Nieuwe terinzagelegging Provinciaal Inpassingsplan Springendal en Dal van de Mosbeek


Inleiding

Gedeputeerde Staten hebben op 9 februari 2021 het Ontwerp Provinciale Inpassingsplan (PIP) en het geactualiseerde inrichtingsplan voor Springendal en Dal van de Mosbeek vastgesteld. Aan het inrichtingsplan is het deelgebied van de Roezebeek toegevoegd; ten tijde van het voorontwerp-PIP waren de maatregelen voor dit deelgebied nog onvoldoende concreet uitgewerkt om mee te kunnen nemen.

Vanaf 31 augustus 2021 lag het ontwerp-PIP inclusief inrichtingsplan, Reactienota en overige bijlagen gedurende zes weken ter inzage. Op 21 september 2021 is echter, op verzoek van de Bestuurlijke Adviescommissie (BAC) Springendal en Dal van de Mosbeek, besloten om de ter inzage van het ontwerp-PIP stop te zetten. De reden hiervoor was dat de BAC meerdere signalen had ontvangen vanuit het gebied over de behoefte aan meer concreetheid over compensatie en schadevergoeding. Om hieraan tegemoet te komen zijn hierover de afgelopen periode nadere gesprekken gevoerd in het gebied. De BAC heeft besloten dat het ontwerp-PIP nu opnieuw ongewijzigd ter inzage kan worden gelegd.

Provinciaal Inpassingsplan

De maatregelen die in Springendal en Dal van de Mosbeek moeten worden uitgevoerd voor Natura 2000-doelen hebben gevolgen voor de bestemming van gronden en/of het gebruik ervan. Als de functie of het gebruik van de grond wijzigt door bijvoorbeeld vernatting, ontgronding of het stoppen/beperken van bemesting, dan wordt de bestemming of het gebruik gewijzigd en vastgelegd in een Provinciaal Inpassingsplan (PIP).

Ter inzage

U kunt vanaf dinsdag 21 december 2021 tot en met maandag 31 januari 2022 het ontwerp-PIP inclusief inrichtingsplan, Reactienota en overige bijlagen bekijken. In deze periode mag iedereen een zienswijze indienen.

Let op

Eventuele eerder ingediende zienswijzen op het ontwerp-PIP zijn komen te vervallen. U dient daarom uw zienswijze opnieuw in te dienen binnen de nieuwe periode van terinzagelegging.

Ter inzage op locatie

U kunt het beleidsvoorstel op papier bekijken. Dit kan op werkdagen op de volgende locatie(s):

 • Het Gemeentehuis Dinkelland, Nicolaasplein 5, 7591 MA Denekamp
 • Het Gemeentehuis Tubbergen, Raadhuisplein 1, 7651 CV Tubbergen
 • Het provinciehuis Luttenbergstraat 2, 8012 EE Zwolle.

Een zienswijze indienen

Iedereen mag een zienswijze indienen, binnen de bovengenoemde periode. Dit kan op de volgende manieren:

 • Stuur een e-mail naar Natura2000PIP@overijssel.nl.
 • Stuur een brief aan:
  Gedeputeerde Staten van Overijssel
  Ter attentie van de heer Cees Ortelee
  Postbus 10078
  8000 GB Zwolle.
 • Bel met de heer Ortelee op telefoonnummer 038 499 79 15.

Vermeld daarbij: 'Springendal en Dal van de Mosbeek, nummer 3877835'.

Wat er gebeurt met uw zienswijze

Alle ontvangen zienswijzen verwerken we in een Nota van Antwoord. Daarin staat wat we met de zienswijzen doen. Een zienswijze kan leiden tot aanpassing van het PIP. Het definitieve PIP wordt te zijner tijd ter besluitvorming aan Provinciale Staten aangeboden. Vervolgens wordt het PIP voor zes weken ter inzage gelegd.

Contact

Voor vragen over de procedure kunt u terecht bij:

De heer Cees Ortelee

Telefoon: 038 499 79 15
E-mail: c.ortelee@overijssel.nl