Subsidies


Subsidies Subsidies Selectie Selectie selectie Selectie instellingen Eigenschappen Afbeelding tonen 0 Samenvatting tonen 0 Ordening Alfabetisch ALPHA Alfabetisch ALPHA Paginatypefilter Product 2017 productppc Items per pagina 50 Zoekopties Vrij zoeken 1 Zoekformulier persistent 1 Doelgroepen 0 Facetten Doelgroep facet:ppc doelgroep Thema facet:ppctheme Status facet:ppc status startpunt Startpunt Link https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/ Algemeen Tekst bij niets gevonden Er zijn helaas geen subsidies gevonden. Gebruik een andere zoekterm of gebruik de navigatie links om een nieuwe selectie te maken. Rechterbalk Rechterbalk rechterbalk blauw-randrechterbalk Rechterbalk blauw-randtekst Inhoud Inhoud inhoud-blok Nieuw Uitvoeringsbesluit subsidies Het nieuwe Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2022 zal, na een wijziging en goedkeuring van Gedeputeerde Staten, op 11 juli 2022 in werking treden. U kunt de voorlopige versie (31 mei 2022) opvragen bij het Overijssel Loket, email: subsidie@overijssel.nl. grijs-randtekst Inhoud Inhoud inhoud-blok Subsidie aanvragen: Hoe vraagt u een subsidie aan? Welke kosten komen voor subsidie in aanmerking? Meld wijzigingen in uw project Eindverantwoording en vaststelling Openbaar subsidieregister Wet- en regelgeving Staatssteun (kennisgeving) default-randtekst Inhoud Inhoud inhoud-blok Bekijk ook... Expertisecentrum Europa Energiefonds Overijssel Overijssels noaberschapsfonds default-randuitgelicht Inhoud Inhoud inhoud-blok ASV Overijssel Als uw project niet past binnen een subsidieregeling maar misschien wel binnen onze beleidsdoelen, dan kunt u op basis van de Algemene Subsidieverordening Overijssel 2005 (ASV) een subsidie aanvragen. 199431ASV-aanvraag grijs-randtekst Inhoud Inhoud inhoud-blok Contact Overijssel Loket Telefoon: 038 499 88 99Ma-vr van 08.30 tot 17.00 uurE-mail: subsidie@overijssel.nl grijs-randuitgelicht Inhoud Inhoud inhoud-blok Subsidieaanvragen voor Regio Deals222608Regio Deals Twente en Regio Zwolle default-randtekst Inhoud Inhoud inhoud-blok Gevolgen corona voor uw subsidie of sponsorbijdrage default-randtekst Inhoud Inhoud inhoud-blok Snel naar: Indienen tussenrapportage, wijzigings- en vaststellingsverzoek Formulier: nasturen bijlagen default-randtekst Inhoud Inhoud inhoud-blok Klantportaal MijnOverijssel Uw opgeslagen en verzonden aanvragen kunt u vinden in het klantportaal. Gebruik de knop MijnOverijssel bovenaan elke pagina. LET OP: het klantportaal bevat geen Europese regelingen (POP3). Deze worden door de RVO afgehandeld (u heeft minimaal niveau EH2+ nodig). blauwtekst Inhoud Inhoud inhoud-blok Op woensdag 31 maart 2021 zijn onze e-formulieren tot 13.00 uur niet of beperkt beschikbaar We adviseren u om dan geen gebruik te maken van onze formulieren. Als u toch een formulier invult, kunnen gegevens verdwijnen. Tussentijds opgeslagen formulieren zijn daarna waarschijnlijk niet meer in te dienen. Stuur deze dus voor 31 maart in. blauwtekst Inhoud Inhoud inhoud-blok Het inloggen met E-herkenning werkt niet. Dit komt door een technische storing. We werken aan een oplossing! Lay-out Lay-out Tegemoetkoming (in de vorm van een subsidie) voor Overijsselse culturele instellingen en cultuurevenementen voor de geleden financiële schade als gevolg van de uitbraak van COVID-19. Het gaat om instelling die zijn opgenomen in het Statenvoorstel ‘Perspectiefnota 2022’.