Regeling Samenwerking voor innovaties in de landbouw


Voor wie

Deelnemers van het samenwerkingsverband of de initiatiefnemer van het samenwerkingsverband in wording.

Wat

Europese subsidie.

Waarvoor

Artikel 3.6.1 subsidiabele activiteit

 1. Subsidie kan worden verstrekt voor:
  1. de oprichting van een projectmatig samenwerkingsverband als bedoeld in artikel 1.6 lid 1, en het gezamenlijk formuleren van een projectplan gericht op een innovatie en/of;
  2. uitvoering van een innovatieproject.
 2. De activiteiten zijn gericht op het praktijkrijp maken van kennis en innovatie alsmede één of meerdere van de volgende thema's:
  1. verschuiving van de bestaande kostenreductiestrategie naar een meerwaarde strategie, met nieuwe marktconcepten, nieuwe verdienmodellen of meerwaardecreatie;
  2. beter beheer van productierisico's, versterking van de positie van de primaire producent in de handelsketen of het verminderen van marktfalen;
  3. maatregelen die leiden tot een geringer grondstoffengebruik of een meer gesloten kringloop, met als resultaat een vermindering van de emissie van milieubelastende stoffen naar bodem, lucht en grond- en oppervlakte water en minder uitputting van hulpbronnen en grondstoffen;
  4. klimaatmitigatie;
  5. klimaatadaptatie;
  6. verbetering van dierenwelzijn of diergezondheid en verminderd risico voor de volksgezondheid bij de interactie tussen mens en dier;
  7. behoud en versterking van de biodiversiteit en de omgevingskwaliteit

Informatie over de subsidie