Subsidies


Subsidies Subsidies Selectie Selectie selectie Selectie instellingen Eigenschappen Afbeelding tonen 0 Samenvatting tonen 0 Ordening Alfabetisch ALPHA Alfabetisch ALPHA Paginatypefilter Product 2017 productppc Items per pagina 50 Zoekopties Vrij zoeken 1 Zoekformulier persistent 1 Doelgroepen 0 Facetten Doelgroep facet:ppc doelgroep Thema facet:ppctheme Status facet:ppc status startpunt Startpunt Link https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/ Algemeen Tekst bij niets gevonden Er zijn helaas geen subsidies gevonden. Gebruik een andere zoekterm of gebruik de navigatie links om een nieuwe selectie te maken. Rechterbalk Rechterbalk rechterbalk blauwrechterbalk Rechterbalk blauwtekst Inhoud Inhoud inhoud-blok Aanvraag subsidie grijs-randtekst Inhoud Inhoud inhoud-blok Subsidie aanvragen: Door de vele ontvangen aanvragen is er een achterstand ontstaan. Houdt u daarom rekening met een langere behandeltermijn. Onze excuses hiervoor. Hoe vraagt u een subsidie aan? Welke kosten komen voor subsidie in aanmerking? Meld wijzigingen in uw project Eindverantwoording en vaststelling Openbaar subsidieregister Wet- en regelgeving Staatssteun (kennisgeving) default-randtekst Inhoud Inhoud inhoud-blok Bekijk ook... Expertisecentrum Europa Energiefonds Overijssel Overijssels noaberschapsfonds default-randuitgelicht Inhoud Inhoud inhoud-blok ASV Overijssel Als uw project niet past binnen een subsidieregeling maar misschien wel binnen onze beleidsdoelen, dan kunt u op basis van de Algemene Subsidieverordening Overijssel 2005 (ASV) een subsidie aanvragen. 199431ASV-aanvraag grijs-randtekst Inhoud Inhoud inhoud-blok Contact Overijssel Loket Telefoon: 038 499 88 99Ma-vr van 08.30 tot 17.00 uurE-mail: subsidie@overijssel.nl grijs-randuitgelicht Inhoud Inhoud inhoud-blok Subsidieaanvragen voor Regio Deals222608Regio Deals Twente en Regio Zwolle default-randtekst Inhoud Inhoud inhoud-blok Gevolgen corona voor uw subsidie of sponsorbijdrage default-randtekst Inhoud Inhoud inhoud-blok Snel naar: Indienen tussenrapportage, wijzigings- en vaststellingsverzoek Formulier: nasturen bijlagen default-randtekst Inhoud Inhoud inhoud-blok Klantportaal MijnOverijssel Uw opgeslagen en verzonden aanvragen kunt u vinden in het klantportaal. Gebruik de knop MijnOverijssel bovenaan elke pagina. LET OP: het klantportaal bevat geen Europese regelingen (POP3). Deze worden door de RVO afgehandeld (u heeft minimaal niveau EH2+ nodig). blauwtekst Inhoud Inhoud inhoud-blok Op woensdag 31 maart 2021 zijn onze e-formulieren tot 13.00 uur niet of beperkt beschikbaar We adviseren u om dan geen gebruik te maken van onze formulieren. Als u toch een formulier invult, kunnen gegevens verdwijnen. Tussentijds opgeslagen formulieren zijn daarna waarschijnlijk niet meer in te dienen. Stuur deze dus voor 31 maart in. blauwtekst Inhoud Inhoud inhoud-blok Het inloggen met E-herkenning werkt niet. Dit komt door een technische storing. We werken aan een oplossing! Lay-out Lay-out Subsidie voor opleidingen en kennisdeling in de culturele sector in Overijssel. De activiteiten zijn het bevorderen van de deskundigheid van personeel van culturele organisaties én netwerken en ontmoetingen.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/culturele/leren-ontmoeten-netwerken/Subsidie voor een lokaal energie-initiatief in Overijssel. Het initiatief heeft als doel energie op te wekken en/of energie te besparen.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/milieu-energie/lokale-energie-initiatieven-4-0/Subsidie voor duurzaam innoveren in de sectoren High Tech Systemen en Materialen en ICT, AgroFood, Life Science and Health, Chemie en Energie en Biobased Economy, Tuinbouw en Uitgangsmaterialen, Water en Logistiek. De subsidie ondersteunt mkb-ers die aan het begin van een innovatieproces tegen problemen aanlopen. In deze beginfase is er vaak nog geen zicht op succes van marktintroductie of verdienmodellen. Met deze subsidie stimuleren wij bedrijven om hun ideeën om te zetten in acties.