Regeling Samenwerking voor innovaties (water)


Voor wie

Samenwerkingsverbanden of samenwerkingsverbanden in oprichting.

Wat

Europese subsidie.

Waarvoor

Artikel 3.5.1 subsidiabele activiteit

 1. Subsidie kan worden verstrekt voor:
  1. de oprichting van een projectmatig samenwerkingsverband of;
  2. gezamenlijk formuleren van een projectplan gericht op een innovatie of;
  3. uitvoering van een innovatieproject;
 2. De activiteiten zijn gericht op het praktijkrijp maken van kennis en innovatie in het kader van één of meerdere van de volgende thema’s:
  1. maatregelen die leiden tot een geringer grondstoffengebruik en een gesloten kringloop, met als resultaat een vermindering van de emissie van milieubelastende stoffen naar bodem, lucht en grond- en oppervlakte water en minder uitputting van hulpbronnen en grondstoffen;
  2. klimaatadaptatie;
  3. behoud en versterking van biodiversiteit en omgevingskwaliteit gericht op het waterbeheer.
 3. De activiteit heeft betrekking op de voortbrenging van landbouwproducten.

Informatie over de subsidie