Terinzagelegging Ontwerp-addendum voor 5 Natura 2000-beheerplannen


Inleiding

Op 5 oktober 2021 hebben Gedeputeerde Staten voor vijf Natura 2000-beheerplannen een ontwerp addendum (bijlage) vastgesteld. Het betreft beheerplannen die voor de volgende vijf Natura 2000-gebieden zijn opgesteld:

 • Aamsveen
 • Landgoederen Oldenzaal
 • Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht
 • Vecht en Beneden-Reggegebied
 • Buurserzand en Haaksbergerveen

Bij het addendum van Landgoederen Oldenzaal is een ‘Rapportage Onderzoek Bossen Landgoederen Oldenzaal’ opgenomen. In deze rapportage zijn ook 2 landgoederen in het Natura 2000-gebied Buurserzand en Haaksbergerveen (deelgebied Buurserzand) opgenomen.

Natura 2000-Beheerplan

Voor vrijwel alle Natura 2000-gebieden in Overijssel is de afgelopen jaren een beheerplan vastgesteld. In een beheerplan staan onder andere de natuurherstelmaatregelen beschreven die in het Natura 2000-gebied moeten worden genomen om de natuur te herstellen en versterken. In de huidige beheerplanperiode zijn diverse onderzoeken uitgevoerd, die als maatregel in het beheerplan waren opgenomen. Deze onderzoeken laten zien dat er extra maatregelen moeten worden genomen in de vijf eerder genoemden gebieden. Deze aanvullende maatregelen moeten worden toegevoegd aan de beheerplannen. Dit doen we door een extra bijlage (addendum) aan de bestaande vijf beheerplannen toe te voegen.

Ter inzage

U kunt vanaf donderdag 21 oktober tot en met woensdag 1 december 2021 de vijf ontwerp addenda bekijken. In deze periode mag iedereen een zienswijze indienen.

Online bekijken

U kunt de ontwerp addenda online bekijken:

Bekijk de ontwerp addenda (zie linker kolom op de webpagina onder “externe bijlagen”).

Ter inzage op locatie

U kunt alle documenten op papier bekijken. Dit kan, alleen op afspraak, tijdens kantooruren op het Provinciehuis Overijssel, Luttenbergstraat 2, 8012 EE ZWOLLE.

Een zienswijze indienen

Iedereen mag een zienswijze indienen binnen de genoemde periode. Dit kan op de volgende manieren:

 • Stuur een e-mail naar inspraaknatura2000@overijssel.nl onder vermelding van 'ontwerp-addendum + de naam betreffende Natura 2000-gebied'
 • Stuur een brief aan:
  Gedeputeerde Staten van Overijssel
  T.a.v. de heer Cees Ortelee
  O.v.v. 'ontwerp-addendum + de naam betreffende Natura 2000-gebied'
  Postbus 10078, 8000 GB Zwolle
 • Bel met de heer Ortelee. Telefoon: 038 499 79 15

Wat gebeurt er met uw zienswijze

De eventuele zienswijzen op de ontwerp addenda worden samengevat en beantwoord in een Nota van Antwoord, en indien nodig verwerkt in de definitieve addenda. Deze addenda worden naar verwachting begin 2022 door ons vastgesteld. Vervolgens worden de addenda en de Nota van Antwoord gedurende zes weken ter inzage gelegd. Belanghebbenden en niet-belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend, kunnen tijdens deze periode tegen de addenda in beroep gaan bij de rechtbank Overijssel. Daarna is nog hoger beroep mogelijk bij de Raad van State.

Contact

Voor vragen over de procedure kunt u terecht bij:

De heer Cees Ortelee
Telefoon: 038 499 79 15
E-mail: c.ortelee@overijssel.nl