Openbaar subsidieregister en wet- en regelgeving

Gepubliceerd op 4 november 2022

Er gelden wettelijke regels voor het geven van subsidie

In de Algemene wet bestuursrecht (Awb) staan in hoofdstuk 4 regels voor subsidie. Als wij subsidie willen geven dan moeten wij hiermee rekening houden.
In hoofdstuk 4 staat ook dat overheden alleen subsidie mogen geven als dat wettelijk is geregeld in een document. In het document moet staan voor welke activiteiten subsidie wordt gegeven.
Wij hebben dat beschreven in twee wettelijke documenten:

  • De Algemene subsidieverordening Overijssel 2005 (ASV (Algmene subsidieverordening Overijssel)).
  • Het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2022 (Ubs (Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel)).
Openbaar subsidieregister
Wet- en regelgeving

Alle subsidies worden opgenomen in het openbaar Subsidieregister

Als u subsidie ontvangt dan worden de volgende gegevens van de aanvrager in het Subsidieregister opgenomen:

  • de volledige naam van het bedrijf zoals genoemd in de Kamer van Koophandel. Als de aanvrager een particulier is dan wordt de naam vervangen door 'particulier';
  • plaatsnaam;
  • de naam van de subsidieregeling;
  • zaaknummer;
  • projectnaam, en het;
  • subsidiebedrag.

Het subsidieregister wordt twee keer per jaar bijgewerkt, in januari en juli. In sommige gevallen wordt ook de verleningsbrief gepubliceerd. Zie Staatssteun (kennisgeving).

Subsidieregister 2022

In dit document vindt u alle subsidies die in 2022 (stand 8-7-2022) zijn verstrekt. De lijst wordt regelmatig bijgewerkt.
Wilt u het register in pdf-formaat ontvangen of wilt u een eerder jaar raadplegen, stuur dan een mail naar: subsidie@overijssel.nl.

Provinciale regels

In de Algemene Subsidieverordening Overijssel 2005 (ASV) is geregeld dat wij subsidie kunnen geven voor allerlei activiteiten. Dit document vormt daarmee de wettelijke basis voor het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2017.

In het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2022 (Ubs) staan al onze subsidieregelingen. In het besluit staat beschreven welke activiteiten, personen of organisaties in aanmerking komen voor subsidie. Dit kan per subsidieregeling verschillen. Ook regelt dit besluit onze manier van werken die op de verschillende subsidies van toepassing zijn.

In de Beleidsregel voor de toepassing van de wet Bibob 2019 staat dat wij een eigen onderzoek moeten uitvoeren voor subsidies die gaan over de volgende onderwerpen: vastgoed, afvalverwerking, recreatieparken, overslag en logistieke processen en energie. En ook bij subsidies van meer dan € 1.000.000,-. Hiermee willen wij ervoor zorgen dat de subsidie niet gebruikt wordt voor strafbare activiteiten.

Alle subsidieaanvragen worden gecontroleerd op basis van bovenstaande regels.

Evaluatieregister subsidies

Wij onderzoeken sinds 2015 alle subsidieregelingen. Het onderzoek laat zien of de uitgekeerde subsidie volgens de wet zijn verstrekt. Dit doen wij meestal op basis van prestatieverantwoording.

Onze evaluaties zijn vooral gericht op grote processen zoals het evalueren van beleid. Subsidieregelingen maken hier vaak onderdeel van uit.

Voor meer informatie over evaluaties, of als u wilt weten wat de uitkomsten van een evaluatie zijn, kunt u contact op nemen met beleidsinformatie@overijssel.nl.

Europese regels

Wij moeten met het geven van subsidie ook rekening houden met Europese regels. Het kan zijn dat een bepaalde activiteit door Europa gezien wordt als staatssteun. Als dat zo is dan mag de aanvrager niet teveel of helemaal geen subsidie krijgen.

Voorbeeld: een aanvrager kan geen subsidie van de provincie krijgen als de aanvrager voor dezelfde activiteiten al een subsidie uit een Europees Fonds (EFRO of POP3) heeft gekregen. Zouden wij toch subsidie geven dan wordt de aanvrager gekort op zijn Europese subsidie. In het ergste geval wordt zijn subsidie ingetrokken.

Uitleg

Staatssteun is een overheidsmaatregel, in dit geval subsidie, en die mag geen invloed hebben op de markt. Krijgt een bedrijf staatssteun, maar de concurrenten niet? Dan kan dit leiden tot oneerlijke concurrentie. Daarom is staatssteun bijna altijd verboden. Meer informatie over staatssteun vindt u op de website van Europa decentraal.