Terinzagelegging Ontwerp Regionaal Waterprogramma Overijssel 2022-2027


Inleiding

De provincie Overijssel houdt haar Omgevingsvisie en Omgevingsverordening actueel. Daarvoor is het nodig om recente, al vastgestelde beleidswijzigingen te verwerken in  deze of daarmee samenhangende documenten. Voor de Europese Kaderrichtlijn Water en de Europese Richtlijn Overstromingsrisico’s is voor de derde planperiode van beide richtlijnen (2022-2027) een actualisatie nodig van onze bestaande documenten. Deze actualisatie van het provinciaal beleid voor de beide Europese richtlijnen is opgenomen in een Ontwerp Regionaal Waterprogramma (RWP). Dit RWP is verplicht onder de aanstaande Omgevingswet. Hiermee worden teksten en kaarten geactualiseerd. Met deze actualisatie wordt de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening dit jaar ‘Omgevingswetproof’ gemaakt.

De provincie heeft een Ontwerp Regionaal Waterprogramma Overijssel 2022-2027 gemaakt. Dit ligt nu ter inzage. Dit betekent dat iedereen de documenten kan bekijken en er op kan reageren. Als u reageert, heet dat een zienswijze. U kunt een zienswijze indienen binnen de periode dat de documenten ter inzage liggen.

Volgens planning nemen Provinciale Staten (PS) eind 2021 een besluit over de voorgestelde aanpassingen en over de zienswijzen die daarop zijn ingediend.

Ter inzage

U kunt alle documenten bekijken vanaf dinsdag 30 maart tot en met maandag 17 mei 2021.

Online bekijken

U kunt de documenten in deze periode online bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl:

U kunt de documenten ook bekijken in onze tercera-plannenviewer:

Ter inzage op locatie

U kunt de documenten in deze periode inzien op enkele locaties. In verband met coronamaatregelen kan dat alleen op afspraak op werkdagen op de volgende locaties:

 • Provinciehuis, Luttenbergstraat 2, 8012 EE Zwolle
 • Waterschap Drents Overijsselse Delta, Dokter van Deenweg 186, 8025 BM Zwolle
 • Waterschap Rijn en IJssel, Liemersweg 2, 7006 GG Doetinchem
 • Waterschap Vechtstromen, Kooikersweg 1, 7609 PZ Almelo

Een zienswijze indienen

Iedereen mag een zienswijze indienen, binnen de bovengenoemde periode.

U kunt alleen een zienswijze indienen de onderdelen van het Ontwerp Regionaal Waterprogramma Overijssel 2022-2027 die in deze actualisatieronde worden gewijzigd of toegevoegd. De overige delen van het Regionaal Waterprogramma Overijssel blijven ongewijzigd.

Een zienswijze indienen kan op de volgende manieren:

 • Stuur een e-mail naar postbus@overijssel.nl
 • Stuur een brief naar:
  Gedeputeerde Staten van Overijssel
  ter attentie van secretariaat eenheid Ruimte en Bereikbaarheid
  Postbus 10078
  8000 GB Zwolle
 • Bel tijdens kantooruren met het Overijsselloket: 038 499 88 99.

Vermeld daarbij ‘Zienswijze Ontwerp Regionaal Waterprogramma 2022-2027’ en EDO zaaknummer 6189725. Uw zienswijze bevat in ieder geval: uw naam en adres, de datum, het onderwerp waarop uw zienswijze betrekking heeft en de motivering van uw zienswijze.

Reageer uiterlijk op maandag 17 mei 2021.

Wat gebeurt er met uw zienswijze

Een zienswijze kan leiden tot aanpassing van het ontwerp. Alle ontvangen zienswijzen verwerken we in een reactienota. Daarin stellen Gedeputeerde Staten (GS) aan Provinciale Staten voor hoe zij kunnen reageren op de zienswijzen. We informeren iedereen die een zienswijze heeft ingediend over de voorstellen van GS aan PS, voordat PS een besluit nemen. De besluitvorming vindt eind 2021 plaats.