Ter inzage legging Ontwerp Projectplan Waterwet, MER, ontwerp-ontgrondingenvergunning en ontwerpbesluiten Wet natuurbescherming (Wnb) dijkversterking Stadsdijken te Zwolle


Hernieuwde ter inzage legging

Omdat niet alle onderliggende documenten digitaal en fysiek raadpleegbaar waren tijdens de ter inzage legging die is gestart op 21 oktober jl. hebben wij besloten om de documenten opnieuw ter inzage te leggen.

De volgende ontwerpbesluiten met bijlagen liggen vanaf donderdag 25 november 2021 tot en met woensdag 5 januari 2022 voor iedereen ter inzage:

 • Ontwerp-Projectplan Waterwet Stadsdijken Zwolle inclusief MER (bevoegd gezag Drents Overijsselse Delta)
 • Ontwerp-Vergunning Wet natuurbescherming gebiedsbescherming (bevoegd gezag (provincie Overijssel)
 • Ontwerp-Ontheffingen Wet natuurbescherming soortenbescherming (bevoegd gezag provincie Overijssel)
 • Ontwerp-Ontgrondingenvergunning (bevoegd gezag provincie Overijssel)

Aanleiding

Veilige dijken zijn van groot belang voor het beschermen van het achterland tegen hoog water in de rivieren. De Stadsdijken beschermen de stad Zwolle en het achterland tegen overstroming vanuit de IJssel-delta. De Stadsdijken van Zwolle maken onderdeel uit van dijkring 531 en liggen langs de oostoever van het Zwolle-IJsselkanaal en het Zwarte Water, van de Spooldersluis tot aan de monding van de Vecht. In 2015 is geconstateerd dat 7,5 kilometer binnen het traject van 8,7 kilometer van de primaire waterkeringen, niet voldoet aan de huidige eisen voor waterveiligheid. Daarbij is ook rekening gehouden met de verwachting dat de waterstanden als gevolg van klimaatverandering in de toekomst hoger worden, en dat extreem weer vaker zal voorkomen. De veiligheidsopgave van deze 7,5 kilometer dijk bestaat uit het op voldoende sterkte brengen door de dijk voldoende hoog en stabiel te maken en bovendien ongewenste kwelwaterstromen onder de dijk tegen te gaan (een mechanisme dat bekend staat als “piping”). Om het ontwerpproces te stroomlijnen is de dijk opgedeeld in 5 kenmerkende deelgebieden en 19 deeltrajecten. Voor elk deeltraject is een passend ontwerp gemaakt. Naast de afgekeurde delen van de primaire kering zijn er 5 kunstwerken als onvoldoende beoordeeld; 3 coupures, een gemaal en inlaat Westerveld.

De ontwerpopgave bestaat voor een belangrijk deel uit het inpassen van de veiligheidsopgave in de krappe ruimte die hiervoor beschikbaar is in de stad Zwolle.

Gecoördineerde projectprocedure Projectplan Waterwet

Bij de voorbereiding van de besluiten die nodig zijn voor de uitvoering van het project Dijkversterking Stadsdijken Zwolle te Zwolle wordt de provinciale coördinatieregeling op grond van de Waterwet (artikel 5.8, Waterwet) toegepast. De bedoeling van de provinciale coördinatie is om de voorbereiding en bekendmaking van de voor de uitvoering van dit project benodigde besluiten op elkaar af te stemmen en gelijktijdig te laten plaatsvinden.

Ter inzage

U kunt vanaf donderdag 25 november 2021 tot en met woensdag 5 januari 2022 de ontwerp-besluiten inclusief bijlagen bekijken. In deze periode mag iedereen een zienswijze indienen.

Online bekijken

U kunt de ontwerp besluiten online bekijken.

Bekijk de ontwerp besluiten (zie linker kolom op de webpagina onder “externe bijlagen”).

