Terinzagelegging Ontwerp Beheerplan en Ontwerp PIP Bergvennen en Brecklenkampse Veld


Inleiding

Gedeputeerde Staten hebben op 16 november 2021 het ontwerp-beheerplan en ontwerp Provinciale Inpassingsplan (PIP) (inclusief het geactualiseerde inrichtingsplan, het Milieueffectrapport (MER) en de Reactienota) voor Bergvennen en Brecklenkampse Veld vastgesteld.

Provinciaal Inpassingsplan

De maatregelen die in Bergvennen en Brecklenkampse Veld moeten worden uitgevoerd voor Natura 2000-doelen hebben gevolgen voor de bestemming van gronden en/of het gebruik ervan. Als de functie of het gebruik van de grond wijzigt door bijvoorbeeld vernatting, ontgronding of het stoppen/beperken van bemesting, dan wordt de bestemming of het gebruik gewijzigd en vastgelegd in een Provinciaal Inpassingsplan (PIP).

Natura 2000-Beheerplan

De Wet natuurbescherming stelt dat voor alle Natura 2000-gebieden een beheerplan moet worden opgesteld. Natura 2000-beheerplannen bevatten de maatregelen die nodig zijn om de natuurwaarden van het Natura 2000-gebied te behouden. Het beheerplan geeft ook antwoord op de vraag of en zo ja, onder welke voorwaarden (bestaande) activiteiten in een rond het gebied mogen plaatsvinden en of en zo ja, welke (bestaande) activiteiten vergunningplichtig zijn. Voor Bergvennen en Brecklenkampse Veld is een ontwerp beheerplan opgesteld dat gelijktijdig met het ontwerp Provinciaal Inpassingsplan ter inzage wordt gelegd.

Milieueffectrapport (MER)

Daarnaast is een MER opgesteld. Het opstellen van een MER is noodzakelijk vanwege voorgenomen ontgravingen. Een MER brengt de gevolgen voor het milieu in kaart, voordat er een besluit wordt genomen over de uitvoering van maatregelen of plannen. Het MER is een bijlage van het ontwerp-PIP en ligt daarom samen met het ontwerp-PIP ter inzage.

Ter inzage

U kunt vanaf dinsdag 7 december 2021 tot en met maandag 17 januari 2022 alle documenten bekijken.

Ter inzage op locatie

U kunt alle documenten op papier bekijken. Dit kan, alleen op afspraak, tijdens kantooruren op de volgende locatie(s):

 • Het provinciehuis in Zwolle, Luttenbergstraat 2
 • Gemeentehuis Dinkelland, Nicolaasplein 5, 7591 MA Denekamp

Een zienswijze indienen

Iedereen mag een zienswijze indienen, binnen de bovengenoemde periode. Dit kan op de volgende manieren:

 • Stuur een e-mail naar Natura2000PIP@overijssel.nl
 • Stuur een brief aan:
  Gedeputeerde Staten van Overijssel
  Ter attentie van de heer Cees Ortelee
  O.v.v. 'Bergvennen, nummer 3886852
  Postbus 10078
  8000 GB Zwolle
 • Bel met de heer Ortelee, 038 499 79  15

Wat er gebeurt met uw zienswijze

Alle ontvangen zienswijzen verwerken we in een Nota van Antwoord. Daarin staat wat we met de zienswijzen doen. Een zienswijze kan leiden tot aanpassing van het PIP en het beheerplan. Het definitieve PIP wordt te zijner tijd ter besluitvorming aan Provinciale Staten aangeboden, het beheerplan aan Gedeputeerde Staten. Vervolgens worden het PIP en het beheerplan voor zes weken ter inzage gelegd.

Meer informatie

Tijdens de periode van de terinzagelegging van het ontwerp-PIP en het ontwerp-beheerplan organiseren wij een spreekuur voor geïnteresseerden. Tijdens dit spreekuur kunt u een nadere toelichting krijgen op het PIP en het beheerplan, inhoudelijke vragen stellen en de stukken zoals die ter inzage liggen inzien. Ook kunt u meer informatie krijgen over het proces en de juridische procedure.

Datum: maandag 13 december 2021
Tijd: 16.00 – 21.30 uur
Locatie: Gemeentehuis Dinkelland, Nicolaasplein 5, 7591 MA Denekamp

Aanmelden spreekuur

Let op: u kunt zich aanmelden tot en met woensdag 8 december 2021. Vervolgens ontvangt u uiterlijk vrijdag 10 december 2021 een mail met het tijdslot waarop u welkom bent.

Door te werken met tijdsloten van een half uur kunnen wij sturen op het aantal personen dat gelijktijdig aanwezig is en kunnen we allemaal 1,5 meter afstand houden. Voor wat betreft het toegangsbeleid volgen we de regels van de locatie.

Mocht blijken dat u aan een half uur niet voldoende heeft, dan kunt u tijdens uw spreekuur een vervolgafspraak inplannen.

Contact

Voor vragen over de procedure kunt u terecht bij:

De heer Cees Ortelee

Telefoon: 038 499 79 15
E-mail: c.ortelee@overijssel.nl

Status:
Binnenkort open
Ingangsdatum subsidie:
Einddatum subsidie: