Terinzagelegging Correctiefactor deelgebied Broekheurne, landinrichting Enschede-Zuid


Inleiding

De landinrichting in het deelgebied Broekheurne is nagenoeg afgerond. De Lijst Geldelijke Regelingen is definitief vastgesteld door de Uitvoeringscommissie Enschede-Zuid. De laatste procedure stap is het vaststellen van de zogenaamde correctiefactor door Gedeputeerde Staten. De correctiefactor is door Gedeputeerde Staten vastgesteld op 0,68.

Een deel van de kosten van het landinrichtingproces komt voor rekening van de gezamenlijke eigenaren in het gebied. Die kosten worden toegerekend aan de eigenaren op basis van het nut (voordeel) dat een eigenaar heeft door de verbeterde verkaveling. Het nut dat een eigenaar door verkaveling krijgt wordt in punten uitgedrukt op basis van verschil tussen de situatie vóór en na de verkaveling. Door de kosten voor de gezamenlijke eigenaren te delen door het totaal aantal toegekende punten aan de gezamenlijke eigenaren ontstaat een puntwaarde. De definitieve puntwaarde is lager dan de voorlopige puntwaarde. Hiermee wordt de definitieve bijdrage in de kosten voor de eigenaren naar beneden bijgesteld. De correctiefactor is de verhouding tussen de voorlopige berekende basiskosten en de definitieve basiskosten. Als de correctiefactor lager is dan 1, wordt het te betalen bedrag - per punt –lager.

Ter inzage

U kunt de stukken van Enschede-Zuid, deelgebied Broekheurne, die behoren bij dit besluit, zes weken inzien, van donderdag 5 november t/m woensdag 16 december 2020.

Ter inzage op locatie

U kunt de documenten op papier bekijken. Dit kan op werkdagen op de volgende locatie(s):

  • Het provinciehuis in Zwolle, Luttenbergstraat 2

Digitaal

Stuur een mail naar J.Greiving-vd.Vegt@overijssel.nl als u de documenten digitaal wilt ontvangen.

Een zienswijze indienen

Binnen zes weken, ingaand op de datum van de terinzagelegging, kan een belanghebbende een bezwaarschrift indienen bij:

Gedeputeerde Staten van Overijssel team Juridische Zaken
Postbus 10078
8000 GB Zwolle

(Telefoonnummer: 038 499 93 05)

Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en bevat in ieder geval:

  • Naam en adres van de indiener;
  • De dagtekening;
  • Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
  • De gronden van bezwaar.