Terinzagelegging PIP Buurserzand - Horsterveen


Inleiding

Provinciale Staten hebben op 28 oktober 2020 het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) Buurserzand – Horsterveen en de Nota van Antwoord op de ingediende zienswijzen vastgesteld.

Ter inzage

Het PIP ligt inclusief bijlagen en de ontgrondingenvergunning ter inzage van dinsdag 8 december 2020 tot en met dinsdag 19 januari 2021.

Online bekijken

U kunt de documenten online bekijken:

U kunt het plan en de bijbehorende documenten ook bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl onder nummer NL.IMRO.9923.ipBuurserzand-va01.

Daarnaast wordt gezamenlijk met het PIP de verleende gecoördineerde ontgrondingenvergunning ter inzage gelegd. Deze vergunning is digitaal te raadplegen via https://officielebekendmakingen.nl/prb-2020-8812.html (zie linksonder op de webpagina onder “externe bijlagen”).

Ter inzage op locatie

De documenten zijn (alleen op afspraak) als inkijkexemplaar beschikbaar op het:

 • Gemeentehuis Haaksbergen, Blankenburgerstraat 28, 7481 EB Haaksbergen
 • Provinciehuis Overijssel, Luttenbergstraat 2, 8012 EE Zwolle

Bezwaar maken

In de periode van woensdag 9 december 2020 tot en met dinsdag 19 januari 2021 kan een belanghebbende beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Deze Afdeling beslist in eerste en enige instantie over de ingestelde beroepen. Belanghebbenden kunnen beroep instellen als zij een zienswijze hebben ingediend op het ontwerp-PIP en/of de ontwerp-ontgrondingenvergunning, of als hen redelijkerwijs niet verweten kan worden dat er geen zienswijze is ingediend. Tegen de wijzigingen ten opzichte van het ontwerp PIP en de ontwerp-ontgrondingenvergunning kan een ieder beroep instellen.

U stelt beroep in door een brief te sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 1. In de brief vermeldt u
  • naam, adres, datum
  • om welk besluit het gaat (stuur een kopie van het besluit mee met de brief)
  • waarom u het niet eens bent met het besluit
 2. Onderteken de brief.
 3. Indienen onder vermelding van ‘Natura 2000 PIP Buurserzand - Horsterveen’.

Uw beroepschrift kunt u op 4 manieren indienen

 1. Per post naar: Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
 2. Per expreszending of persoonlijk afgeven van stukken tijdens kantooruren (8.30 uur - 17.00 uur): Oranjestraat 15, 2514 JB Den Haag
 3. Met een faxbericht. Het faxnummer van de Raad van State is: 070 365 13 80.
 4. Via internet. U gebruikt daarvoor het digitaal beroepschriftformulier van de Raad van State.

Het is niet mogelijk een beroep in te dienen per e-mail.

Crisis- en herstelwet

Op het PIP is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dat betekent dat de beroepsprocedure enigszins anders is dan gebruikelijk: de beroepsgronden moeten direct in het beroepsschrift staan en mogen na afloop van de beroepstermijn niet meer worden aangevuld. Tevens wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard indien binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend.

Voorlopige voorziening

Het PIP treedt in werking op de dag na het einde van de beroepstermijn. Het indienen van een beroepsschrift verandert dit niet. Om de werking van de besluiten op te schorten kunnen degenen die beroep hebben ingesteld een voorlopige voorziening aanvragen. Een verzoek hiertoe kan worden ingediend bij:

De Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

Bij het verzoek moet een afschrift van het beroepsschrift worden overlegd. Voor het indienen van een beroepsschrift en/of een verzoek om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Contact

Voor vragen over de procedure kunt u terecht bij:

Ronald Orie

Telefoon: 038 499 76 69
E-mail: r.orie@overijssel.nl