Terinzagelegging vijf Natura 2000-beheerplannen


Inleiding

Op 5 juli 2022 hebben Gedeputeerde Staten voor vijf Natura 2000-beheerplannen een addendum (bijlage) vastgesteld. Het betreft beheerplannen die voor de volgende vijf Natura 2000-gebieden zijn opgesteld:

 • Aamsveen
 • Landgoederen Oldenzaal
 • Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht
 • Vecht en Beneden-Reggegebied
 • Buurserzand en Haaksbergerveen

Bij het addendum van Landgoederen Oldenzaal is een ‘Rapportage Onderzoek Bossen Landgoederen Oldenzaal’ opgenomen. In deze rapportage zijn ook 2 landgoederen in het Natura 2000-gebied Buurserzand en Haaksbergerveen (deelgebied Buurserzand) opgenomen.

Natura 2000-Beheerplan

Voor vrijwel alle Natura 2000-gebieden in Overijssel is de afgelopen jaren een beheerplan vastgesteld. In een beheerplan staan onder andere de natuurherstelmaatregelen beschreven die in het Natura 2000-gebied moeten worden genomen om de natuur te herstellen en versterken. In de huidige beheerplanperiode zijn diverse onderzoeken uitgevoerd, die als maatregel in het beheerplan waren opgenomen. Deze onderzoeken laten zien dat er extra maatregelen moeten worden genomen in de vijf eerder genoemden gebieden. Deze aanvullende maatregelen moeten worden toegevoegd aan de beheerplannen. Dit doen we door een extra bijlage (addendum) aan de bestaande vijf beheerplannen toe te voegen.

Ter inzage

U kunt vanaf dinsdag 6 september tot en met dinsdag 18 oktober 2022 de vijf addenda bekijken. In de periode van woensdag 7 september tot en met dinsdag 18 oktober 2022 kunnen belanghebbenden en niet-belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend tegen de ontwerp-addenda in beroep gaan bij de rechtbank Overijssel. Daarna is nog hoger beroep mogelijk bij de Raad van State.

Online bekijken

U kunt de addenda online bekijken (zie linker kolom op de webpagina onder “externe bijlagen”).

Ter inzage op locatie

U kunt alle documenten op papier bekijken. Dit kan, alleen op afspraak, tijdens kantooruren op:

 • Provinciehuis Overijssel, Luttenbergstraat 2, 8012 EE ZWOLLE

Indienen beroep vastgestelde addenda

U kunt in beroep als u belanghebbende bent. Ook als u geen belanghebbende bent, maar wel een zienswijze hebt ingediend, kunt u beroep instellen. Stuurt u dan een beroepschrift naar de Rechtbank Overijssel. De rechter kijkt dan of wij een juist besluit hebben genomen.

Uw beroepschrift is een brief die aan een aantal eisen moet voldoen

De wet stelt eisen aan uw beroepschrift. Die eisen zijn:

 1. U zegt met welk besluit u het niet eens bent. U doet een kopie van ons besluit bij uw beroepschrift zodat de rechtbank weet om welk besluit het gaat.
 2. U zegt waarom u het niet eens bent met dit besluit.
 3. U zet uw naam, adres, handtekening en de datum op uw beroepschrift.

U verstuurt het beroepschrift op tijd. U moet het beroepschrift versturen binnen zes weken na de datum waarop wij het besluit ter inzage hebben gelegd.

Uw beroepschrift kunt u op 2 manieren versturen

 1. Met de post naar: Rechtbank Overijssel, Afdeling bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle.
 2. Via internet. U gebruikt daarvoor het digitaal beroepschriftformulier van de rechtbank. Het formulier vindt u op rechtspraak.nl.

Voor de behandeling van uw beroep betaalt u een bedrag. De hoogte van dit bedrag kunt u vinden op de hiervoor genoemde website. De rechter kan beslissen dat wij dat bedrag aan u moeten vergoeden. Voor vragen belt u met de Informatiebalie Rechtbank Overijssel: 088 361 55 55.

Wat als u niet kunt wachten tot er een nieuw besluit is genomen?

Ook als u beroep instelt bij de rechtbank treedt ons besluit gewoon in werking. Dat kan vervelende gevolgen voor u hebben. U kunt de rechtbank dan vragen een voorlopige beslissing te nemen, door een zogeheten ‘voorlopige voorziening’ aan te vragen. Dit is een aparte procedure die loopt naast de door u gestarte beroepsprocedure. Voor de behandeling van uw verzoek om een voorlopige voorziening betaalt u een bedrag. De rechter kan beslissen dat wij dat bedrag aan u moeten vergoeden. Voor vragen hierover kunt u bellen naar telefoonnummer: 088 361 55 55.

Contact

Voor vragen over de procedure kunt u terecht bij:

Mw. F. Geschiere

Telefoon: 038 499 75 16
E-mail: fj.geschiere@overijssel.nl