Regio Deals Twente en Regio Zwolle

Gepubliceerd op 24 oktober 2022

Regio Deal Twente

Het Rijk stelt € 30 miljoen beschikbaar vanuit de Regio-envelop om de sociaal-economische structuur van Twente te versterken. Daarbij wordt uitgegaan van een minimale cofinanciering van eveneens € 30 miljoen vanuit de regio.

De projectleiders zijn geïnformeerd over het proces van indienen van de aanvraag en de beoordelingscriteria. Heb je hier vragen over neem dan contact op met Jasper Kerkwijk (Regio Twente) of met Cees Dijkhuizen (provincie).

Het digitale aanvraagformulier kunt u vinden onder het kopje 'Direct aanvragen' op deze pagina.

Regio Deal Regio Zwolle

Het Rijk stelt € 22,5 miljoen beschikbaar vanuit de Regio-envelop om een impuls te geven aan de brede welvaart. De inzet is een sociaal sterke, circulaire, innovatieve, klimaatbestendige (groei)Regio Zwolle. Daarbij wordt uitgegaan van een minimale cofinanciering van eveneens € 22,5 miljoen vanuit de regio.

De projectleiders zijn geïnformeerd over het proces van indienen van de aanvraag en de beoordelingscriteria.

Het digitale aanvraagformulier kunt u vinden onder het kopje 'Direct aanvragen' op deze pagina.

Direct aanvragen

Voorbeeld van het formulier printen?

Als u een overzicht wilt van de gestelde vragen dan voert u de volgende actie uit:

 • U opent het formulier.
 • U kiest bij 'Inleiding en inloggen' onderaan de pagina bij de vraag 'Ik log in met' voor de optie 'geen van beide'. U drukt op de knop 'Volgende'.
 • Bij 'Voorwaarden' (en eventueel 'Voorwaarden -vervolg-') beantwoordt u de vragen zoals die op uw project van toepassing zijn. U drukt op de knop 'Volgende'.
 • U klikt dan op de knop ‘Afdrukken’. U vindt deze aan de linkerkant van het formulier.
Hoe kunt u de subsidie aanvragen?

Gebruik het aanvraagformulier Regio Deal Twente

Het digitale aanvraagformulier kunt u vinden onder het kopje 'Direct aanvragen' op deze pagina.

Welke documenten vragen wij u mee te sturen?

 • Een projectplan.
 • Een begroting en dekkingsplan. Maak bij voorkeur gebruik van ons Microsoft Excel bestand ‘Format begroting’.
 • Activiteitenoverzicht en -begroting voor het eerste jaar.
 • Letters of Intent van beoogde private financieringsbronnen.
 • Een bewijs van bankrekening (behalve als u voor een gemeente aanvraagt).
 • Een ondertekende machtiging als u dit formulier invult als gemachtigde.

En extra bij een samenwerkingsverband:

 • Een samenwerkingsverklaring. Zie ons voorbeeld, bijlagen 1a en 1b.
 • Voor ondernemers:
  • een ingevulde MKB verklaring van de samenwerkingspartner(s). Gebruik deze bijlage (pdf, 57 kB).
  • een ingevulde verklaring niet in moeilijkheden en Deggendorfclausule van de samenwerkingspartner(s). Gebruik deze bijlage (docx, 19 kB).

In het formulier kunt u alle gevraagde bijlagen uploaden. U kunt maximaal 100 MB aan bijlagen uploaden in het formulier. Wij raden u aan om de gevraagde bijlagen digitaal beschikbaar te hebben voordat u aan het invullen begint.

Gebruik het aanvraagformulier Regio Deal Regio Zwolle

Het digitale aanvraagformulier kunt u vinden onder het kopje 'Direct aanvragen' op deze pagina.

Welke documenten vragen wij u mee te sturen?