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/regionale-economie/mit-haalbaarheidsprojecten-ubs-6-2/Subsidie voor mkb-ondernemingen voor projecten bestaande uit industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling. Het project moet passen bij minimaal één van volgende maatschappelijke Kennis en Innovatieagenda’s (KIA): Energie & Duurzaamheid; Gezondheid en Zorg; Landbouw, Water en Voedsel; Veiligheid; Sleuteltechnologieën; Maatschappelijk verdienvermogen.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/regionale-economie/mit-samenwerkingsprojecten-tender-ubs-6-3/Subsidie voor het uitvoeren van digitaliseringsactiviteiten op basis van een digitaliseringsplan. Voor alle Overijsselse ondernemers in het mkb. Of u nu een bouwbedrijf heeft, in de maakindustrie zit, agrariër of winkelier bent of in de culturele sector actief bent.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/regionale-economie/mkb-voucher-digitalisering/Subsidie voor Overijsselse gemeenten voor de voorbereiding en uitvoering van projecten en subsidieprogramma’s die opgenomen zijn in het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit Overijssel.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/mobiliteit/mobiliteit/Subsidie voor natuurbeheerders voor het behoud en de ontwikkeling van natuur- en landschapsbeheer in Overijssel.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/natuur/natuur/Subsidie voor activiteiten die bijdragen aan het versterken van de relatie tussen natuur en samenleving.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/vitaal-platteland/natuur-en/Subsidie voor Overijsselse gemeenten voor het opheffen, beveiligen of het realiseren van een eenvoudige alternatieve voorziening voor een Niet actief beveiligde overweg (NABO). De overweg moet openbaar toegankelijk zijn.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/mobiliteit/actief-beveiligde-overwegen-nabo/Subsidie voor nieuwe vormen van lokaal personenvervoer in Overijssel daar waar collectieve systemen, zoals openbaar vervoer, niet of laag frequent rijdenhttps://www.overijssel.nl/loket/subsidie/mobiliteit/nieuwe-mobiliteit/Subsidie voor ondersteuning bij de uitwerking en voorbereiding van een voorstel voor het Nationaal Groeifonds, derde ronde. De voorstellen moeten wel band hebben met Overijssel.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/regionale-economie/ondersteuning-nationaal-groeifondsaanvragen/Subsidie voor het opruimen van achtergelaten drugsafval.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/vitaal-platteland/opruiming-drugsafval-overijssel-2021-2024/Subsidie voor het opstellen van een Bidbook streekeigen landschapsbeheer en procesondersteuning om de beheerorganisatie vorm te geven. Dit is een plan dat door een georganiseerde groep inwoners of ondernemers in het kader van streekeigen landschapsbeheer wordt opgesteld. In dit plan wordt in beeld gebracht wat er nodig is voor het landschapsbeheer in de woon- of werkomgeving. Het resultaat is een plan, waarin de wensen en eisen van, voor en door het gebied voor het toekomstige streekeigen landschapsbeheer zijn beschreven.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/vitaal-platteland/opstellen-bidbook-streekeigen-landschapsbeheer/Subsidie voor Overijsselse gemeenten voor de voorbereiding en uitvoering van Overijssel toont talent. Deze subsidie was eerder bekend onder de naam Week van de Amateurkunst.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/culturele/overijssel-toont-talent/Subsidie voor het verbeteren van de verkavelingsstructuur in het landelijk gebied. Via vrijwillige planmatige kavelruilprojecten kan gewerkt worden aan betere landbouwstructuur en betere grondgebondenheid. Dit is belangrijk om de duurzaamheid van de sector te bevorderen. Het helpt ook om de andere functies op de juiste plek te krijgen, denk aan natuur, water en minder transportbewegingen.