Terinzagelegging Beheerplan Natura 2000-gebied Achter de Voort, Agelerbroek en Voltherbroek


Inleiding

De Raad van State deed op 16 maart 2018 uitspraak over het beheerplan. De Raad van State keurde de beoordeling van de activiteiten bemesting en drainage af. Deze onderdelen van het beheerplan hebben Gedeputeerde Staten van Overijssel nu aangepast.

De ontwerp-wijzigingen hebben van 4 juni 2021 tot en met 15 juli 2021 ter inzage gelegen. Gedeputeerde Staten hebben ook de Nota van Antwoord vastgesteld. In deze Nota van Antwoord is een reactie gegeven op de zienswijzen die zijn ingediend tegen de ontwerp-wijzigingen.

Ter inzage

U kunt vanaf vrijdag 1 oktober tot en met donderdag 11 november 2021 het gewijzigde beheerplan bekijken.

Online bekijken

U kunt de documenten online bekijken:

Bekijk het beheerplan.

Bekijk de Nota van Antwoord (pdf, 154 kB).

Ter inzage op locatie

U kunt alle documenten op papier bekijken. Dit kan, alleen op afspraak, tijdens kantooruren op het Provinciehuis Overijssel (Luttenbergstraat 2, 8012 EE ZWOLLE).

Beroep indienen

U kunt in beroep als u belanghebbende bent. Ook als u geen belanghebbende bent, maar wel een zienswijze hebt ingediend, kunt u beroep instellen. Stuurt u dan een beroepschrift naar de Rechtbank Overijssel. De rechter kijkt dan of wij een juist besluit hebben genomen.

Uw beroepschrift is een brief die aan een aantal eisen moet voldoen.

De wet stelt eisen aan uw beroepschrift. Die eisen zijn:

  1. U zegt met welk besluit u het niet eens bent. U doet een kopie van ons besluit bij uw beroepschrift zodat de rechtbank weet om welk besluit het gaat.
  2. U zegt waarom u het niet eens bent met dit besluit.
  3. U zet uw naam, adres, handtekening en de datum op uw beroepschrift.
  4. U verstuurt het beroepschrift op tijd. U moet het beroepschrift versturen binnen zes weken na de datum waarop wij het besluit ter inzage gelegd.

Uw beroepschrift kunt u op 3 manieren versturen:

  1. Met de post naar: Rechtbank Overijssel, Afdeling bestuursrecht, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.
  2. Met een faxbericht. Het faxnummer van Rechtbank Overijssel is: 088 361 00 61.
  3. Via internet. U gebruikt daarvoor het digitaal beroepschriftformulier van de rechtbank. Het formulier vindt u op rechtspraak.nl.

Voorlopige voorziening

Ook als u beroep instelt bij de rechtbank treedt ons besluit gewoon in werking. Dat kan vervelende gevolgen voor u hebben. U kunt de rechtbank dan vragen een voorlopige beslissing te nemen, door een zogeheten ‘voorlopige voorziening’ aan te vragen. Dit is een aparte procedure die loopt naast de door u gestarte beroepsprocedure. Voor de behandeling van uw verzoek om een voorlopige voorziening betaalt u een bedrag. De rechter kan beslissen dat wij dat bedrag aan u moeten vergoeden. Voor vragen belt u het hierboven vermelde telefoonnummer.

Contact

Voor vragen over de procedure kunt u terecht bij:

Mw. Francina Geschiere

Telefoon: 038 499 75 16
E-mail: FJ.Geschiere@overijssel.nl