Terinzagelegging Provinciaal Inpassingsplan De Wieden


Inleiding

De maatregelen die in De Wieden moeten worden uitgevoerd voor Natura 2000-doelen hebben gevolgen voor de bestemming van gronden en/of het gebruik ervan. Als de functie of het gebruik van de grond wijzigt door bijvoorbeeld vernatting, ontgronding of het stoppen/beperken van bemesting, dan wordt de bestemming of het gebruik gewijzigd en vastgelegd in een Provinciaal Inpassingsplan (PIP).

Milieueffectrapport (MER)

Voor De Wieden wordt een Milieueffectrapport (MER) opgesteld vanwege het ontgraven van gronden. Een MER brengt de gevolgen voor het milieu in kaart, voordat er een besluit wordt genomen over de uitvoering van maatregelen of plannen.

Gecoördineerde ontwerp-vergunning

Daarnaast wordt gezamenlijk met het ontwerp-PIP een aantal ontwerp-vergunningen ter inzage gelegd. Het betreft twee ontgrondingenvergunningen, een waterwetvergunning en een peilbesluit.

Ter inzage

U kunt vanaf dinsdag 24 maart tot en met woensdag 6 mei 2020 het ontwerp-PIP inclusief MER, inrichtingsplan, Reactienota, ontwerp-vergunningen en overige bijlagen bekijken. In deze periode mag iedereen een inspraakreactie indienen.

Online bekijken

Het plan en bijbehorende documenten bekijken

U kunt het PIP en overige bijlagen bekijken via onderstaande links:

Bekijk de toelichting (inclusief bijlagen)

Bekijk de regels (inclusief bijlagen)

Bekijk de verbeelding

Bekijk de ontwerp-vergunningen

U kunt het plan en de bijbehorende documenten ook bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl onder nummer NL.IMRO.9923.PIPWieden-on01.

Ter inzage op locatie

U kunt het voorontwerp op papier bekijken. Dit kan op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur op de volgenden locatie(s):

 • Gemeentehuis Steenwijkerland, Vendelweg 1, 8331 XE Steenwijk
 • Provinciehuis Overijssel, Luttenbergstraat 2, 8012 EE Zwolle

Een zienswijze indienen

Iedereen mag een zienswijze indienen binnen de genoemden periode. Dit kan op de volgende manieren:

 • Stuur een email naar Natura2000PIP@overijsel.nl onder vermelding van 'De Wieden, nummer 3887141'
 • Stuur een brief aan:
  Gedeputeerde Staten van Overijssel
  T.a.v. de heer Cees Ortelee
  O.v.v. 'De Wieden, nummer 3887141'
  Postbus 10078
  8000 GB Zwolle
 • Bel met de heer Ortelee op telefoonnummer (038) 499 79 15

Corona - Pro-formazienswijze

Mocht u vanwege de Corona-maatregelen niet in staat zijn om binnen de terinzagetermijn een inhoudelijke zienswijze in te dienen, dan kunt u ook een pro-formazienswijze indienen. Een pro-formazienswijze is een zienswijze waarin u aangeeft dat u bezwaar maakt tegen het inpassingsplan, zonder dat u hierin aangeeft wat hiervoor de redenen zijn. Vervolgens krijgt u tot en met 5 juni 2020 de gelegenheid om uw zienswijze nader inhoudelijk te onderbouwen en aan te vullen.

Een pro-formazienswijze kunt u indienen via:

Wat er gebeurt met uw zienswijze

De eventuele zienswijzen op het ontwerp PIP, MER en de ontwerp-vergunningen worden verwerkt in het definitieve PIP, MER en/of de definitieve vergunningen. Het definitieve PIP wordt tezijner tijd ter besluitvorming aan Provinciale Staten aangeboden. Vervolgens worden het PIP, het MER en de gecoördineerde vergunning voor zes weken ter inzage gelegd.

Contact

Voor vragen over de procedure kunt u terecht bij:

De heer Cees Ortelee

Telefoon: 038 499 79 15
E-mail: c.ortelee@overijssel.nl