Terinzagelegging vastgesteld Provinciaal Inpassingsplan (PIP) Witte Veen en gecoördineerde ontgrondingenvergunning


Inleiding

Op 1 juli 2021 hebben Provinciale Staten het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor het Natura 2000-gebied Witte Veen vastgesteld.

Ter inzage

Het PIP ligt inclusief bijlagen en ontgrondingenvergunning ter inzage van dinsdag 17 augustus tot en met 28 september 2021

Online bekijken

U kunt het PIP bekijken via onderstaande links:

Het plan en de bijbehorende documenten staan ook op de website van ruimtelijkeplannen onder nummer NL.IMRO.9923.ipWitteveen-va01.

Ter inzage op locatie

De documenten zijn (alleen op afspraak) als inkijkexemplaar beschikbaar op het:

  • Gemeentehuis Haaksbergen, Blankenburgerstraat 28, 7481 EB Haaksbergen
  • Provinciehuis Overijssel, Luttenbergstraat 2, 8012 EE Zwolle

Een zienswijze indienen

In de periode van woensdag 18 augustus tot en met dinsdag  28 september 2021 kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Deze Afdeling beslist in eerste en enige instantie over de ingestelde beroepen.

Beroep tegen het PIP en de ontgrondingenvergunning staat open voor:

  • een ieder die een zienswijze heeft ingediend, en
  • belanghebbenden (ongeacht of zij een zienswijze indienden).

Een beroepsschrift kan ingediend worden onder vermelding van ‘Natura 2000 PIP Witte Veen’ aan:

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Postbus 20019

2500 EA Den Haag

Het beroepsschrift moet worden ondertekend en dient ten minste het volgende te bevatten:

a) Naam en adres;

b) Dagtekening;

c) Een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;

d) De redenen en argumenten waarom er beroep wordt aangetekend.

Crisis- en herstelwet

Op het PIP en de gecoördineerde ontgrondingenvergunning is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dat betekent dat de beroepsprocedure enigszins anders is dan gebruikelijk: de beroepsgronden moeten direct in het beroepsschrift staan en mogen na afloop van de beroepstermijn niet meer worden aangevuld. Tevens wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard indien binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend.

Voorlopige voorziening

Het PIP treedt in werking op de dag na het einde van de beroepstermijn. Het indienen van een beroepsschrift verandert dit niet. Om de werking van de besluiten op te schorten kunnen degenen die beroep hebben ingesteld een voorlopige voorziening aanvragen. Een verzoek hiertoe kan worden ingediend bij:

De Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Postbus 20019

2500 EA Den Haag.

Bij het verzoek moet een afschrift van het beroepsschrift worden overlegd. Voor het indienen van een beroepsschrift en/of een verzoek om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Contact

Voor vragen over de procedure kunt u contact opnemen Ronald Orie, r.orie@overijssel.nl, 038 499 76 69