Terinzagelegging Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan Natura 2000-gebied Dinkelland, deelgebieden Punthuizen, Stroothuizen en Beuninger Achterveld


Inleiding

In de Natura 2000-gebieden worden maatregelen genomen om de kwetsbare natuur te herstellen versterken. Deze maatregelen kunnen gevolgen hebben voor de huidige bestemming van gronden of het gebruik ervan. Als de functie of het gebruik van de grond wijzigt door bijvoorbeeld het aanpassen van de waterhuishouding, ontgronding of het beperken van bemesting, dan wordt de bestemming of het gebruik gewijzigd en vastgelegd in een ruimtelijk plan.

Voor het Natura 2000-gebied Punthuizen Stroothuizen is op 10 juli 2019 door Provinciale Staten een Provinciaal Inpassingsplan (PIP 2019) vastgesteld. Tegen dit besluit is beroep aangetekend bij de Raad van State. Door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zijn in de uitspraak van 30 juni 2021 delen van het PIP 2019 vernietigd.

In haar uitspraak heeft de Raad van State geoordeeld dat de herstelmaatregelen die zijn opgenomen in het inrichtingsplan en het PIP nodig zijn om de Natura 2000 doelen te halen. Deze maatregelen zijn goed onderbouwd en in het gebiedsproces zijn voldoende alternatieven afgewogen. De maatregelen staan dus niet ter discussie.

De Raad van State heeft echter ook geoordeeld dat een aantal ondernemers dusdanig hard wordt geraakt door de maatregelen, dat de bestemming op deze percelen nog niet gewijzigd had mogen worden.

Daarnaast was de Raad van State van mening dat de formulering van de bestemming agrarisch 3 er toe zou leiden dat het niet uitgesloten is dat er in de toekomst nog maatregelen op percelen met deze bestemming uitgevoerd moesten worden, die op moment van vaststelling van het plan nog onbekend waren.

De vernietigde delen van het PIP 2019 worden nu opnieuw in procedure gebracht. Daarvoor hebben Gedeputeerde Staten op 4 oktober 2022 een ontwerp Provinciaal Inpassingsplan vastgesteld.

De maatregelen die in Punthuizen, Stroothuizen en Beuninger Achterveld moeten worden uitgevoerd voor Natura 2000-doelen hebben gevolgen voor de bestemming van gronden en/of het gebruik ervan. Deze wijzigingen leggen we vast in een Provinciaal Inpassingsplan (PIP).

Ter inzage

U kunt vanaf dinsdag 18 oktober tot en met maandag 28 november 2022 alle documenten bekijken.

Online bekijken

U kunt de documenten online bekijken:

Ter inzage op locatie

U kunt het beleidsvoorstel op papier bekijken. Dit kan (alleen op afspraak) op werkdagen tijdens kantooruren op de volgenden locatie(s):

 • Het provinciehuis in Zwolle, Luttenbergstraat 2
 • Gemeentehuis Losser: Raadhuisplein 1, 7581 AG Losser
 • Gemeentehuis Dinkelland, Nicolaasplein 5, 7591 MA Denekamp

Een zienswijze indienen

Iedereen mag een zienswijze indienen, binnen de bovengenoemde periode. Dit kan op de volgende manieren:

 • Stuur een e-mail naar Natura2000PIP@overijssel.nl onder vermelding van 'Punthuizen Stroothuizen, nummer 6722729'
 • Stuur een brief aan:
  Gedeputeerde Staten van Overijssel
  Ter attentie van de heer Cees Ortelee
  O.v.v. 'Punthuizen Stroothuizen, nummer 6722729'
  Postbus 10078, 8000 GB Zwolle
 • Bel met de heer Ortelee op telefoonnummer 038 499 79 15

Wat er gebeurt met uw zienswijze

Alle ontvangen zienswijzen verwerken we in een Nota van Antwoord. Daarin staat wat we met de zienswijzen doen. Een zienswijze kan leiden tot aanpassing van het PIP.

Meer informatie

Tijdens de periode van de ter inzagelegging van het ontwerp-PIP organiseren wij een informatiebijeenkomst voor geïnteresseerden. U bent hiervoor van harte uitgenodigd.

Datum:

27 oktober 2022

Tijd:

17.00 - 20.30 uur

Locatie:

Schaapskooi Stroothuizen (Stroothuizerweg 37, 7591 NB Denekamp)

Tijdens de bijeenkomst kunt u een nadere toelichting krijgen op het PIP, inhoudelijke vragen stellen en de stukken zoals die ter inzage liggen inzien. Tevens kunt u meer informatie krijgen over het proces en de juridische procedure.

Daarnaast is er tijdens deze inloop ook de mogelijkheid om de voortgang over het inrichtingsplan voor het gebied in te zien. Het projectteam kan daarover een toelichting geven en vragen beantwoorden. Dit staat los van de stukken die ter inzage liggen en is een informatief onderdeel over de voortgang van het project.

Contact

Voor vragen over de procedure kunt u terecht bij:

De heer Cees Ortelee

Telefoon: 038 499 79 15
E-mail: c.ortelee@overijssel.nl