Terinzagelegging Scopedocument Vloedbeltverbinding


Aanleiding en doel

Provinciale Staten (PS) hebben in hun vergadering van 15 december 2021 besloten om een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) op te stellen voor de aanleg van een nieuwe provinciale weg tussen de aansluiting A1/A35 Borne-West en de N743 Almelosestraat inclusief een korte boog naar de Albergerweg (de N744). De nieuwe weg is gebaseerd op het tracé bundeling A1/A35 uit de PlanMER.

Deze nieuwe weg, de Vloedbeltverbinding, moet een bijdrage leveren aan het robuuster maken van het regionale wegennet tussen Almelo en Hengelo en het verminderen van het verkeer op de N743 in de bebouwde kom van Zenderen en door Borne. De grote hoeveelheden verkeer in het gebied in combinatie met de structuur van het wegennet zijn de belangrijkste oorzaak van het grote aantal ongevallen op de A1/A35, de verkeersinfarcten rondom de samenloop van de A1/A35 en de files op de N743 met bijbehorende verkeersveiligheids- en leefbaarheidsknelpunten door en in de bebouwde kom van Zenderen en Borne.

Scopedocument

Voorafgaand aan het opstellen van het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) is een scopedocument opgesteld. Dit scopedocument beschrijft welke activiteiten de provincie Overijssel de komende periode uitvoert om te komen tot een ontwerp provinciaal inpassingsplan Vloedbeltverbinding. Het Scopedocument beschrijft onder meer het tracé, het principe van de inpassing in het landschap, de uit te voeren onderzoeken voor het PIP, de wijze van participatie en de reactiemogelijkheid op het document.
Gedeputeerde Staten provincie Overijssel hebben het Scopedocument vastgesteld in hun vergadering van 12 juli jl.

Ter inzage

U kunt vanaf vrijdag 15 juli 2022 tot en met vrijdag 9 september 2022 alle documenten bekijken.

Reactie indienen

Iedereen mag een reactie indienen, binnen de bovengenoemde periode. Dit kan op de volgende manieren:

 • Stuur een e-mail naar vloedbeltverbinding@overijssel.nl
 • Stuur een brief aan:
  Gedeputeerde Staten van Overijssel
  Ter attentie van mevrouw C. Evers
  'Reactie Scopedocument'
  Postbus 10078
  8000 GB Zwolle

Vermeld daarbij ‘Reactie Scopedocument', uw naam en adres.

Wat er gebeurt met uw reactie

Alle reacties worden verwerkt in een reactienota en meegenomen bij het opstellen van het Ontwerp-PIP.