Terinzagelegging Notitie Reikwijdte en Detailniveau Engbertsdijksvenen


Inleiding

Op 11 mei 2021 hebben Gedeputeerde Staten de NRD voor Engbertsdijksvenen vastgesteld. De NRD ligt zes weken ter inzage.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau externe maatregelen Natura 2000-gebied Engbertsdijksvenen

Om de herstelmaatregelen binnen het bestaande natuurgebied Engbertsdijksvenen (interne maatregelen) uit te kunnen voeren heeft Provinciale Staten op 23 september 2020 een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) vastgesteld.

Momenteel wordt een PIP voorbereid voor de externe maatregelen. De externe maatregelen betreffen de maatregelen buiten het Natura 2000-gebied Engbertsdijksvenen en de uitwerkingsgebieden binnen de Natura 2000-begrenzing

Voor het PIP externe maatregelen Engbertsdijksvenen is het opstellen van een Milieueffectrapport (MER) noodzakelijk vanwege bestemmingswijzigingen (van agrarisch naar natuur) en voorgenomen ontgravingen. Een milieueffectrapport (MER) brengt de gevolgen voor het milieu in kaart, voordat er een besluit wordt genomen over de uitvoering van maatregelen of plannen. Aan het begin van deze m.e.r.-procedure wordt een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) opgesteld.

Een NRD is een zogenaamde ‘voorfase voor het MER’ en beschrijft op welke wijze het MER wordt opgesteld. Inhoudelijke keuzes worden in een NRD nog niet gemaakt.

De start van de planologische procedure, middels de NRD, is besproken in de Bestuurlijke Adviescommissie (BAC). Vanuit de BAC zijn er geen bezwaren gemaakt op de vaststelling van de NRD. Wij hebben op 11 mei 2021 de NRD voor Engbertsdijksvenen vastgesteld. De NRD ligt zes weken ter inzage.

Anticiperend op de Omgevingswet: Provinciaal Inpassingsplan of Projectbesluit

Momenteel wordt een PIP voorbereid voor de maatregelen die buiten het gebied moeten worden uitgevoerd (“externe maatregelen”). Het is mogelijk dat dit PIP opgesteld gaat worden als een Projectbesluit zoals bedoeld in de Omgevingswet. De verwachting is dat per 1 januari 2022 de nieuwe Omgevingswet in werking treedt. Daarom wordt bij dit project alvast in de geest van de Omgevingswet gewerkt.

Op dit moment is nog niet duidelijk of het plan voor de externe maatregelen Engbertsdijksvenen voor of na de inwerkingtreding van de Omgevingswet ter inzage gelegd wordt. Het is namelijk mogelijk dat de inwerkingtreding van de Omgevingswet nog wordt uitgesteld.

Ter inzage

Heeft u suggesties voor alternatieven, of heeft u opmerkingen op de aanpak? Uw reactie wordt betrokken bij de verdere planvorming en meegenomen bij de inventarisatie van mogelijke oplossingen. Alle ingekomen reacties worden beantwoord en vastgelegd in een Reactienota en zo nodig verwerkt in het PIP en/of het MER.

U kunt van 25 mei tot en met 5 juli 2021 de NRD bekijken. In deze periode mag iedereen een zienswijze indienen.

Online bekijken

De NRD kunt u online bekijken (zie onder links onder het kopje 'externe bijlagen').

Ter inzage op locatie

U kunt u de documenten op papier bekijken. Dit kan (alleen op afspraak) op werkdagen tijdens kantooruren op de volgende locatie(s):

  • Gemeentehuis Twenterand, Manitobaplein 1, 7671 GS VRIEZENVEEN
  • Het provinciehuis van Overijssel, Luttenbergstraat 2, 8012 EE ZWOLLE

Een zienswijze indienen

Iedereen mag een zienswijze indienen. Dit kan op de volgende manieren:

  • Stuur een email naar Natura2000PIP@overijssel.nl onder vermelding van ‘NRD Engbertsdijksvenen externe maatregelen, nummer 6208555’
  • Stuur een brief aan:

Gedeputeerde Staten van provincie Overijssel

T.a.v.de heer C. Ortelee

O.v.v. ‘NRD Engbertsdijksvenen externe maatregelen, nummer 6208555’

Postbus 10078, 8000 GB Zwolle

  • Bel met dhr. Ortelee op telefoonnummer (038) 499 79 15.

Wat er gebeurt met uw zienswijze

Uw reactie wordt betrokken bij de verdere uitwerking van de planvorming voor Engbertsdijksvenen. Alle ingekomen reacties worden beantwoord en vastgelegd in een Reactienota.

Na de verdere planvorming, het uitvoeren van eventueel benodigd onderzoek, het opstellen van het MER en de verwerking van de zienswijzen op de NRD stellen wij naar verwachting eind 2021 of begin 2022 het MER en het Ontwerp PIP vast. De eventuele zienswijzen op het ontwerp-PIP en het MER worden verwerkt in het definitieve PIP en MER dat te zijner tijd ter besluitvorming aan Provinciale Staten wordt aangeboden.

Meer informatie

Tijdens de periode van de terinzagelegging van de NRD organiseren wij een digitale informatiebijeenkomst voor geïnteresseerden (via Zoom). Tijdens de bijeenkomst wordt de NRD inhoudelijk nader toegelicht, krijgt u meer informatie over het proces, de juridische procedure en kunt u vragen stellen.

Datum:             10 juni 2021

Sessie 1: 16.00 – 17.30 uur

Sessie 2: 19.30 – 21.00 uur

U bent hiervoor van harte uitgenodigd. U dient zich wel vooraf aan te melden; dit kan per mail op natura2000PIP@overijssel.nl. Wij verzoeken u ook om aan te geven aan welke sessie u wilt deelnemen (middag of avond) en met hoeveel personen.

Aanmelden kan tot en met vrijdag 4 juni 2021. Na aanmelding ontvangt u uiterlijk dinsdag 8 juni 2021 een email met de inlog-gegevens om deel te kunnen nemen aan de informatiebijeenkomst.