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/vitaal-platteland/planmatige-vrijwillige-kavelruil/Subsidie om georganiseerde groepen inwoners en/of ondernemers te ondersteunen bij de uitvoering van hun bidbook Streekeigen Landschapsbeheer. Het gaat om ondersteunende werkzaamheden die direct horen bij de uitvoering van een bidbook Streekeigen Landschapsbeheer.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/vitaal-platteland/procesondersteuning-streekeigen-landschapsbeheer/Subsidie voor minimaal twee producties in de kunstdisciplines muziek, theater, dans, beeldende kunst en mediakunst, film en documentaire en literaire cultuur in Overijssel.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/culturele/productieregeling-cultuur-overijssel-tender/Europese subsidie voor fysieke investeringen in innovaties binnen de agrarische sector.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/europese-subsidies/regeling-fysieke-0/Europese subsidie voor fysieke watergerelateerde investeringen voor innovatie van agrarische ondernemingen.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/europese-subsidies/regeling-fysieke/Europese subsidie voor projecten ter verbetering van de verkavelingsstructuur van landbouwbedrijven.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/europese-subsidies/regeling-1/Subsidie om het programma voor cultuuronderwijs verder te ontwikkelen. Dit programma verbetert de deskundigheid van het onderwijs en culturele instellingen. Daarnaast is het de bedoeling dat cultuurbeleid binnen het onderwijs een vaste plek krijgt.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/europese-subsidies/regeling-lopende/Europese subsidie voor niet-productieve investeringen in het landelijk gebied van Overijssel die betrekking hebben op de (her)inrichting, of transformatie en het beheer van het watersysteem voor landbouw -, water - en klimaatdoelen.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/europese-subsidies/regeling-niet/Europese subsidie voor niet-productieve investeringen voor biodiversiteit, natuur en landschap.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/europese-subsidies/regeling-niet-0/Subsidie om het programma voor cultuuronderwijs verder te ontwikkelen. Dit programma verbetert de deskundigheid van het onderwijs en culturele instellingen. Daarnaast is het de bedoeling dat cultuurbeleid binnen het onderwijs een vaste plek krijgt.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/europese-subsidies/regeling-productieve-investeringen-biodiversiteit/Europese subsidie voor samenwerking voor innovaties (water).https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/europese-subsidies/regeling/Europese subsidie voor Samenwerking voor innovaties in de landbouw.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/europese-subsidies/regeling-0/Europese subsidie voor demonstraties, het verzorgen van trainingen, workshops en coaching aan een groep van landbouwondernemers op het gebied van waterbeheer.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/europese-subsidies/regeling-trainingen/Subsidie voor de uitvoering van concrete acties die passen binnen de Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) van LEADER Noord Overijssel.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/europese-subsidies/regeling-uitvoering-1/Subsidie voor de uitvoering van concrete acties die passen binnen de Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) van LEADER Noordoost Twente.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/europese-subsidies/regeling-uitvoering-0/Subsidie voor de uitvoering van concrete acties die passen binnen de Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) van LEADER Salland.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/europese-subsidies/regeling-uitvoering/Subsidie voor de uitvoering van concrete acties die passen binnen de Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) van LEADER Zuidwest Twente.