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/culturele/tegemoetkoming-culturele-instellingen/Met deze subsidie wil de provincie bijdragen aan het behoud en beheer van waardevolle en karakteristieke landschapselementen in agrarische cultuurlandschappen in de provincie Overijssel. Streekeigen Landschapsbeheer (SLb) is een collectieve aanpak van een georganiseerde groep inwoners en/of ondernemers in een gebied, uitgewerkt in een bidbook. Een bidbook is een aanbod van, voor en door het gebied om landschapselementen langjarig te onderhouden.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/vitaal-platteland/uitvoeren-streekeigen-landschapsbeheer/Subsidie voor de uitvoering van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) en de realisatie van de maatregelen ten behoeve van de Natura 2000-gebieden.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/gebiedsontwikkeling/uitvoering/Subsidie voor activiteiten die bijdragen aan de doelstellingen van het Energieprogramma.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/milieu-energie/uitvoering-programma/Subsidie voor het treffen van maatregelen die bijdragen aan het verbeteren van de condities voor soorten zoals opgenomen in de Aandachtsoortenlijst.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/vitaal-platteland/verbeteren-condities/Subsidie voor de verplaatsing van een landbouwbedrijfsgebouw ter bevordering van de grondverwerving voor de Ontwikkelopgave Natura 2000.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/gebiedsontwikkeling/verplaatsing/Subsidie voor het uitvoeren van activiteiten die versneld bijdragen aan het toekomstbestendig maken van een werklocatie of een deel daarvan. De activiteiten staan in een projectplan die in afstemming met de provincie Overijssel is opgesteld.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/regionale-economie/versnelling-toekomstbestendige-werklocaties-0/Subsidie voor Overijssel gemeenten voor ondersteuning bij het in beeld brengen van wat er speelt op vakantieparken. Het gaat om vakantieparken waar: de kwaliteit achteruit gaat, er geen toeristische recreatieve mogelijkheden zijn voor de toekomst en/of waar signalen zijn van onveiligheid of leefbaarheidsproblemen.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/regionale-economie/versterken-gemeentelijke-informatiepositie/Subsidie voor activiteiten die de vitaliteit, leefbaarheid en kwaliteit van de stad vergroten.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/ruimtelijke/vitaliteit-steden-stadsarrangementen/Subsidie voor Overijsselse gemeenten voor hulp bij de totstandkoming van een lokale overeenkomst voor cultuuronderwijs.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/culturele/voucherregeling/Subsidie voor startende ondernemers voor de inhuur van een coach voor het verbeteren van hun ondernemerskwaliteiten en -vaardigheden.Afbeelding voor indexprovinciehuis/publish/pages/164645/provinciehuis.jpgprovinciehuis.jpg/publish/pages/164645/300px/provinciehuis.jpgprovinciehuis.jpg/publish/pages/164645/172px/provinciehuis.jpgprovinciehuis.jpg#img_pagvld_1692085_0, .img_pagvld_1692085_0 { width:520px; max-width:520px; height:348px; max-height:348px; } .achtergrond_img_pagvld_1692085_0 { background-image: url( /publish/pages/164645/provinciehuis.jpg ); } #img_pagvld_1692085_0.size_300px, .img_pagvld_1692085_0.size_300px { width:300px;max-width:300px;height:201px;max-height:201px; } .achtergrond_img_pagvld_1692085_0.size_300px { background-image: url( /publish/pages/164645/300px/provinciehuis.jpg ); } #img_pagvld_1692085_0.size_172px, .img_pagvld_1692085_0.size_172px { width:172px;max-width:172px;height:115px;max-height:115px; } .achtergrond_img_pagvld_1692085_0.size_172px { background-image: url( /publish/pages/164645/172px/provinciehuis.jpg ); } provinciehuis.jpghttps://www.overijssel.nl/loket/subsidie/regionale-economie/voucherregeling-startende-ondernemers/Subsidie voor (middel)grote werkgevers waar mogelijkheden voor thuiswerken zijn. Het gaat om het maken van een thuiswerkplan om werknemers een deel van hun werktijd structureel te laten thuiswerken en tegelijk te zorgen voor een goede spreiding van mobiliteit.