Hoe vraagt u subsidie aan?

Gepubliceerd op 11 juli 2022

U vraagt de subsidie aan met het digitale aanvraagformulier

U vindt het aanvraagformulier op de subsidiepagina van een regeling. U vraagt de subsidie aan door het aanvraagformulier van de subsidie volledig in te vullen en met de gevraagde bijlagen te verzenden.
Op de subsidiepagina leest u welke bijlagen u moet meesturen.

Verder kunt u hier lezen wat er gebeurt nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen en wat wij van u verwachten tijdens en na de uitvoering van uw project.

Wat gebeurt er nadat u de aanvraag heeft ingediend?

1. Wij controleren uw aanvraag op volledigheid

Nadat u de subsidie heeft aangevraagd controleren wij eerst of uw aanvraag volledig is. Dit is de volledigheidstoets.
Als de gevraagde bijlagen ontbreken dan vragen wij u binnen vijf á tien dagen deze alsnog op te sturen. U heeft dan nog vier weken de tijd om de ontbrekende documenten op te sturen. Bij bijzondere omstandigheden kan deze periode ook langer zijn. Ontvangen wij de gevraagde stukken niet binnen de gestelde periode dan nemen wij uw aanvraag niet in behandeling.

2. Wij nemen uw aanvraag in behandeling als uw aanvraag volledig is

Na de volledigheidstoets gaan wij de inhoudelijke toets uitvoeren. Er wordt gekeken of de aanvraag voldoet aan alle gestelde voorwaarden in de subsidieregeling en of de aanvraag past binnen ons beleid.
Als de informatie die u heeft ingevuld in het formulier niet voldoende is om uw aanvraag goed te kunnen beoordelen dan vragen wij u om aanvullende inhoudelijke informatie. Dit doen wij bij voorkeur per e-mail.

Wij sturen u binnen 13 weken, nadat wij uw volledige aanvraag hebben ontvangen, een brief met ons besluit.

Als wij niet binnen de wettelijke termijn beslissen dan kunt u om een dwangsom vragen. Informatie hierover vindt u op onze pagina 'Dwangsom bij te laat beslissen'.

3. U ontvangt een brief met ons besluit

In de brief (de verleningsbeschikking) die wij u sturen geven wij aan of u subsidie ontvangt en zo ja, voor welk bedrag. Dit kan het gevraagde bedrag zijn maar dit kan ook een lager bedrag zijn. Het bedrag wordt lager als u kosten opgeeft die niet voor subsidie in aanmerking komen.

Verder staan in de brief welke activiteiten met de subsidie uitgevoerd moeten worden. Dit doen wij op basis van de gegevens die u zelf heeft aangeleverd. Ook staat in de brief welke voorwaarden wij stellen aan de subsidie.

Als u het niet eens bent met de inhoud van ons besluit dan kunt u hier tegen in bezwaar gaan

Als er een duidelijke fout in de beschikking staat dan raden wij u aan om eerst contact met ons op te nemen via het Overijssel Loket, telefoon 038 499 88 99 (kies 1) of mail naar subsidie@overijssel.nl. Komen wij er samen niet uit dan kunt u alsnog een bezwaar indienen. Meer informatie over bezwaar indienen.

4. Wij publiceren alle subsidies in het openbaar Subsidieregister

Als wij u subsidie geven, dan worden de volgende gegevens opgenomen in het openbare Subsidieregister:

  • naam van uw bedrijf/organisatie of als 'particulier';
  • plaatsnaam;
  • naam van het project;
  • verleend subsidiebedrag.

5. Evaluatie

Als u een subsidie ontvangt dan bent u verplicht mee te werken aan een eventueel evaluatieonderzoek. Met zo’n evaluatie wordt onderzocht of de subsidies hebben bijgedragen aan de doelen van de subsidieregeling.

Wat verwachten wij van u tijdens en na de uitvoering van uw project?

Als er iets wijzigt in uw project dan moet u dit melden

Als er nadat u de subsidie heeft aangevraagd iets verandert in uw project dan bent u verplicht dit zo snel mogelijk aan ons te melden.

Op onze pagina Meldingsplicht leest u wat u moet melden en wat de gevolgen kunnen zijn als u wijzigingen niet meldt.

Als uw project klaar is vragen wij u aan te tonen dat u de activiteiten heeft uitgevoerd

Dit geldt voor alle subsidies vanaf € 25.000,- en in enkele gevallen ook voor de subsidies tot een bedrag van € 25.000,-.

In de brief (de verleningsbeschikking) leest u of u moet aantonen dat de activiteiten zijn uitgevoerd. Daar staat ook in op welke wijze en wanneer u dit moet doen. Als u dit niet doet of u bent te laat dan kan dit gevolgen hebben voor de hoogte van de subsidie.
Voor meer informatie zie onze pagina Eindverantwoording en vaststelling.