Ter inzage op locatie

U kunt alle documenten op papier bekijken. Dit kan, alleen op afspraak, tijdens kantooruren op de volgende locaties:

 • Provinciehuis Overijssel, Luttenbergstraat 2, 8012 EE Zwolle (contactpersoon dhr. C. Ortelee)
 • Waterschaphuis Waterschap Drents Overijsselse Delta, Dokter van Deenweg 186, 8025 BM, Zwolle (contactpersoon dhr. E. de Bruijn)
 • Gemeentehuis Zwolle, Lübeckplein 2, 8017 JZ, Zwolle (contactpersoon dhr. W. van der Beek)
 • Gemeentehuis Zwartewaterland, Telvorenstraat 2, 8061 CB Hasselt (contactpersoon dhr. A. Winters)

Coronamaatregelen

In verband met maatregelen tegen het Corona-virus bestaat de mogelijkheid dat het provinciehuis niet gedurende de gehele inzagetermijn open is. U wordt verzocht een afspraak te maken om de stukken in te zien. U kunt daarvoor een afspraak maken met :

De heer Cees Ortelee

Telefoon: 038 499 79 15
E-mail: c.ortelee@overijssel.nl

Kerstvakantie

Gedurende de kerstvakantie kunnen bovenstaande locaties ook gesloten zijn. Houd de websites van de betreffende locaties (gemeente, waterschap en provincie) voor de laatste informatie in de gaten of neem hier contact over op.

Een zienswijze indienen

Heeft u stukken gelezen en bent u het niet eens met (een onderdeel van) de ontwerp-besluiten? Dan kunt u dit kenbaar maken door gedurende de termijn van terinzagelegging een zienswijze in te dienen bij de provincie Overijssel. Voor een goede beantwoording vragen wij u om elk onderdeel apart in uw zienswijze te benoemen en te behandelen. Het indienen van een zienswijze kan op de volgende manier:

 • Stuur een email naar hwbp@overijssel.nl o.v.v. project Stadsdijken Zwolle
 • Stuur een brief aan:
  Gedeputeerde Staten van Overijssel
  T.a.v. de heer Cees Ortelee
  O.v.v. “Project Stadsdijken”
  Postbus 10078, 8000 GB Zwolle
 • Bel met de heer C. Ortelee, telefoon: 038 499 88 99 voor het maken van een afspraak voor het indienen van een mondelinge zienswijze.

Let op: dus ook zienswijzen op het projectplan Waterwet van het Waterschap Drents Overijsselse Delta dient u in bij het coördinerend bevoegd gezag provincie Overijssel.

Wat gebeurt er met uw zienswijze

Uw ingediende zienswijze wordt zorgvuldig beoordeeld. Bij nieuwe inzichten kan uw zienswijze leiden tot aanpassingen in het definitieve projectplan, of in de ontheffing of in het besluit op vergunning. Iedereen die een zienswijze heeft ingediend, wordt geïnformeerd over hoe hiermee is omgegaan via de Nota van beantwoording.

Besluit en beroep

Als het projectplan definitief is vastgesteld door het waterschap en vervolgens goedgekeurd door de provincie, wordt dit door de provincie bekendgemaakt. Het goedkeuringsbesluit, het projectplan Waterwet, alsmede de overige besluiten, liggen vervolgens 6 weken ter inzage voor beroep.

Beroep tegen die besluiten staat open voor:

 • een ieder die een zienswijze heeft ingediend, en
 • belanghebbenden (ongeacht of zij een zienswijze indienden).

Dit beroep kan na de vaststelling van deze besluiten worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Op de besluiten is de Crisis- en herstelwet (Chw) van toepassing. Ingevolge artikel 1.6a van de Chw kunnen na afloop van de termijn voor het instellen van beroep geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd.

Contact

Voor vragen over de ontwerpbesluiten en/of procedure kunt u terecht bij:

De heer Cees Ortelee

Telefoon: 038 499 79 15
E-mail: c.ortelee@overijssel.nl

Voor inhoudelijke vragen over het project kunt u contact opnemen met:

De heer E. de Bruijn

(omgevingsmanager Stadsdijken, Waterschap WDODelta)
Telefoon: 038 233 12 00