Terinzagelegging Bergvennen


Inleiding

De maatregelen die in Bergvennen en Brecklenkampse Veld moeten worden uitgevoerd voor Natura 2000-doelen hebben gevolgen voor de bestemming van gronden en/of het gebruik ervan.

Provinciaal Inpassingsplan (PIP)

Als de Natura 2000-maatregelen effect hebben op de bestemming en/of het gebruik van gronden, dan leggen we deze wijzigingen vast in een Provinciaal Inpassingsplan (PIP). Voor het Natura 2000-gebied Bergvennen en Brecklenkampse Veld zijn de wijzigingen in bestemming en gebruik met name aan de orde in de landbouwenclave en het gebied ten zuiden van de Frensdorferweg, het Lattropse Veen. Deze gronden wijzigen van bestemming landbouw naar natuur. Daarnaast zijn maatregelen opgenomen aan de Duitse zijde van het gebied. Het beperken van beweiden en/of bemesten betekent een wijziging in gebruik van landbouwgronden. Dit is van toepassing op enkele percelen ten noorden en westen van het Brecklenkampse Veld.

Natura 2000-Beheerplan

De Wet natuurbescherming stelt dat voor alle Natura 2000-gebieden een beheerplan moet worden opgesteld. Natura 2000-beheerplannen bevatten de maatregelen die nodig zijn om de natuurwaarden van het Natura 2000-gebied te behouden. Het beheerplan geeft ook antwoord op de vraag of en zo ja, onder welke voorwaarden (bestaande) activiteiten in een rond het gebied mogen plaatsvinden en of en zo ja, welke (bestaande) activiteiten vergunningplichtig zijn. Voor Bergvennen en Brecklenkampse Veld is een voorontwerp beheerplan opgesteld dat gelijktijdig met het voorontwerp Provinciaal Inpassingsplan ter inzage wordt gelegd.

Milieueffectrapport (MER)

Daarnaast is is het opstellen van een Milieueffectrapport (MER) noodzakelijk vanwege bestemmingswijzigingen en voorgenomen ontgravingen. Een MER brengt de gevolgen voor het milieu in kaart, voordat er een besluit wordt genomen over de uitvoering van maatregelen of plannen. Ten behoeve van de start van deze MER-procedure is een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) opgesteld. Een NRD is een zogenaamde ‘voorfase voor de MER’ en beschrijft op welke wijze het uiteindelijke MER opgesteld zal worden. De NRD ligt samen met het voorontwerp-PIP ter inzage.

Gedeputeerde Staten hebben op 25 augustus 2020 het voorontwerp Natura 2000-beheerplan en het voorontwerp Provinciaal Inpassingsplan (PIP) inclusief Notitie Reikwijdte en Detailniveau vastgesteld.

Ter inzage

U kunt vanaf 8 september tot en met 19 oktober 2020 het voorontwerp-PIP inclusief NRD en overige bijlagen bekijken. In deze periode mag iedereen een inspraakreactie indienen.

Online bekijken

U kunt de documenten online bekijken:

U kunt in dezelfde periode het voorontwerp Natura 2000-beheerplan online bekijken via BIJ12.nl.

Ter inzage op locatie

U kunt u de documenten op papier bekijken. Dit kan op werkdagen tijdens kantooruren op de volgenden locatie(s):

 • Gemeentehuis Dinkelland, Nicolaasplein 5, 7591 MA DENEKAMP
 • Provinciehuis Overijssel, Luttenbergstraat 2, 8012 EE ZWOLLE

Een inspraakreactie indienen

Iedereen mag een inspraakreactie indienen. Dit kan op de volgende manieren:

 • Stuur een email naar Natura2000PIP@overijsel.nl onder vermelding van ‘Bergvennen, nummer 3886821’
 • Stuur een brief aan:
  Gedeputeerde Staten van Overijssel
  T.a.v. de heer Cees Ortelee
  O.v.v. ‘Bergvennen, nummer 3886821’
  Postbus 10078, 8000 GB Zwolle
 • Bel met de heer Ortelee op telefoon: 038 499 79 15

Voor vragen over de procedure of het indienen van een mondelinge reactie kunt u contact opnemen de heer Cees Ortelee, c.ortelee@overijssel.nl, 038 499 79 15.

Wat er gebeurt met uw inspraakreactie?

Alle ontvangen inspraakreacties verwerken we in een Reactienota. Daarin staat wat we met de inspraakreacties doen. Een inspraakreactie kan leiden tot aanpassing van het PIP en/of het Natura 2000-beheerplan.

Contact

Voor vragen over de procedure kunt u terecht bij:

De heer Cees Ortelee

Telefoon: 038 499 79 15
E-mail: c.ortelee@overijssel.nl