Ter inzage legging Kennisgeving voornemen en participatie project Veilige Vecht


Inleiding

Gedeputeerde Staten van Overijssel, Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) en Waterschap Vechtstromen maken bekend dat zij maatregelen willen treffen om de waterveiligheid tussen Zwolle en Dalfsen te verbeteren: project Veilige Vecht.

Veilige Vecht

De Vechtdijken tussen Dalfsen en Zwolle moeten worden versterkt om het gebied achter de dijken te beschermen tegen hoogwater. Dat is aanleiding voor Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) om samen met andere overheden het project Veilige Vecht te starten. In de Verkenning van dit project wordt onderzocht op welke wijze de Vechtdijken tussen Dalfsen en Zwolle het beste kunnen worden versterkt. Ook wordt onderzocht of andere maatregelen in het Vechtdal kunnen bijdragen aan de waterveiligheid tussen Dalfsen en Zwolle. Deze maatregelen kunnen theoretisch binnen het gehele stroomgebied van de Vecht liggen, bijvoorbeeld in de gemeentes Ommen of Hardenberg. Dit project maakt onderdeel uit van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). In dit programma werken de waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan versterking van de dijken voor een waterveilig Nederland in 2050.

Wat is dit startdocument?

Met dit Startdocument wil WDODelta laten weten dat ze start met een project. In dit project wordt onderzocht welke maatregelen kunnen worden getroffen om de waterveiligheid tussen Dalfsen en Zwolle te waarborgen. Het waterschap wil de omgeving met dit document laten weten op welke wijze het wil komen tot een oplossing en hoe de omgeving hierbij betrokken wordt. Dit document vormt daarmee de formele kennisgeving van het voornemen van de verkenning en de kennisgeving van de participatie.

Ter inzage

U kunt vanaf dinsdag 1 september tot en met 12 oktober 2020 het startdocument Veilige Vecht bekijken. In deze periode mag iedereen een reactie indienen.

Online bekijken

De notitie is digitaal beschikbaar via de projectwebsite van waterschap Drents Overijsselse Delta veiligevecht.wdodelta.nl.

Of bekijk hier direct digitaal het Startdocument.

Ter inzage op locatie

U kunt het startdocument op papier inzien van 1 september 2020 tot en met 12 oktober 2020 tijdens kantooruren op de volgende locaties:

  • Waterschap Drents Overijsselse Delta, Dokter van Deenweg 186-205 in Zwolle
  • Waterschap Vechtstromen, Kooikersweg 1 in Almelo
  • Provinciehuis, Luttenbergstraat 2 in Zwolle

Reageren

Heeft u suggesties voor alternatieven of heeft u opmerkingen op de aanpak? Is duidelijk hoe u betrokken wordt en wanneer u inbreng kunt leveren? Van 1 september tot 12 oktober kunt u het waterschap uw reactie sturen, door te mailen naar veiligevecht@wdodelta.nl.

Wat er gebeurt met uw reactie

Uw reactie wordt betrokken bij de verdere uitwerking van het project, meegenomen bij de inventarisatie van mogelijke oplossingen of gebiedsontwikkeling, de aanscherping van het afwegingskader en/of de verdere uitwerking en invulling van de participatie. Alle ingekomen reacties worden beantwoord en vastgelegd in een reactienota.

Contact

Voor nadere inlichtingen of vragen over de notitie die ter inzage ligt, kunt u contact opnemen met Mevr. M. Krol van het Waterschap Drents Overijsselse Delta via telefoon: 088 233 1200 of veiligevecht@wdodelta.nl.