Terinzagelegging ontwerp Actualisatie Omgevingsvisie en - verordening Overijssel 2019/2020


Inleiding

De provincie Overijssel wil haar Omgevingsvisie en Omgevingsverordening actueel houden. Daarvoor is het nodig om recente, al vastgestelde beleidswijzigingen te verwerken in deze beide documenten. Ook worden omissies en onduidelijkheden in teksten en kaarten hersteld. Na deze actualisatieronde zijn de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening voorlopig weer bij de tijd.

De provincie heeft hiervoor een Ontwerp Actualisatie Omgevingsvisie Overijssel 2019/2020 en een Ontwerp Actualisatie Omgevingsverordening Overijssel 2019/2020 gemaakt. Deze liggen nu ter inzage. Dit betekent dat iedereen deze documenten kan bekijken en er op kan reageren. Als u reageert, heet dat een zienswijze. U kunt een zienswijze indienen binnen de periode dat de documenten ter inzage liggen.

Volgens planning nemen Provinciale Staten (PS) begin 2021 een besluit over de voorgestelde aanpassingen en over de zienswijzen die daarop zijn ingediend.

Ter inzage

U kunt vanaf donderdag 17 september tot en met woensdag 28 oktober 2020 alle documenten bekijken. Bij de stukken die ter inzage liggen, zit ook een overzicht van de beleidswijzigingen waarop de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening in deze actualisatie worden aangepast. Daarbij is aangegeven wanneer en door wie tot de beleidswijziging is besloten. Ook is een overzicht bijgevoegd van omissies in teksten en kaarten die in deze actualisatieronde worden hersteld.

Online bekijken

U kunt de documenten in deze periode online bekijken op https://www.ruimtelijkeplannen.nl:

Daar staan ook de geconsolideerde versies; deze geven een totaalbeeld na verwerking van de wijzigingsvoorstellen:

Let op: aan deze geconsolideerde versies kunt u geen rechten ontlenen.

U kunt de documenten ook bekijken in onze tercera-plannenviewer:

Ook in deze viewer staan de geconsolideerde versies, die een totaalbeeld geven na verwerking van de wijzigingsvoorstellen:

Ter inzage op locatie

U kunt de documenten in deze periode op papier bekijken. Dit kan op werkdagen tijdens openingstijden op de volgende locatie(s):

 • Het provinciehuis in Zwolle, Luttenbergstraat 2
 • stadhuis/gemeentehuis van elke gemeente in Overijssel
 • Twentehuis Enschede, Nijverheidstraat 30, 7551 JM  Enschede
 • Waterschap Drents Overijsselse Delta, Dokter van Deenweg 186, 8025 BM Zwolle
 • Waterschap Rijn en IJssel, Liemersweg 2, 7006 GG  Doetinchem
 • Waterschap Vechtstromen, Kooikersweg 1, 7609 PZ  Almelo
 • Waterschap Vallei en Veluwe, Steenbokstraat 10, 7324 AX  Apeldoorn
 • Waterschap Zuiderzeeland, Lindelaan 20, 8224 KT Lelystad.

Een zienswijze indienen

Iedereen mag een zienswijze indienen, binnen de bovengenoemde periode. U kunt alleen een zienswijze indienen op de onderdelen van de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening die in deze actualisatieronde worden gewijzigd. De overige delen van de Omgevingsvisie en de Omgevingsverordening Overijssel blijven ongewijzigd.

Dit kan op de volgende manieren:

 • Stuur een e-mail naar postbus@overijssel.nl
 • Stuur een brief aan:
  Gedeputeerde Staten van Overijssel
  Ter attentie van secretariaat eenheid Ruimte en Bereikbaarheid
  Postbus 10078
  8000 GB Zwolle
 • Bel tijdens kantooruren met het Overijssel Loket telefoon: 038 499 88 99.

Vermeld daarbij ‘Zienswijze Actualisatie Omgevingsvisie en – verordening Overijssel 2019/2020’ en EDO zaaknummer 5823086. Uw zienswijze bevat in ieder geval: uw naam en adres, de datum, het onderwerp waarop uw zienswijze betrekking heeft en de motivering van uw zienswijze.

Reageer uiterlijk op woensdag 28 oktober 2020.

Wat er gebeurt met uw zienswijze

Een zienswijze kan leiden tot aanpassing van het ontwerp. Alle ontvangen zienswijzen verwerken we in een Reactienota. Daarin stellen Gedeputeerde Staten (GS) aan Provinciale Staten (PS) voor hoe zij kunnen reageren op de zienswijzen.

We informeren iedereen die een zienswijze heeft ingediend over de voorstellen van GS aan PS, voordat PS een besluit nemen. De besluitvorming vindt begin 2021 plaats.

Contact

Voor vragen over de procedure kunt u terecht bij:

mw. T. Drint

Telefoon: 038 499 81 63
E-mail: T.Drint@overijssel.nl