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/mobiliteit/voucherregeling-thuiswerkplannen/Subsidie voor het basisonderwijs om het W&T Kompas in te voeren. Dit W&T Kompas geeft scholen inzicht in hoe ver wetenschap en techniek zijn opgenomen in de lessen en om ontwikkeldoelen te formuleren die aansluiten bij de visie van de school.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/regionale-economie/wetenschap-techniek-primair-onderwijs/Subsidie voor Overijsselse terreinbeherende natuurorganisaties voor het uitvoeren van zoetwatermaatregelen binnen het werkgebied van het Waterschap Vechtstromen. https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/vitaal-platteland/terreinbeherende/227305Tegemoetkoming culturele instellingen en cultuurevenementen Overijssel228679Uitvoeren streekeigen landschapsbeheer208183Uitvoering ontwikkelopgave Natura 2000209358Uitvoering Programma Nieuwe Energie Overijssel 2017-2023220126Verbeteren condities voor aandachtsoorten 4.0208201Verplaatsing landbouwbedrijfsgebouwen ontwikkelopgave Natura 2000232339Versnelling toekomstbestendige werklocaties232178Versterken gemeentelijke informatiepositie vakantieparken211443Vitaliteit van steden (stadsarrangementen)223381Voucherregeling lokale convenanten cultuuronderwijs210391Voucherregeling startende ondernemers - De Startversneller227977Voucherregeling thuiswerkplannen/hybride-werkenplannen225315Wetenschap en Techniek primair onderwijs218258Zoetwatervoorzieningen door Terreinbeherende Natuurorganisaties (TBO's) Index Vraag en antwoord index Evenementenagenda Imagemap Prikbord Discussie Secundaire navigatie Galerij RSS feeds Vraag en antwoord index Carrousel Fotoalbum Mailinglist Nieuwsservice Opiniepeiling Foto Alfabet navigatie Uitgelicht Video Ingelogd Formulier Superlink Inhoudsopgave Twitter Tijdlijn Media Zoeksuggesties Zoeken en toptaken Productcatalogus Productenlijst Product aankondiging LaPosta Thema blok Galerij uitgelicht Footer 2021 Footer 2021 default-randblokken Blokken default-randtekst Inhoud Inhoud inhoud-blok Bezoekadres Luttenbergstraat 28012 EE ZwolleOpen: ma-vrij 7.00-17.00 uur Overijssel loket Bel: 038 499 88 99Open: ma-vrij 8.30-17.00 uurPostadres: Postbus 10078, 8000 GB ZwolleAlgemeen contactformulier default-randlijst Inhoud Inhoud inhoud-blok Privacy en archief170965Persoonsgegevens bij provincie Overijssel223927Informatiebeveiliging161369Informatie over Google Analytics en Cookieslink-1717378Archiefweb default-randlijst Inhoud Inhoud inhoud-blok Direct naar129332Contact en route184273Loket2Onderwerpen141801Bestuurlink-1746411Politieke besluiten150864Persvoorlichterslink-1716949Vacatures55Sitemap logologo Logo Logo logo-blok logologo Logo Algemeen Afbeelding Wapen Provincie Overijssel /publish/pages/179902/wapen_provincie_overijssel.gif wapen_provincie_overijssel.gif #img_pagvld_1837849_0, .img_pagvld_1837849_0 { width:198px; max-width:198px; height:145px; max-height:145px; } .achtergrond_img_pagvld_1837849_0 { background-image: url( /publish/pages/179902/wapen_provincie_overijssel.gif ); } wapen_provincie_overijssel.gif Responsive 1 default-randlijst Inhoud Inhoud inhoud-blok Toegankelijkheid Deze website is digitaal toegankelijk volgens de norm WCAG 2.1 AA. link-1735034Toegankelijkheidscertificaat Stichting Accessibility217904Toegankelijkheidsverklaring volg-ons Volg ons Volg ons follow-us blok Blok Titel Volg