M.e.r.-beoordelingsbesluit Dijkversterking Stenendijk te Hasselt


Kennisgeving m.e.r.-beoordelingsbesluit Provincie Overijssel Dijkversterking Stenendijk Hasselt

De provincie Overijssel is bevoegd gezag voor m.e.r.-procedures bij dijkversterkingsprojecten van waterschappen. Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben een m.e.r.-beoordelingsbesluit genomen voor de dijkversterking van de Stenendijk Hasselt.

Deze dijkversterking is nodig omdat de monumentale Stenendijk tussen gemaal Galgerak en de molen de Zwaluw bij Hasselt onvoldoende sterk is en niet voldoet aan de huidige toetseisen voor waterveiligheid volgens onderzoek van het waterschap Drents Overijsselse Delta. Het waterschap heeft de milieugevolgen in beeld gebracht van de voorgenomen activiteiten. Dit is beschreven in een zogenaamde m.e.r.-beoordelingsnotitie.

Gedeputeerde Staten hebben op basis van deze m.e.r.-beoordelingsnotitie besloten dat de voorgenomen activiteiten niet leiden tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu, en dat er daarom geen milieueffectrapportage (MER) hoeft te worden gemaakt. Dit conform artikel 7.17, lid 3 van de Wet milieubeheer en de in bijlage III van de m.e.r.-richtlijn aangegeven criteria (kenmerken, plaats en effect van activiteit).

Ter inzage op locatie

U hebt de mogelijkheid dit m.e.r.-beoordelingsbesluit en bijbehorende stukken in te zien. Dat kan van donderdag 21 mei 2020 tot en met woensdag 1 juli 2020 bij het Provinciehuis, Luttenbergstraat 2 in Zwolle.

In verband met maatregelen tegen het Corona-virus bestaat de mogelijkheid dat het provinciehuis niet gedurende de gehele inzagetermijn open is. U wordt verzocht een afspraak te maken om de stukken in te zien. U kunt daarvoor een afspraak maken met mevrouw Bethlehem (zie contact).

Online bekijken

U kunt het m.e.r.-beoordelingsbesluit en bijbehorende stukken digitaal inzien in het provinciaal blad.

Ook kunt u de documenten per e-mail opvragen bij m.bethlehem@overijssel.nl.

Rechtsbescherming

Dit m.e.r-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbeslissing in de zin van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht, waartegen geen zelfstandig bezwaar en beroep mogelijk is, tenzij een belanghebbende door dit besluit rechtstreeks in zijn belang wordt getroffen.

Vervolg: ter inzage leggen ontwerp projectplan Waterwet

Dit m.e.r.-beoordelingsbesluit is genomen in het kader van de voorbereiding van het projectplan Waterwet. Het ontwerp projectplan Waterwet wordt op een later moment ter inzage gelegd. Als u geen belanghebbende bent die rechtstreeks in zijn belang is getroffen door het m.e.r.-beoordelingsbesluit, kunt u eventuele bezwaren tegen het m.e.r.-beoordelingsbesluit tijdens de ter inzage legging van het ontwerpprojectplan Waterwet via een zienswijze kenbaar maken.

De openstelling van deze zienswijzeprocedure wordt te zijner tijd bekendgemaakt in het provinciaal blad (zie: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/).

Contact

Mevrouw Bethlehem

E-mailadres: m.bethlehem@overijssel.nl
Telefoon: 038 499 80 63