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/europese-subsidies/regeling-uitvoering-2/Subsidie voor de voorbereiding van samenwerkingsactiviteiten om te komen tot samenwerkingsprojecten. Ook kan subsidie worden gevraagd voor de uitvoering van samenwerkingsactiviteiten. De projecten dienen te passen binnen de Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) van LEADER Noord Overijssel.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/europese-subsidies/regeling-4/Subsidie voor de voorbereiding van samenwerkingsactiviteiten om te komen tot samenwerkingsprojecten. Ook kan subsidie worden gevraagd voor de uitvoering van samenwerkingsactiviteiten. De projecten dienen te passen binnen de Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) van LEADER Noordoost Twente.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/europese-subsidies/regeling-3/Subsidie voor de voorbereiding van samenwerkingsactiviteiten om te komen tot samenwerkingsprojecten. Ook kan subsidie worden gevraagd voor de uitvoering van samenwerkingsactiviteiten. De projecten dienen te passen binnen de Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) van LEADER Zuidwest Twente.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/europese-subsidies/regeling-2/Subsidie om het programma voor cultuuronderwijs verder te ontwikkelen. Dit programma verbetert de deskundigheid van het onderwijs en culturele instellingen. Daarnaast is het de bedoeling dat cultuurbeleid binnen het onderwijs een vaste plek krijgt.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/europese-subsidies/regeling-voorbereiding-oprichten-plaatselijke/Subsidie voor een Overijssels rijksmonument of een zelfstandig onderdeel daarvan.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/culturele/restauratie/Subsidie voor maatschappelijke initiatieven die bijdragen aan meer sporten en bewegen in Overijssel.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/sociale-kwaliteit/samen-elkaar-leven/Met deze subsidie wil de provincie bijdragen aan het verduurzamen van het goederenvervoer over de weg. Verduurzaming van goederenvervoer kan onder andere door de inzet van zero emissie vrachtvoertuigen. Denk bijvoorbeeld aan de inzet van elektrische bestelbussen, maar ook aan schonere kleine vrachtvoertuigen op LNG, CNG of waterstof.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/mobiliteit/scan-verduurzaming-wagenpark/Subsidie voor activiteiten op het gebied van spitsmijding én CO2-reductie in de provincie Overijssel.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/mobiliteit/slimme-duurzame/De subsidie is bedoeld om activiteiten te ondersteunen die bijdragen aan de sociale veiligheid van LHBTI+ en de vergroting van de individuele ruimte van deze doelgroep om zichzelf te kunnen zijn.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/culturele/sociale-acceptatie-veiligheid-regenboogprovincie/Subsidie voor de instandhouding van een multifunctionele accommodatie (Mfa). De Mfa gaat hiervoor een extra of aanvullende sociale inspanning leveren. Mfa's zijn samenwerkingsverbanden waarbij verschillende maatschappelijke organisaties die vanuit een centrale locatie hun voorzieningen, producten en diensten aanbieden. Bijvoorbeeld Kulturhusen.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/sociale-kwaliteit/sociale-hypotheek-overijssel-3-0/Subsidie voor startende ondernemers voor de inhuur van een coach voor het verbeteren van hun ondernemerskwaliteiten en -vaardigheden.Afbeelding voor indexprovinciehuis/publish/pages/183293/provinciehuis.jpgprovinciehuis.jpg/publish/pages/183293/300px/provinciehuis.jpgprovinciehuis.jpg/publish/pages/183293/172px/provinciehuis.jpgprovinciehuis.jpg#img_pagvld_1868915_0, .img_pagvld_1868915_0 { width:520px; max-width:520px; height:348px; max-height:348px; } .achtergrond_img_pagvld_1868915_0 { background-image: url( /publish/pages/183293/provinciehuis.jpg ); } #img_pagvld_1868915_0.size_300px, .img_pagvld_1868915_0.size_300px { width:300px;max-width:300px;height:201px;max-height:201px; } .achtergrond_img_pagvld_1868915_0.size_300px { background-image: url( /publish/pages/183293/300px/provinciehuis.jpg ); } #img_pagvld_1868915_0.size_172px, .img_pagvld_1868915_0.size_172px { width:172px;max-width:172px;height:115px;max-height:115px; } .achtergrond_img_pagvld_1868915_0.size_172px { background-image: url( /publish/pages/183293/172px/provinciehuis.jpg ); } provinciehuis.jpghttps://www.overijssel.nl/loket/subsidie/culturele/startversneller-ondernemers-culturele-sector/Subsidie voor mkb-ondernemingen voor activiteiten in de ideefase van een energie-innovatie initiatief. Het gaat om ondersteuning bij het uitwerken van ideeën tot energieprojectplan en technisch, juridisch of financieel advies.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/milieu-energie/stimuleren-energie-innovatie/Subsidie voor landschapsbeheer, inclusief de voorbereiding, administratie en toezicht. Hiermee kunnen vrijwilligers op hun eigen niveau aan de slag gaan met de aanleg, het beheer of herstel van landschapselementen.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/vitaal-platteland/stimuleren-kleinschalig-streekeigen/Met deze subsidie wil de provincie bijdragen aan slimme logistieke oplossingen, die leiden tot minder transportbewegingen met vrachtwagens en bestelbussen over de weg. Er zijn tal van mogelijkheden voor ondernemers zoals route optimalisatie, samenwerkingen en efficiënte planning. De subsidie is gericht op de opstart van nieuwe initiatieven.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/mobiliteit/stimuleren-slim-duurzaam-vrachtvervoer/Subsidie voor activiteiten die bijdragen aan het realiseren van wooneenheden in leegstaand vastgoed of op braakliggend terrein in Overijssel.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/ruimtelijke/stimuleren/Subsidie voor ondernemingen in Overijssel voor de aanschaf van een elektrische vrachtfiets. Onder elektrische vrachtfiets wordt verstaan: een elektrische fiets voor bedrijfsmatig gebruik met daarop een bak om bedrijfsmatig goederen in te vervoeren of een elektrische fiets met een aanhanger om bedrijfsmatig goederen in te vervoeren. Beide met een minimale laadcapaciteit van 150 liter per bak.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/mobiliteit/stimulering-elektrische-vrachtfiets/Subsidie voor activiteiten voor toekomstgerichte vormen van kringlooplandbouw met een gezonde bedrijfsvoering. De nadruk ligt op het in de praktijk brengen van kringlooplandbouw. Hieronder vallen demonstraties, praktijkleertrajecten en kennisdeling. En ook de ontwikkeling van een beloningssysteem dat meerdere agrarische ondernemingen over kan halen om ecosysteemdiensten op hun agrarische bedrijf te verbeteren of uit te breiden.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/regionale-economie/stimulering-toekomstbestendige-verduurzaming/Subsidie voor een samenhangende, regiospecifieke benadering van onder meer landbouw, natuur, milieu, kwaliteit van leefomgeving en water. Alleen met naam genoemde aanvragers kunnen hiervoor aanvragen. De subsidie komt voort uit het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland (IBP VP).https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/vitaal-platteland/subsidie-interbestuurlijk-programma-vitaal/Subsidie voor particulieren en bedrijven die een brief van ons hebben ontvangen waarin staat dat zij recht hebben op een subsidie voor herstel van autonome schade.