Terinzagelegging Goedkeuringsbesluit Projectplan Waterwet (incl. vergunningen) dijkversterking Stadsdijken


Inleiding

Gedeputeerde Staten van Overijssel maken, mede namens het Waterschap Drents Overijsselse Delta bekend dat het projectplan Waterwet is vastgesteld en goedgekeurd, de ontgrondingenvergunning, de Wnb vergunning en de ontheffing Wnb soorten zijn verleend.

Ter inzage

De volgende definitieve besluiten met bijlagen liggen vanaf donderdag 21 april 2022 tot en met woensdag 1 juni 2022 voor iedereen ter inzage:

 • Goedkeuringsbesluit provincie Overijssel op het projectplan Waterwet Stadsdijken Zwolle
 • Projectplan Waterwet Stadsdijken Zwolle (Waterschap Drents Overijsselse Delta) inclusief bijlagen waaronder het MER en de aanvulling op het MER.
 • Vergunning Wet natuurbescherming gebiedsbescherming (provincie Overijssel)
 • Ontheffing Wet natuurbescherming soortenbescherming met bijlagen (provincie Overijssel)
 • Ontgrondingenvergunning (provincie Overijssel).

Online bekijken

U kunt de documenten online bekijken op de pagina van officiele bekendmakingen. U vindt de bijlagen onder 'externe bijlagen' in de linker kolom).

Ter inzage op locatie

U kunt alle documenten op papier bekijken. Dit kan op werkdagen op de volgende locatie(s):

 • Provinciehuis Overijssel, Luttenbergstraat 2, 8012 EE Zwolle (contactpersoon mw. M. Bethlehem)
 • Waterschaphuis Waterschap Drents Overijsselse Delta, Dokter van Deenweg 186, 8025 BM, Zwolle (contactpersoon dhr. E. de Bruijn)

U wordt verzocht een afspraak te maken om de stukken in te zien. U kunt daarvoor een afspraak maken met M. Bethlehem: Telefoon 038 499 88 99.

Instellen beroep

Beroep kan worden ingesteld van 21 april 2022 tot en met 1 juni 2022 bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State tegen het goedkeuringsbesluit van het projectplan Waterwet en de overige besluiten.

Beroep tegen de besluiten staat open voor:

 • een ieder die een zienswijze heeft ingediend, en
 • belanghebbenden (ongeacht of zij een zienswijze indienden).

Het beroep kan worden gericht aan:

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

Het beroepschrift moet worden ondertekend en dient in ieder geval de volgende informatie te bevatten:

 • naam en adres;
 • de dagtekening;
 • een omschrijving van het besluit waartegen het beroep gericht is; en
 • de redenen waarom de belanghebbende zich niet met het besluit kan verenigen.

Burgers kunnen ook digitaal beroep instellen via loket.raadvanstate.nl/digitaal-loket. Hiervoor is een DigiD vereist.

Crisis- en herstelwet

De Crisis- en herstelwet is van toepassing op de procedure van het projectplan Waterwet. Dit betekent dat:

 • de beroepsgronden in het beroepschrift moeten worden opgenomen;
 • de beroepsgronden na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld;
 • de Raad van State in principe binnen zes maanden na afloop van de beroepstermijn uitspraak doet over eventueel ingestelde beroepen.

Voorlopige voorziening

Het instellen van beroep stopt de inwerkingtreding van de besluiten niet. De besluiten treden in werking de dag na afloop van de beroepstermijn. Om de inwerkingtreding te stoppen dient er een verzoek om voorlopige voorziening bij de Raad van State te worden ingediend. Als dit verzoek binnen de termijn van zes weken is ingediend, treden de besluiten niet eerder in werking dan nadat op dat verzoek is beslist. Het verzoek om een voorlopige voorziening kan worden gericht aan:

Raad van State
T.a.v. de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

Bij het verzoek moet een afschrift van het beroepschrift worden overgelegd.

Griffierecht

Aan de behandeling van het beroepschrift en een eventueel verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden. Meer informatie hierover is te vinden op www.raadvanstate.nl.

Contact

Voor vragen over de besluiten en de procedure kunt u terecht bij:

Mw. M. Bethlehem

Telefoon: 038 499 88 99
E-mail: hwbp@overijssel.nl

Voor inhoudelijke vragen over het project kunt u contact opnemen met:

De heer E. de Bruijn (omgevingsmanager Stadsdijken)

Telefoon: 088 233 12 00