ons op default-randtekst Inhoud Inhoud inhoud-blok Meld vage taal Layout Stramien Index Vraag en antwoord index Evenementenagenda Imagemap Prikbord Discussie Secundaire navigatie Galerij RSS feeds Vraag en antwoord index Carrousel Fotoalbum Mailinglist Nieuwsservice Opiniepeiling Foto Alfabet navigatie Uitgelicht Video Ingelogd Formulier Superlink Inhoudsopgave Twitter Tijdlijn Media Zoeksuggesties Zoeken en toptaken Productcatalogus Productenlijst Product aankondiging LaPosta Thema blok Galerij uitgelicht Header 2021 Header 2021 blokken Blokken primaire-navigatieprimaire-navigatie Primaire navigatie Primaire navigatie primaire-navigatie-blok blok Blok Titel Menu Uitvalmenu Eenvoudig uitvalmenu eenvoudig-uitvalmenu Eenvoudig uitvalmenu eenvoudig-uitvalmenu Starten met home 0 Items per rij 4 secundaire-navigatiesecundaire-navigatie Secundaire navigatie Secundaire navigatie secundaire-navigatie-blok blok Blok Presentatievorm Horizontaal (rechts) horizontaal-rechts Horizontaal (rechts) horizontaal-rechts Gedrag mobiele navigatie Opnemen in primaire navigatie insert-in-primnav Opnemen in primaire navigatie insert-in-primnav logologo Logo Logo logo-blok logologo Logo Algemeen Afbeelding Home provincie Overijssel /publish/pages/179903/logo-provincie-overijssel.png logo-provincie-overijssel.png /publish/pages/179903/172px/logo-provincie-overijssel.jpg logo-provincie-overijssel.jpg #img_pagvld_1837866_0, .img_pagvld_1837866_0 { width:296px; max-width:296px; height:80px; max-height:80px; } .achtergrond_img_pagvld_1837866_0 { background-image: url( /publish/pages/179903/logo-provincie-overijssel.png ); } #img_pagvld_1837866_0.size_172px, .img_pagvld_1837866_0.size_172px { width:172px;max-width:172px;height:46px;max-height:46px; } .achtergrond_img_pagvld_1837866_0.size_172px { background-image: url( /publish/pages/179903/172px/logo-provincie-overijssel.jpg ); } logo-provincie-overijssel.png Responsive 1 Afbeelding (svg) Home provincie Overijssel /publish/pages/179903/logo-provincie-overijssel.svg logo-provincie-overijssel.svg logo-provincie-overijssel.svg zoekenzoeken Zoeken Zoeken zoeken-blok blok Blok Titel Zoek sitepadsitepad Sitepad Sitepad sitepad-blok blok Blok Titel Kruimelpad Layout Stramien Index Vraag en antwoord index Evenementenagenda Imagemap Prikbord Discussie Secundaire navigatie Galerij RSS feeds Vraag en antwoord index Carrousel Fotoalbum Mailinglist Nieuwsservice Opiniepeiling Foto Alfabet navigatie Uitgelicht Video Ingelogd Formulier Superlink Inhoudsopgave Twitter Tijdlijn Media Zoeksuggesties Zoeken en toptaken Productcatalogus Productenlijst Product aankondiging LaPosta Thema blok Galerij uitgelicht
Facetten
Doelgroep
Status
Thema

Contact Overijssel Loket

Telefoon: 038 499 88 99
Ma-vr van 08.30 tot 17.00 uur
E-mail: subsidie@overijssel.nl

Nieuw Uitvoeringsbesluit subsidies

Het nieuwe Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2022 zal, na een wijziging en goedkeuring van Gedeputeerde Staten, op 11 juli 2022 in werking treden. U kunt de voorlopige versie (31 mei 2022) opvragen bij het Overijssel Loket, email: subsidie@overijssel.nl.

ASV Overijssel

Als uw project niet past binnen een subsidieregeling maar misschien wel binnen onze beleidsdoelen, dan kunt u op basis van de Algemene Subsidieverordening Overijssel 2005 (ASV) een subsidie aanvragen.

Subsidieaanvragen voor Regio Deals

Klantportaal MijnOverijssel

Uw opgeslagen en verzonden aanvragen kunt u vinden in het klantportaal. Gebruik de knop MijnOverijssel bovenaan elke pagina.

LET OP: het klantportaal bevat geen Europese regelingen (POP3). Deze worden door de RVO afgehandeld (u heeft minimaal niveau EH2+ nodig).