Terinzagelegging Ontwerp PIP Witte Veen


Inleiding

Gedeputeerde Staten hebben op 8 december 2020 het Ontwerp Provinciale Inpassingsplan (PIP) Witte Veen inclusief MER vastgesteld.

De maatregelen die in Witte Veen moeten worden uitgevoerd voor Natura 2000-doelen hebben gevolgen voor de bestemming van gronden en/of het gebruik ervan. Als de functie of het gebruik van de grond wijzigt door bijvoorbeeld vernatting, ontgronding of het stoppen/beperken van bemesting, dan wordt de bestemming of het gebruik gewijzigd en vastgelegd in een Provinciaal Inpassingsplan (PIP).

Milieueffectenrapport (MER)
Voor Witte Veen is een Milieueffectrapport (MER) opgesteld vanwege het ontgraven van gronden. Een MER brengt de gevolgen voor het milieu in kaart, voordat er een besluit wordt genomen over de uitvoering van maatregelen of plannen.

Gecoördineerde ontwerp-vergunning
Daarnaast wordt gezamenlijk met het ontwerp-PIP een ontwerp ontgrondingenvergunning ter inzage gelegd.

Ter inzage

Het ontwerp Provinciaal Inpassingsplan (PIP) Witte Veen ligt ter inzage van dinsdag 5 januari 2021 tot en met maandag 15 februari 2021.

Online bekijken

Ter inzage op locatie

U kunt het ontwerp op papier bekijken. Dit kan op werkdagen, alleen op afspraak, tijdens kantooruren op de volgende locatie(s):

 • Gemeentehuis Haaksbergen, Blankenburgerstraat 28, 7481 EB HAAKSBERGEN
 • Provinciehuis Overijssel, Luttenbergstraat 2, 8012 EE ZWOLLE

Een zienswijze indienen

Iedereen mag een zienswijze indienen binnen de genoemden periode. Dit kan op de volgende manieren:

 • Stuur een email naar Natura2000PIP@overijssel.nl onder vermelding van ‘Witte Veen, nummer 5872062’
 • Stuur een brief aan:
  Gedeputeerde Staten van Overijssel
  T.a.v. de heer Cees Ortelee
  O.v.v. ‘Witte Veen, nummer 5872062`
  Postbus 10078, 8000 GB Zwolle
 • Bel met de heer Ortelee op telefoonnummer (038) 499 79 15

Wat er gebeurt met uw zienswijze

De eventuele zienswijzen op het ontwerp PIP en de ontwerp-vergunning worden verwerkt in het definitieve PIP en/of de definitieve vergunning. Het definitieve PIP wordt te zijner tijd ter besluitvorming aan Provinciale Staten aangeboden. Vervolgens worden het PIP en de gecoördineerde vergunning voor zes weken ter inzage gelegd.

Meer informatie?

Meer informatie? Tijdens de periode van de terinzagelegging van het ontwerp-PIP organiseren wij een digitale informatiebijeenkomst voor geïnteresseerden (via Zoom). Tijdens de bijeenkomst worden de maatregelen die worden genomen in Witte Veen nader toegelicht, krijgt u meer informatie over het proces, de juridische procedure en kunt u vragen stellen. Datum: 14 januari 2021 Tijd: Sessie 1: 16.00 – 17.30 uur Sessie 2: 19.30 – 21.00 uur .U bent hiervoor van harte uitgenodigd. U dient zich wel vooraf aan te melden; dit kan per mail op natura2000PIP@overijssel.nl. Wij verzoeken u ook om aan te geven aan welke sessie u wilt deelnemen (middag of avond) en met hoeveel personen. Aanmelden kan tot en met vrijdag 8 januari 2021. Na aanmelding ontvangt u uiterlijk maandag 12 januari een email met de inlog-gegevens om deel te kunnen nemen aan de informatiebijeenkomst.

Contact

Voor vragen over de procedure kunt u terecht bij:

De heer Cees Ortelee
Telefoon: 038 499 79 15
E-mail: c.ortelee@overijssel.nl