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/schade/herstel/231269Leren, ontmoeten en netwerken208320Lokale energie-initiatieven 4.0216835MIT-Haalbaarheidsprojecten (Ubs 6.2)216817MIT-R en D-samenwerkingsprojecten (TENDER) (Ubs 6.3)228695MKB-voucher digitalisering208344Mobiliteit Overijssel208318Natuur- en landschapsbeheer (SNL)211554Natuur en samenleving 2.0225929Niet actief beveiligde overwegen (NABO)208285Nieuwe mobiliteit Overijssel232238Ondersteuning Nationaal Groeifondsaanvragen208221Opruiming drugsafval Overijssel 2021-2024225861Opstellen bidbook streekeigen landschapsbeheer Overijssel228257Overijssel toont talent226962Planmatige vrijwillige kavelruil229867Procesondersteuning streekeigen landschapsbeheer208247Productieregeling cultuur Overijssel (TENDER)210072Regeling Fysieke investeringen voor innovaties in de landbouw203989Regeling Fysieke watergerelateerde investeringen voor innovatie van agrarische ondernemingen205602Regeling Investeringen in infrastructuur voor de ontwikkeling, modernisering of aanpassing van landbouwbedrijven201798Regeling Lopende kosten en dynamisering LEADER (POP3)203971Regeling Niet productieve investeringen water204895Regeling Niet-productieve investeringen voor biodiversiteit, natuur en landschap215017Regeling Niet-productieve investeringen voor biodiversiteit, natuur, landschap en hydrologische maatregelen Stikstof204731Regeling Samenwerking voor innovaties (water)204732Regeling Samenwerking voor innovaties in de landbouw204092Regeling Trainingen, workshops, ondernemerscoaching en demonstraties waterbeheer204728Regeling Uitvoering LEADER projecten - LAG Noord Overijssel204727Regeling Uitvoering LEADER projecten - LAG Noordoost Twente204705Regeling Uitvoering LEADER projecten - LAG Salland204676Regeling Uitvoering LEADER projecten - LAG Zuidwest Twente210091Regeling Voorbereiding en uitvoering van samenwerkingsactiviteiten van de lokale groep Noord Overijssel210090Regeling Voorbereiding en uitvoering van samenwerkingsactiviteiten van de lokale groep Noordoost Twente210078Regeling Voorbereiding en uitvoering van samenwerkingsactiviteiten van de lokale groep Zuidwest Twente233537Regeling voorbereiding voor het oprichten van een Plaatselijke actiegroep en het opstellen van een LOS208199Restauratie rijksmonumenten (TENDER)211385Samen voor elkaar - een leven lang bewegen229892Scan verduurzaming wagenpark (vrachtvervoer)219820Slimme en duurzame mobiliteit Overijssel220533Sociale acceptatie en veiligheid (regenboogprovincie) 2020 t/m 2023226878Sociale hypotheek Overijssel 3.0232909Startversneller ondernemers in de culturele sector223798Stimuleren energie innovatie232405Stimuleren kleinschalig streekeigen landschapsbeheer229909Stimuleren slim en duurzaam vrachtvervoer219979Stimuleren wooninitiatieven229330Stimulering elektrische vrachtfiets227401Stimulering toekomstbestendige verduurzaming AgroFood sector227897Subsidie Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland229371Subsidie schadeherstel Kanaal Almelo-De Haandrik Index Vraag en antwoord index Evenementenagenda Imagemap Prikbord Discussie Secundaire navigatie Galerij RSS feeds Vraag en antwoord index Carrousel Fotoalbum Mailinglist Nieuwsservice Opiniepeiling Foto Alfabet navigatie Uitgelicht Video Ingelogd Formulier Superlink Inhoudsopgave Twitter Tijdlijn Media Zoeksuggesties Zoeken en toptaken Productcatalogus Productenlijst Product aankondiging LaPosta Thema blok Galerij uitgelicht Footer 2021 Footer 2021 default-randblokken Blokken default-randtekst Inhoud Inhoud inhoud-blok Bezoekadres Luttenbergstraat 28012 EE ZwolleOpen: ma-vrij 7.00-17.00 uur Overijssel loket Bel: 038 499 88 99Open: ma-vrij 8.30-17.00 uurPostadres: Postbus 10078, 8000 GB ZwolleAlgemeen contactformulier default-randlijst Inhoud Inhoud inhoud-blok Privacy en archief170965Persoonsgegevens bij provincie Overijssel223927Informatiebeveiliging161369Informatie over Google Analytics en Cookieslink-1717378Archiefweb default-randlijst Inhoud Inhoud inhoud-blok Direct naar129332Contact en route184273Loket2Onderwerpen141801Bestuurlink-1746411Politieke besluiten150864Persvoorlichterslink-1716949Vacatures55Sitemap logologo Logo Logo logo-blok logologo Logo Algemeen Afbeelding Wapen Provincie Overijssel /publish/pages/179902/wapen_provincie_overijssel.gif wapen_provincie_overijssel.gif #img_pagvld_1837849_0, .img_pagvld_1837849_0 { width:198px; max-width:198px; height:145px; max-height:145px; } .achtergrond_img_pagvld_1837849_0 { background-image: url( /publish/pages/179902/wapen_provincie_overijssel.gif ); } wapen_provincie_overijssel.gif Responsive 1 default-randlijst Inhoud Inhoud inhoud-blok Toegankelijkheid Deze website is digitaal toegankelijk volgens de norm WCAG 2.1 AA. link-1735034Toegankelijkheidscertificaat Stichting Accessibility217904Toegankelijkheidsverklaring volg-ons Volg ons Volg ons follow-us blok Blok Titel Volg ons op default-randtekst Inhoud Inhoud inhoud-blok Meld vage taal Layout Stramien Index Vraag en antwoord index Evenementenagenda Imagemap Prikbord Discussie Secundaire navigatie Galerij RSS feeds Vraag en antwoord index Carrousel Fotoalbum Mailinglist Nieuwsservice Opiniepeiling Foto Alfabet navigatie Uitgelicht Video Ingelogd Formulier Superlink Inhoudsopgave Twitter Tijdlijn Media Zoeksuggesties Zoeken en toptaken Productcatalogus Productenlijst Product aankondiging LaPosta Thema blok Galerij uitgelicht Header 2021 Header 2021 blokken Blokken primaire-navigatieprimaire-navigatie Primaire navigatie Primaire navigatie primaire-navigatie-blok blok Blok Titel Menu Uitvalmenu Eenvoudig uitvalmenu eenvoudig-uitvalmenu Eenvoudig uitvalmenu eenvoudig-uitvalmenu Starten met home 0 Items per rij 4 secundaire-navigatiesecundaire-navigatie Secundaire navigatie Secundaire navigatie secundaire-navigatie-blok blok Blok Presentatievorm Horizontaal (rechts) horizontaal-rechts Horizontaal (rechts) horizontaal-rechts Gedrag mobiele navigatie Opnemen in primaire navigatie insert-in-primnav Opnemen in primaire navigatie insert-in-primnav logologo Logo Logo logo-blok logologo Logo Algemeen Afbeelding Home provincie Overijssel /publish/pages/179903/logo-provincie-overijssel.png logo-provincie-overijssel.png /publish/pages/179903/172px/logo-provincie-overijssel.jpg logo-provincie-overijssel.jpg #img_pagvld_1837866_0, .img_pagvld_1837866_0 { width:296px; max-width:296px; height:80px; max-height:80px; } .achtergrond_img_pagvld_1837866_0 { background-image: url( /publish/pages/179903/logo-provincie-overijssel.png ); } #img_pagvld_1837866_0.size_172px, .img_pagvld_1837866_0.size_172px { width:172px;max-width:172px;height:46px;max-height:46px; } .achtergrond_img_pagvld_1837866_0.size_172px { background-image: url( /publish/pages/179903/172px/logo-provincie-overijssel.jpg ); } logo-provincie-overijssel.png Responsive 1 Afbeelding (svg) Home provincie Overijssel /publish/pages/179903/logo-provincie-overijssel.svg logo-provincie-overijssel.svg logo-provincie-overijssel.svg zoekenzoeken Zoeken Zoeken zoeken-blok blok Blok Titel Zoek sitepadsitepad Sitepad Sitepad sitepad-blok blok Blok Titel Kruimelpad Layout Stramien Index Vraag en antwoord index Evenementenagenda Imagemap Prikbord Discussie Secundaire navigatie Galerij RSS feeds Vraag en antwoord index Carrousel Fotoalbum Mailinglist Nieuwsservice Opiniepeiling Foto Alfabet navigatie Uitgelicht Video Ingelogd Formulier Superlink Inhoudsopgave Twitter Tijdlijn Media Zoeksuggesties Zoeken en toptaken Productcatalogus Productenlijst Product aankondiging LaPosta Thema blok Galerij uitgelicht
Facetten
Doelgroep
Status
Thema

Zoeken in de index

Zoeken binnen de index

Contact Overijssel Loket

Telefoon: 038 499 88 99
Ma-vr van 08.30 tot 17.00 uur
E-mail: subsidie@overijssel.nl

Subsidie aanvragen:

Door de vele ontvangen aanvragen is er een achterstand ontstaan. Houdt u daarom rekening met een langere behandeltermijn. Onze excuses hiervoor.

ASV Overijssel

Als uw project niet past binnen een subsidieregeling maar misschien wel binnen onze beleidsdoelen, dan kunt u op basis van de Algemene Subsidieverordening Overijssel 2005 (ASV) een subsidie aanvragen.

Subsidieaanvragen voor Regio Deals

Klantportaal MijnOverijssel

Uw opgeslagen en verzonden aanvragen kunt u vinden in het klantportaal. Gebruik de knop MijnOverijssel bovenaan elke pagina.

LET OP: het klantportaal bevat geen Europese regelingen (POP3). Deze worden door de RVO afgehandeld (u heeft minimaal niveau EH2+ nodig).