördinatieregeling op grond van de Waterwet ( artikel 5.8, Waterwet) toegepast. De bedoeling van de provinciale coördinatie is om de voorbereiding en bekendmaking van de voor de uitvoering van dit project benodigde besluiten op elkaar af te stemmen en gelijktijdig te laten plaatsvinden.

M.e.r.-beoordelingsbeslissing

Op 12 mei 2020 is een m.e.r.-beoordelingsbeslissing genomen op de m.e.r.-beoordelingsnotitie van 15 april 2020. Het opstellen van een MER was niet nodig is. Omdat in de planuitwerkingsfase meer detailinformatie over de dijkversterking bekend is geworden, is de oorspronkelijke m.e.r.-beoordeling aangevuld met een oplegnotitie. De aanvulling gaat in op de m.e.r.-beoordelingsplichtige activiteiten: plaatsen van een damwand en ontgrondingswerkzaamheden.

Gedeputeerde Staten hebben op basis van deze oplegnotitie op 22 juni 2021 besloten dat de voorgenomen activiteiten nog steeds niet leiden tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu, en dat er daarom geen milieueffectrapportage (MER) hoeft te worden gemaakt. Dit conform artikel 7.17, lid 3 van de Wet milieubeheer en de in bijlage III van de m.e.r.-richtlijn aangegeven criteria (kenmerken, plaats en effect van activiteit).

De m.e.r.-beoordelingsbeslissing, oplegnotitie m.e.r.-beoordeling en m.e.r.-beoordeling zijn bijlagen bij het projectplan Waterwet en liggen nu ook ter inzage. Hier kunt u ook zienswijzen op indienen.

Vastgestelde ontwerpbesluiten

De volgender ontwerpbesluiten met bijlagen liggen ter inzage

 • Projectplan Waterwet Dijkversterking Stenendijk te Hasselt (Waterschap Drents Overijsselse Delta) inclusief m.e.r.-beoordeling(en) en m.e.r.-beoordelingsbeslissing;
 • Ontheffing Wet natuurbescherming soortenbescherming (provincie Overijssel)

Ter inzage

U kunt vanaf donderdag 26 augustus 2021 tot en met woensdag 6 oktober 2021 alle documenten bekijken.

Online bekijken

U kunt de documenten online bekijken:

Ter inzage op locatie

U kunt de ontwerpbesluiten (op afspraak) op papier bekijken. Dit kan op werkdagen op de volgende locatie(s):

 • De balie provinciehuis, Luttenbergstraat 2, Zwolle
  Contactpersoon: M. Bethlehem
 • De balie Waterschap Drents Overijsselse Delta, Dokter van Deenweg 186, Zwolle
  Contactpersoon: M. Vervoort
 • De balie Gemeente Zwartewaterland, Telvorenstraat 2, Hasselt
  Contactpersoon: Henk Kin

Een zienswijze indienen

Iedereen mag een zienswijze indienen, binnen de bovengenoemde periode. Dit kan op de volgende manieren:

 • Stuur een e-mail naar hwbp@overijssel.nl
 • Stuur een brief aan:
  Gedeputeerde Staten van Overijssel
  Ter attentie van mevr. M.W. Bethlehem
  Postbus 10078
  8000 GB Zwolle
 • Bel met mevrouw M. Bethlehem, telefoon 038 499 88 99

Vermeld daarbij ‘Zienswijze project Stenendijk'. Reageer uiterlijk voor donderdag 7 oktober 2021

Wat er gebeurt met uw zienswijze

Alle zienswijzen worden doorgestuurd naar de desbetreffende bevoegde instantie die de zienswijzen betrekt bij de definitieve besluitvorming. Uw ingediende zienswijze wordt zorgvuldig beoordeeld. Bij nieuwe inzichten kan uw zienswijze leiden tot aanpassingen in het definitieve projectplan, of in het besluit op vergunning.

Iedereen die een zienswijze heeft ingediend, wordt geïnformeerd over hoe hiermee is omgegaan via de Nota van beantwoording. Tegen de definitieve besluiten staat beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Crisis- en herstelwet

Op de besluiten is de Crisis- en herstelwet (Chw) van toepassing. Deze wet richt zich op versnelling van projecten en bevat onder andere bepalingen voor de beroepsprocedure. Ingevolge artikel 1.6a van de Chw kunnen na afloop van de termijn voor het instellen van beroep geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd.

Contact

Voor inhoudelijke vragen over het project:

Mevrouw M. Vervoort

Omgevingsmanager Dijkversterking Stenendijk te Hasselt van het Waterschap Drents Overijsselse Delta
Telefoonnummer: 088 233 1200.

Voor vragen over de ontwerpbesluiten en/of de procedure:

Mevrouw M. Bethlehem

Provincie Overijssel
Telefoonnummer 038 499 88 99