Terinzagelegging Provinciaal Inpassingsplan Vecht- en Beneden Reggegebied, deelgebied Eerderhooilanden


Inleiding

De maatregelen die in Eerderhooilanden moeten worden uitgevoerd voor Natura 2000-doelen hebben gevolgen voor de bestemming van gronden en/of het gebruik ervan. Als de functie of het gebruik van de grond wijzigt door bijvoorbeeld vernatting, ontgronding, het stoppen/beperken van bemesting of het ontwikkelen van natuur, dan wordt de bestemming of het gebruik gewijzigd en vastgelegd in een Provinciaal Inpassingsplan (PIP).

Daarnaast is het opstellen van een vormvrije m.e.r.-beoordeling noodzakelijk vanwege voorgenomen ontgravingen en functiewijzigingen. In de vormvrije m.e.r.-beoordeling worden de effecten op het milieu in beeld gebracht.

Gedeputeerde Staten hebben op 19 mei 2020 het Ontwerp Provinciale Inpassingsplan (PIP) Vecht- en Beneden Reggegebied, deelgebied Eerderhooilanden en de vormvrije m.e.r.-beoordeling vastgesteld.

Ter inzage

U kunt vanaf dinsdag 2 juni tot en met 13 juli 2020 het ontwerp-PIP inclusief vormvrije m.e.r.-beoordeling en bijlagen bekijken. In deze periode mag iedereen een zienswijze indienen.

Ter inzage op locatie

U kunt het ontwerp op papier bekijken. Dit kan op werkdagen tijdens kantooruren op het Provinciehuis Overijssel, Luttenbergstraat 2, 8012 EE Zwolle.

Een zienswijze indienen

Iedereen mag een zienswijze indienen, binnen de bovengenoemde periode. Dit kan op de volgende manieren:

 • Stuur een email naar Natura2000PIP@overijssel.nl onder vermelding van ‘’Eerderhooilanden, nummer 3888394”
 • Stuur een brief aan:
  Gedeputeerde Staten van Overijssel
  T.a.v. de heer Cees Ortelee
  O.v.v. 'Eerderhooilanden, nummer 3888394'
  Postbus 10078
  8000 GB Zwolle
 • Bel met de heer Ortelee op telefoonnummer 038 499 79 15

Wat er gebeurt met uw zienswijze

Alle ontvangen zienswijzen verwerken we in een Nota van Antwoord. Daarin staat wat we met de zienswijzen doen. Een zienswijze kan leiden tot aanpassing van het PIP.

Contact

Voor vragen over de procedure kunt u terecht bij:

De heer Cees Ortelee

Telefoon: 038 499 79 15
E-mail: c.ortelee@overijssel.nl