 • Een projectplan. Dit is vorm vrij, maar wij adviseren het format te hanteren dat eerder gebruikt is bij het indienen van projecten bij de commissie Jansen.
 • Een totaalbegroting en dekkingsplan. Wij verlangen een zogeheten PxQ-begroting. Het format hiervoor kunt u als Microsoft Excel bestand downloaden op deze pagina. Dit format moet u nog wel specificeren als een begroting per jaar, inclusief een uitgavenplanning over de subsidieperiode.
 • Letters of Intent. Als er sprake is van private cofinanciering binnen uw project, dan stuurt u ook de letter(s) of Intent mee waarin deze cofinanciering wordt aangekondigd. Dit is niet nodig als de private cofinanciering al in een samenwerkingsovereenkomst is geregeld.
 • Een bewijs van bankrekening (niet als een gemeente of waterschap aanvraagt).
 • Een ondertekende machtiging als u dit formulier invult als gemachtigde.

En extra bij een samenwerkingsverband:

 • Een samenwerkingsverklaring, waaruit taken en verantwoordelijkheden van de deelnemers en penvoerder blijkt, of een machtingsverklaring waaruit blijkt dat de penvoerder gemachtigd is namens de deelprojecten een aanvraag te doen. Zie ons voorbeeld, bijlagen 1a en 1b.
 • Voor elke deelnemer of per deelproject een gespecifieerde begroting, op basis van hetzelfde format, inclusief een uitgavenplanning over de subsidieperiode.
 • Als er sprake is van staatssteun dan kunnen wij om een aanvulling vragen, zoals een MKB-verklaring.

In het formulier kunt u alle gevraagde bijlagen uploaden. U kunt maximaal 100 MB aan bijlagen uploaden in het formulier. Wij raden u aan om de gevraagde bijlagen digitaal beschikbaar te hebben voordat u aan het invullen begint.

Het formulier tussentijds opslaan?

Dit kan alleen als u inlogt met uw eigen DigiD of met eHerkenning (voor organisaties, minimaal niveau EH2). U kunt ook kiezen voor de inlogoptie 'geen van beide'. U vult het formulier in één keer in. Meer informatie over de inlogopties vindt u op de pagina van het klantportaal MijnOverijssel.

Bibob

Bibob

Op basis van onze 'Beleidsregel voor de toepassing van de wet Bibob 2019' kunnen wij naar aanvragers een eigen onderzoek starten. Met dit onderzoek willen wij voorkomen dat de subsidie ook gebruikt wordt om strafbare activiteiten mogelijk te maken of te ondersteunen. Wij voeren het onderzoek zelf uit. Wij gebruiken hierbij verschillende informatiebronnen.

Wanneer voeren wij een onderzoek uit?

Het onderzoek voeren wij uit als u meer dan € 1.000.000,- subsidie vraagt of als uw aanvraag over één van de volgende onderwerpen gaat:

 • vastgoed (aankoop, verkoop, (ver)bouw);
 • afvalverwerking;
 • recreatieparken (exploitatie, aankoop, verkoop, (ver)bouw);
 • overslag en logistieke processen;
 • energie.

Wat betekent dit voor u als aanvrager?

Als u een subsidie van meer dan € 1 miljoen vraagt dan kunnen wij, als het eigen onderzoek daar aanleiding toe geeft, u vragen om een Bibob-vragenformulier in te vullen. De vragen gaan over de samenstelling en financiering van het bedrijf en de organisatie en haar bestuurders.

Welke aanvragers zijn uitgezonderd van onze beleidsregel?

Gemeenten, waterschappen, organen van een overheidsinstantie en ondernemingen die volledig in eigendom zijn van één of meer overheidsinstanties.

U hoeft een Bibob-vragenformulier alleen in te vullen als wij daarom vragen

Het Bibob-vragenformulier wordt dan onderdeel van de subsidieaanvraag. In dat geval geven wij geen voorschotten totdat de beoordeling is afgerond. Het niet of onvolledig indienen van het Bibob-formulier betekent dat wij de aanvragen buiten behandeling laten of de subsidie gaan intrekken. Wij kunnen uw aanvraag afwijzen als we strafbare feiten vermoeden.