Terinzagelegging Provinciaal Inpassingsplan Buurserzand - Horsterveen


Inleiding

De maatregelen die in Buurserzand – Horsterveen moeten worden uitgevoerd voor Natura 2000-doelen hebben gevolgen voor de bestemming van gronden en/of het gebruik ervan. Als de functie of het gebruik van de grond wijzigt door bijvoorbeeld vernatting, ontgronding of het stoppen/beperken van bemesting, dan wordt de bestemming of het gebruik gewijzigd en in een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) vastgelegd.

Bestuurlijk trekker gemeente Haaksbergen werkt samen met de provincie Overijssel om de benodigde maatregelen door te vertalen in een PIP voor Buurserzand - Horsterveen. Zij doen dat in afstemming met de andere gebiedspartners LTO Noord, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Waterschap Rijn en IJssel en Waterschap Vechtstromen

Daarnaast is het opstellen van een Milieueffectrapport (MER) noodzakelijk vanwege bestemmingswijzigingen en voorgenomen ontgravingen. Een MER brengt de gevolgen voor het milieu in kaart, voordat er een besluit wordt genomen over de uitvoering van maatregelen of plannen. Ten behoeve van de start van deze MER-procedure is een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) opgesteld. Een NRD is een zogenaamde ‘voorfase voor de MER’ en beschrijft op welke wijze het uiteindelijke MER opgesteld zal worden. De NRD ligt samen met het voorontwerp-PIP ter inzage.

Gedeputeerde Staten hebben op 9 juli 2019 het voorontwerp Provinciale Inpassingsplan (PIP) Buurserzand - Horsterveen  en de NRD vastgesteld.

Ter inzage

U kunt vanaf dinsdag 6 augustus 2019 tot en met maandag 16 september 2019 het voorontwerp PIP Buurserzand - Horsterveen inclusief NRD en bijlagen bekijken. In deze periode mag iedereen een inspraakreactie indienen.

Op locatie bekijken

U kunt het voorontwerp PIP op papier bekijken. Dit kan op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur op de volgende locatie(s):

 • Het Provinciehuis Overijssel, Luttenbergstraat 2, Zwolle
 • Gemeentehuis Haaksbergen, Blankenburgerstraat 28, 7481 EB Haaksbergen

Een inspraakreactie indienen

Iedereen mag een inspraakreactie indienen, binnen de bovengenoemde periode. Dit kan op de volgende manieren:

 • Stuur een email naar Natura2000PIP@overijssel.nl onder vermelding van 'Buurserzand-Horsterveen, nummer 3880322'
 • Stuur een brief aan:
  Gedeputeerde Staten van Overijssel
  Ter attentie van de heer Cees Ortelee

  O.v.v. ‘Buurserzand - Horsterveen, nummer 3880322’
  Postbus 10078
  8000 GB Zwolle

 • Bel met de heer Ortelee op telefoonnummer 038 499 79 15.

Wat er gebeurt met uw inspraakreactie

Alle ontvangen inspraakreacties verwerken we in een Reactienota. Daarin staat wat we met de inspraakreacties doen. Een inspraakreactie kan leiden tot aanpassing van het PIP.

Contact

Voor vragen over de procedure kunt u terecht bij:

De heer Cees Ortelee

Telefoon: 038 499 79 15
E-mail: c.ortelee@overijssel.nl