Terinzagelegging Notitie Reikwijdte en Detailniveau Veilige Vecht


Dijkversterking Vechtdijken tussen Dalfsen en Zwolle

Gedeputeerde Staten van Overijssel maken op verzoek van het Waterschap Drents Overijsselse Delta bekend dat de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor het project Veilige Vecht is opgesteld en ter inzage ligt. Met het project Veilige Vecht wil het waterschap de Vechtdijken tussen Dalfsen en Zwolle versterken.

Aanleiding

De Vechtdijken tussen Dalfsen en Zwolle voldoen niet aan de wettelijke normen voor hoogwaterveiligheid. De Vechtdijken moeten worden versterkt om het gebied achter de dijken te beschermen tegen overstromingen. Het plangebied aan de noordzijde van de Vecht begint bij het gemeentehuis in Dalfsen en eindigt bij de gemeentegrens Zwolle-Zwartewaterland tussen Haerst en Genne (dijktraject 9-1 van hectometerpaal 10,2 tot 27,1). Aan de zuidzijde van de Vecht begint het plangebied bij de Rechterensedijk en eindigt bij de monding van het Zwartewater bij Langenholte (dijktraject 53-3 van hectometerpaal 95,3 tot 112,6). De breedte van het plangebied betreft voor beide dijktrajecten het gebied vanaf de oever van de Vecht tot circa 100 meter binnendijks.

Het Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft de opdracht gekregen om de Vechtdijken te versterken. Dit project is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)

Om de milieueffecten volwaardig te laten meewegen bij de besluitvorming over het project Veilige Vecht wordt een milieueffectrapport (MER) opgesteld. De NRD is de eerste stap van de procedure voor de milieueffectenrapportage. De NRD beschrijft welke varianten voor dijkversterking (de kansrijke alternatieven) verder onderzocht gaan worden en met welk detailniveau. Daarnaast staat er in hoe het waterschap de effecten onderzoekt van de mogelijke alternatieven en van de voorkeursvariant. De NRD beschrijft de kaders van de onderzoeksmethodiek voor het MER. Voor dit project wordt een projectplan Waterwet of een projectbesluit op grond van de Omgevingswet opgesteld (afhankelijk van de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet).

Ter inzage

U kunt vanaf donderdag 16 juni 2022 tot en met woensdag 27 juli 2022 de NRD bekijken.

Online bekijken

U kunt de NRD online bekijken op https://www.officielebekendmakingen.nl/prb-2022-6634.html (zie linker kolom op de webpagina onder 'externe bijlagen')

Ter inzage op locatie

U kunt alle documenten op papier bekijken. Dit kan tijdens kantooruren op de volgende locatie(s):

 • Provinciehuis Overijssel, Luttenbergstraat 2, 8012 EE Zwolle
  Contactpersoon: mw. M. Bethlehem
 • Waterschaphuis Waterschap Drents Overijsselse Delta, Dokter van Deenweg 186, 8025 BM Zwolle
  Contactpersoon: dhr. I. Zandink

U wordt verzocht een afspraak te maken om de stukken in te zien. U kunt daarvoor een afspraak maken met M. Bethlehem 038 499 88 99.

Inspraak

Iedereen mag een reactie (zienswijze) indienen, binnen de bovengenoemde periode. Vermeld daarbij ‘Zienswijze 'Project Veilige Vecht'.

Dit kan op de volgende manieren:

 • Stuur een e-mail naar hwbp@overijssel.nl. Omdat u het inhoudelijke antwoord per post toegezonden krijgt, dient u in de e-mail ook uw naam en postadres te vermelden.
 • Stuur een brief aan:
  Gedeputeerde Staten van Overijssel
  Ter attentie van mevrouw M. Bethlehem
  Postbus 10078
  8000 GB Zwolle
 • Bel met mevrouw M. Bethlehem, telefoon: 038 499 88 99
 • Tijdens informatiebijeenkomsten van het project Veilige Vecht kunnen projectteamleden u helpen om een reactie te geven of zienswijze in te dienen bij de provincie. Exacte data en locaties zijn te vinden op: veiligevecht.wdodelta.nl.

Wat er gebeurt met uw reactie (zienswijze)

De ingediende reacties worden samen met de reacties van andere overheden en adviseurs betrokken bij het advies dat wij aan het waterschap geven over de inhoud van het MER. In de Nota van Antwoord zullen we aangeven wat we met uw reacties hebben gedaan. Deze Nota wordt ten tijde van de terinzagelegging van het MER (geanonimiseerd) gedeeld met iedereen die een reactie heeft gegeven. De Nota van Antwoord wordt ook ter inzage gelegd bij het opgestelde MER.

Contact

Voor vragen over de procedure kunt u terecht bij:

Mw. M. Bethlehem

Telefoon: 038 499 88 99
E-mail: hwbp@overijssel.nl

Voor inhoudelijke vragen over het project kunt u contact opnemen met:

Mw. Inge Zandink

Adviseur omgeving Project Veilige Vecht van Waterschap Drents Overijsselse Delta
Telefoon: 038 233 12 00