Terinzagelegging PIP De Wieden


Inleiding

Provinciale Staten hebben op 9 december 2020 het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) De Wieden en de Nota van Antwoord op de ingediende zienswijzen vastgesteld.

Ter inzage

Het PIP ligt inclusief bijlagen en gecoördineerde vergunningen ter inzage van dinsdag 19 januari 2021 tot en met dinsdag 2 maart 2021.

Online bekijken

U kunt het Provinciaal Inpassingsplan bekijken via onderstaande links:

U kunt het plan en de bijbehorende documenten ook bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl onder nummer NL.IMRO.9923.PIPWieden-va01.

Daarnaast worden gezamenlijk met het PIP de volgende gecoördineerde besluiten ter inzage gelegd.

  • Ontgrondingenvergunningen (Bevoegd gezag provincie Overijssel)
  • Waterwetvergunning (Bevoegd gezag Waterschap Drents Overijsselse Delta)
  • Peilbesluit (Bevoegd gezag Waterschap Drents Overijsselse Delta)

Deze besluiten zijn digitaal te raadplegen via https://officielebekendmakingen.nl/prb-2021-102.html (zie links op de webpagina onder “externe bijlagen”).

Ter inzage op locatie

De documenten zijn (alleen op afspraak) als inkijkexemplaar beschikbaar op het:

  • Gemeentehuis Steenwijkerland, Vendelweg 1, 8331 XE Steenwijk
  • Provinciehuis Overijssel, Luttenbergstraat 2, 8012 EE Zwolle

Bezwaar maken

In de periode van woensdag 20 januari 2021 tot en met dinsdag 2 maart 2021 kan een belanghebbende beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Deze Afdeling beslist in eerste en enige instantie over de ingestelde beroepen. Belanghebbenden kunnen beroep instellen als zij een zienswijze hebben ingediend op het ontwerp-PIP en/of één van de gecoördineerde ontwerpbesluiten, of als hen redelijkerwijs niet verweten kan worden dat er geen zienswijze is ingediend. Tegen de wijzigingen ten opzichte van het ontwerp-PIP en het ontwerp-peilbesluit kan een ieder beroep instellen.

Een beroepsschrift kan ingediend worden onder vermelding van “Definitieve besluiten De Wieden” aan:

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA DEN HAAG

Het beroepsschrift moet worden ondertekend en dient te minste het volgende te bevatten:

  1. Naam en adres;
  2. Dagtekening;
  3. Een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;
  4. De redenen en argumenten waarom er beroep wordt aangetekend.

Crisis- en herstelwet

Op het PIP en de gecoördineerde besluiten is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dat betekent dat de beroepsprocedure enigszins anders is dan gebruikelijk: de beroepsgronden moeten direct in het beroepsschrift staan en mogen na afloop van de beroepstermijn niet meer worden aangevuld. Tevens wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard indien binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend.

Voorlopige voorziening

Het PIP treedt in werking op de dag na het einde van de beroepstermijn. Het indienen van een beroepsschrift verandert dit niet. Om de werking van de besluiten op te schorten kunnen degenen die beroep hebben ingesteld een voorlopige voorziening aanvragen. Een verzoek hiertoe kan worden ingediend bij:

De Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

Bij het verzoek moet een afschrift van het beroepsschrift worden overlegd. Voor het indienen van een beroepsschrift en/of een verzoek om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Contact

Voor vragen over de procedure kunt u terecht bij:

Ronald Orie

Telefoon: 038 499 76 69
E-mail: r.orie@overijssel.nl