Kostensoorten bij aanvraag subsidies

Gepubliceerd op 4 januari 2022

Begroting

Wij vragen voor bijna al onze subsidieregelingen om een begroting en dekkingsplan. Wij beoordelen de begroting op basis van de vier kostensoorten die hieronder worden beschreven. Ook leest u hier wanneer ze voor subsidie in aanmerking komen en wanneer niet.

Als van de kostensoorten wordt afgeweken dan staat dit in de betreffende subsidieregeling. Lees daarom altijd de volledige tekst van de subsidieregeling in het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2017.

Begroting

Uw project moet gefinancierd kunnen worden. Uit uw begroting moet blijken om welke kostensoort(en) het gaat en hoe u de kosten samen met de subsidie gaat dekken. Als hulpmiddel kunt u ons Begrotingsformat gebruiken die u op de subsidiepagina zelf kunt downloaden. Wij kunnen uw aanvraag dan sneller behandelen.
Een algemeen Begrotingsformat kunt u vinden op deze pagina.

Welke vier kostensoorten gebruiken wij?
Wanneer komen de kostensoorten voor subsidie in aanmerking?

De vier kostensoorten zijn:

 1. Loonkosten van medewerkers.
  De kosten moeten horen bij de activiteit waarvoor u subsidie vraagt. Daarnaast moeten ze doelmatig en aan te tonen zijn. Wij gebruiken voor de loonkosten drie berekeningen die hieronder verder worden beschreven.
 2. Kosten voor gebruik van machines en apparatuur.
  Deze kosten komen in aanmerking voor subsidie voor de periode dat ze gebruikt worden. De kosten mogen niet volledig opgevoerd worden als ze ook voor andere zaken worden gebruikt. De kosten horen bij de activiteit waarvoor u subsidie vraagt. Dit mag voor machines en apparatuur (apparaten, machines, licenties voor software of de eventuele onderhoudskosten) die al in uw bezit zijn of die worden aangeschaft voor het uitvoeren van de activiteit.
 3. Kosten van derden.
  Dit zijn kosten van geleverde materialen, diensten of inhuur van personeel. U moet hiervoor een rekening (offerte) kunnen laten zien als wij daar om vragen. De kosten moeten horen bij de activiteit waarvoor u subsidie vraagt en doelmatig zijn. Ook moeten de kosten betrekking hebben op activiteiten die binnen de subsidieperiode uitgevoerd zijn. De subsidieperiode is de periode vanaf de datum dat wij de aanvraag ontvingen tot en met de datum waarop de activiteit uitgevoerd moet zijn. Deze periode staat in de brief die wij u sturen. Voor de einddatum gebruiken wij vaak de einddatum van uw project. Deze datum vragen wij u in te vullen in het aanvraagformulier.
  Als het gaat om uren van derden dan komen die kosten voor subsidie in aanmerking voor maximaal € 130,- per uur exclusief btw.

  Let op: het tweede en het derde punt sluiten elkaar uit als het gaat om machines en apparatuur. U maakt een keuze voor welke kosten u subsidie vraagt.

 4. Kosten voor de inzet van vrijwilligers.
  Voorbeelden zijn verzekeringspremies voor vrijwilligersinzet of lunches. Het gaat hierbij niet om een urenvergoeding van vrijwilligers.

Berekening van de loonkosten

Wij gebruiken drie berekeningen voor de interne loonkosten:

 1. Berekening op basis van loonkosten plus opslag voor medewerkers in dienst van de aanvrager. Voor de berekening van de loonkosten wordt de volgende formule gehanteerd: directe loonkosten per jaar delen door 1.600 uren per fulltime medewerker, vermeerderd met maximaal 40% als vergoeding voor de indirecte kosten.
 2. Berekening op basis van een vast uurtarief van € 35,-. Dit geldt voor:
  1. medewerkers in dienst van de aanvrager, óf:
  2. voor natuurlijke personen die een onderneming drijven (bijvoorbeeld maatschap of eenmanszaak).
 3. Het IKT als deze:
  • op een transparante en navolgbare wijze voorcalculatorisch is berekend;
  • geen debetrente, boetes, provisies, financiële sancties, winstopslagen, gerechtskosten, voorzieningen voor mogelijke toekomstige verliezen of lasten, wisselverliezen, terugvorderbare indirecte belastingen (inclusief btw), (kosten van) schulden en buitensporige of ondoordachte kosten bevat, en;
  • de directe personeelsloonkosten niet meer bedragen dan € 130,- per uur.

Wat is IKT?

IKT is een stelselmatig en volgens een vast patroon gehanteerde berekening van een integraal kostprijstarief, gebaseerd op bedrijfseconomische aanvaardbare grondslagen, waarin directe personeelskosten en algemeen indirecte kosten opgenomen kunnen worden. Het IKT is vooral geschikt voor grotere bedrijven, organisaties en kennisinstellingen.

Als ze voldoen aan de volgende voorwaarden

 • In de betreffende subsidieregeling komen deze kosten voor subsidie in aanmerking.
 • De kosten horen bij de activiteit waarvoor u subsidie vraagt.
 • Kosten van derden moeten betrekking hebben op activiteiten die binnen de subsidieperiode uitgevoerd zijn.
  Als uw project uitloopt meldt dit dan zo snel mogelijk via het formulier Indienen wijzigingsverzoek.
 • Er is voor dezelfde activiteit geen andere subsidie van ons ontvangen.
 • Uit de begroting blijkt dat de kosten, met de hulp van de gevraagde subsidie, gefinancierd kunnen worden.
 • De gevraagde subsidie is minimaal € 1.000,- of hoger.
  Soms moet de gevraagde subsidie zelfs hoger zijn. Dit staat dan bij de betreffende subsidieregeling beschreven.
Welke kosten zijn niet subsidiabel?

De volgende kosten komen niet in aanmerking voor subsidie

 • Kosten van activiteiten die buiten de subsidieperiode zijn uitgevoerd. Als de activiteit al is gestart voordat de aanvraag voor subsidie is ontvangen, dan komen alleen de kosten van het deel van de activiteit dat nog niet is uitgevoerd voor subsidie in aanmerking.
 • De in de begroting opgenomen kostenpost onvoorzien.
 • Kosten die niet horen bij de activiteit waarvoor u subsidie vraagt.
 • Boetes, gerechtskosten, kosten voor financieringen, debetrente, leges.
 • Kosten voor het inhuren van een subsidieadviesbureau of andere subsidiebemiddelaar.
 • Vergoedingen voor de inzet in uren van vrijwilligers.
 • Btw. Behalve als u bij de aanvraag kunt aantonen dat de btw over de activiteit waarvoor u subsidie vraagt niet verrekend kan worden met de belastingdienst (fiscus) of via het BTW-compensatiefonds.
  Btw is niet van toepassing op particuliere aanvragers.
 • Loonkosten en overheadkosten (of indirecte kosten) van eigen personeel van gemeenten en waterschappen. Behalve als zij kunnen aantonen dat deze kosten speciaal gemaakt worden voor de activiteit waarvoor zij subsidie vragen en anders niet gemaakt zouden worden.

NB Soms komen deze kosten wel voor subsidie in aanmerking maar dan staat dit in de subsidieregeling beschreven.

Meer informatie

De volledige wettekst en een toelichting op de kostensoorten kunt u nalezen in het Uitvoeringsbesluit Subsidie Overijssel 2017 (Ubs), hoofdstuk 1, artikelen 1.1.1, 1.1.5 en 1.1.6.