Terinzagelegging Natuurbeheersplan


Inleiding

Gedeputeerde Staten hebben op 20 april 2021 wijzigingen in het Natuurbeheerplan Overijssel vastgesteld. De laatste versie van het plan vindt u rechts op deze pagina. De gewijzigde onderdelen zijn in paragraaf 1.3 van het Natuurbeheerplan opgenomen.

De aanpassing van het Natuurbeheerplan Overijssel betreft wijzigingen van eigendom en wijzigingen in natuurbeheertypen als gevolg van doorontwikkeling, inrichting en monitoring van de natuur. Deze wijzigingen zijn doorgevoerd in de kaarten van het natuurbeheerplan. Daarmee zijn de beheertypen op de kaart weer in overeenstemming met de situatie in de praktijk. De wijzigingen betreffen aanpassingen als gevolg van Natura 2000 processen zoals o.a. de beheertypen voor Buurserzand en Zunasche heide. Daarnaast zijn de teksten over het beleid en de regelingen in het Natuurbeheerplan geactualiseerd en zijn de beschrijvingen van de gebieden van het NNN in Overijssel in H4 vernieuwd. Deze vernieuwing is gedaan op basis van de op 31 maart 2021 door PS vastgestelde geactualiseerde beschrijvingen van de Wezenlijke Kenmerken en Waarden van het NNN. Deze geactualiseerde beschrijvingen zijn te vinden in de bijlage van het Natuurbeheerplan.

Ter inzage

Het gewijzigde Natuurbeheerplan ligt van maandag 26 april 2021 en loopt tot en met 7 juni 2021 ter inzage.

Online bekijken

U kunt het Natuurbeheerplan 2022 hieronder op de pagina bekijken. Ook is er een beheertypenkaart en ambitiekaart beschikbaar waarop de vastgestelde kaartwijzigingen ten opzichte van de vorige versie zijn aangegeven. Die kaarten vindt u hieronder op deze pagina of via de digitale Atlas van Overijssel (www.atlasvanoverijssel.nl) onder het thema “Landelijk gebied, beleid, natuurbeheerplannen, Natuurbeheerplan 2022”.

Ter inzage op locatie

U kunt het gewijzigde Natuurbeheerplan in bovengenoemde periode ook als inkijkexemplaar bekijken op de volgende locatie:

Het provinciehuis van Overijssel, Luttenbergstraat 2, 8012 EE ZWOLLE

U kunt zich tijdens reguliere openingstijden melden bij de receptie.

Houd u zich bij een bezoek aan deze locaties aan de coronaregels van de Rijksoverheid.

Bezwaar indienen

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u bezwaar maken, als u belanghebbende bent. De bezwaartermijn start op 26 april 2021 en loopt tot en met 7 juni 2021.

Stuurt u dan een bezwaarschrift aan ons. Wij controleren dan of wij een juist besluit hebben genomen. Let op: bezwaar is alleen mogelijk tegen de wijzigingen ten opzichte van de vorige versie van het Natuurbeheerplan. Voor wat betreft de correcties op de beheertypenkaart en ambitiekaart zijn daartoe als hulpmiddel wijzigingskaarten opgesteld. De gewijzigde onderdelen in de plantekst van het natuurbeheerplan zijn in hoofdstuk 1.3 van het Natuurbeheerplan Overijssel benoemd.

Uw bezwaarschrift is een brief die aan een aantal eisen moet voldoen:

De wet stelt eisen aan uw bezwaarschrift. Die eisen zijn:

  • U zegt met welk besluit u het niet eens bent. Dit doet u door in uw bezwaarschrift het kenmerk van het besluit te noemen, zoals dit is vermeld bij deze publicatie.
  • U zegt waarom u het niet eens bent met dit besluit.
  • U zet uw naam, adres, handtekening en de datum op uw bezwaarschrift.
  • U verstuurt het bezwaarschrift op tijd. Dit Provinciaal blad, waarin het besluit is gepubliceerd, heeft een datum.
  • U stuurt ons binnen zes weken na die datum uw bezwaarschrift.

Uw bezwaarschrift kunt u op 3 manieren aan ons versturen:

Met de post naar: Gedeputeerde Staten van Overijssel, team Juridische Zaken, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle.

Via internet. U gebruikt daarvoor ons digitale bezwaarformulier. U vindt het formulier via https://forms.overijssel.nl/bezwaar-klacht/bezwaar-beslissing/.

Met een faxbericht. Het faxnummer van het team Juridische Zaken is: 038 - 425 48 02.

Contact

Voor vragen over de procedure kunt u terecht bij Eenheid Natuur en Landschap

Emy Visser

Telefoon: 038 499 83 54
E-mail: ec.visser@overijssel.nl