Terinzagelegging Ontwerpactieplan Geluid 2020-2024


Inleiding

Gedeputeerde Staten van Overijssel maken bekend dat zij op 27 oktober 2020 een ontwerpactieplan hebben vastgesteld als bedoeld in artikel 11.12 van de Wet milieubeheer.

Het actieplan volgt op de eerder opgestelde geluidsbelastingkaart die een weergave geeft van de geluidsbelasting veroorzaakt door de provinciale wegen of delen van wegen met meer dan 6 miljoen voertuigpassages in het jaar 2006 (le tranche) in de provincie Overijssel. De verplichting tot het opstellen van een actieplan is opgenomen in artikel 11.12 Wet milieubeheer en vloeit voort uit de implementatie van de Europese Richtlijn omgevingslawaai in Nederland. In dit actieplan staat het geluidsbeleid voor de periode 2020-2024. Centraal in het plan staan de zogenaamde plandrempels. Als de geluidbelasting hoger is dan de plandrempel, worden ook de voorgenomen maatregelen aangegeven waarmee de overschrijdingen ongedaan kunnen worden gemaakt.

Ter inzage

U kunt vanaf donderdag 29 oktober 2020 tot en met donderdag 10 december 2020 het actieplan bekijken.

Ter inzage op locatie

U kunt het beleidsvoorstel op papier bekijken. Dit kan op werkdagen op de volgende locatie(s):

 • Het provinciehuis in Zwolle, Luttenbergstraat 2

Digitaal

Stuur een mail als u het document digitaal wilt ontvangen.

Een zienswijze indienen

Iedereen mag een zienswijze indienen, binnen de bovengenoemde periode. Dit kan op de volgende manieren:

 • Stuur een e-mail naar postbus@overijssel.nl
 • Stuur een brief aan:
  Gedeputeerde Staten van Overijssel
  Ter attentie van [vul in]
  Postbus 10078
  8000 GB Zwolle

Vermeld daarbij ‘Zienswijze Ontwerpactieplan Geluid 2020-2024. Reageer uiterlijk voor donderdag 10 december 2020.

Wat er gebeurt met uw zienswijze

Tegen de vaststelling van het actieplan is, na verwerking van de ingediende zienswijzen, geen bezwaar of beroep mogelijk. Het actieplan bevat alleen beleidsvoornemens en voorgenomen maatregelen en is niet gericht op direct rechtsgevolg.

Contact

Voor vragen over de procedure kunt u terecht bij:

Dhr. E. Roelofsen of dhr. K. Doldersum

E-mail: E.Roelofsen@overijssel.nl of K.Doldersum@overijssel.nl