Terinzagelegging vastgesteld PIP Vecht- en Beneden Reggegebied, deelgebied Eerderhooilanden


Inleiding

Provinciale Staten hebben op 31 maart 2021 het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) Vecht- en Beneden Reggegebied, deelgebied Eerderhooilanden en de Nota van Antwoord op de ingediende zienswijzen vastgesteld.

Ter inzage

Het PIP en overige bijlagen liggen van dinsdag 27 april  tot en met dinsdag 8 juni 2021 ter inzage.

Online bekijken

U kunt het PIP bekijken via onderstaande links:

U kunt het plan en de bijbehorende documenten ook bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl onder nummer NL.IMRO.9923.ipReggeEerderho-va02.

Ter inzage op locatie

De documenten zijn (alleen op afspraak) als inkijkexemplaar beschikbaar op het:

- Gemeentehuis Twenterand (Manitobaplein 1, 7671 GS VRIEZENVEEN)
- Gemeentehuis Ommen (Chevalleraustraat 2, 7731 EE  OMMEN)
- Provinciehuis van Overijssel (Luttenbergstraat 2, 8012 EE ZWOLLE)

Indienen beroep

In de periode van woensdag 28 april tot en met dinsdag 8 juni 2021 kan een belanghebbende beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Deze Afdeling beslist in eerste en enige instantie over de ingestelde beroepen.

Belanghebbenden kunnen beroep instellen als zij een zienswijze hebben ingediend op het ontwerp-PIP of als hen redelijkerwijs niet verweten kan worden dat er geen zienswijze is ingediend. Tegen de wijzigingen ten opzichte van het ontwerp PIP kan een ieder beroep instellen.

Een beroepsschrift kan ingediend worden onder vermelding van ‘Natura 2000 PIP Regge - Eerderhooilanden’ aan:

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA DEN HAAG

Het beroepsschrift moet worden ondertekend en dient tenminste het volgende te bevatten:

  1. Naam en adres;
  2. Dagtekening;
  3. Een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;
  4. De redenen en argumenten waarom er beroep wordt aangetekend.

Crisis- en herstelwet

Op het PIP is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dat betekent dat de beroepsprocedure enigszins anders is dan gebruikelijk: de beroepsgronden moeten direct in het beroepsschrift staan en mogen na afloop van de beroepstermijn niet meer worden aangevuld. Tevens wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard indien binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend.

Voorlopige voorziening

Het PIP treedt in werking op de dag na het einde van de beroepstermijn. Het indienen van een beroepsschrift verandert dit niet. Om de werking van de besluiten op te schorten kunnen degenen die beroep hebben ingesteld een voorlopige voorziening aanvragen. Een verzoek hiertoe kan worden ingediend bij:

De Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA Den Haag.

Bij het verzoek moet een afschrift van het beroepsschrift worden overlegd. Voor het indienen van een beroepsschrift en/of een verzoek om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Contact

Voor vragen over de procedure kunt u terecht bij:

Ronald Orie

Telefoon: 038 499 76 69
E-mail: r.orie@overijssel.nl