Openbaar subsidieregister en wet- en regelgeving

Gepubliceerd op 30 juli 2021

Wet- en regelgeving
Snel naar regelgeving

Er gelden wettelijke regels voor het geven van subsidie

In de Algemene wet bestuursrecht (Awb) staan in hoofdstuk 4 regels voor subsidie. Als wij subsidie willen geven dan moeten wij hiermee rekening houden.
In hoofdstuk 4 staat ook dat overheden alleen subsidie mogen geven als dat wettelijk is geregeld in een document. In het document moet staan voor welke activiteiten subsidie wordt gegeven.
Wij hebben dat beschreven in twee wettelijke documenten:

  • De Algemene subsidieverordening Overijssel 2005 (ASV (Algmene subsidieverordening Overijssel)).
  • Het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2017 (Ubs (Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel)).

Provinciale regels

In de Algemene Subsidieverordening Overijssel 2005 (ASV) is geregeld dat wij subsidie kunnen geven voor allerlei activiteiten. Dit document vormt daarmee de wettelijke basis voor het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2017.

In het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2017 (Ubs) staan al onze subsidieregelingen. In het besluit staat beschreven welke activiteiten, personen of organisaties in aanmerking komen voor subsidie. Dit kan per subsidieregeling verschillen. Ook regelt dit besluit onze manier van werken die op de verschillende subsidies van toepassing zijn.

In de Beleidsregel voor de toepassing van de wet Bibob 2019 staat dat wij een eigen onderzoek moeten uitvoeren voor subsidies die gaan over de volgende onderwerpen: vastgoed, afvalverwerking, recreatieparken, overslag en logistieke processen en energie. En ook bij subsidies van meer dan € 1.000.000,-. Hiermee willen wij ervoor zorgen dat de subsidie niet gebruikt wordt voor strafbare activiteiten.

Alle subsidieaanvragen worden gecontroleerd op basis van bovenstaande regels.

Europese regels

Wij moeten met het geven van subsidie ook rekening houden met Europese regels. Het kan zijn dat een bepaalde activiteit door Europa gezien wordt als staatssteun. Als dat zo is dan mag de aanvrager niet teveel of helemaal geen subsidie krijgen.

Voorbeeld: een aanvrager kan geen subsidie van de provincie krijgen als de aanvrager voor dezelfde activiteiten al een subsidie uit een Europees Fonds (EFRO of POP3) heeft gekregen. Zouden wij toch subsidie geven dan wordt de aanvrager gekort op zijn Europese subsidie. In het ergste geval wordt zijn subsidie ingetrokken.

Toelichting: staatssteun is een overheidsmaatregel, in dit geval subsidie, en mag geen invloed hebben op de markt. Krijgt een bedrijf staatssteun, maar de concurrenten niet? Dan kan dit leiden tot oneerlijke concurrentie. Daarom is staatssteun bijna altijd verboden. Meer informatie over staatssteun vindt u op de website van Europa decentraal.

Openbaar subsidieregister

Alle subsidies worden opgenomen in het openbaar Subsidieregister

In het Subsidieregister kunt u lezen welke subsidies wij per subsidieregeling hebben gegeven, aan wie en voor welk project. Persoonsgegevens zijn vervangen door 'particulier'. Het subsidieregister wordt twee keer per jaar bijgewerkt, in januari en juli.

Subsidieregister 2021

In dit document vindt u alle subsidies die tot 15 juli in 2021 zijn verstrekt. De lijst wordt regelmatig bijgewerkt.
Wilt u het register in pdf-formaat ontvangen of wilt u een eerder jaar raadplegen, stuur dan een mail naar: subsidie@overijssel.nl.

Evaluatieregister subsidies

Wij onderzoeken sinds 2015 alle subsidieregelingen

Het onderzoek laat zien of de uitgekeerde subsidie volgens de wet zijn verstrekt. Dit doen wij meestal op basis van prestatieverantwoording.

Onze evaluaties zijn vooral gericht op grote processen zoals het evalueren van beleid. Subsidieregelingen maken hier vaak onderdeel van uit.

Voor meer informatie over evaluaties, of als u wilt weten wat de uitkomsten van een evaluatie zijn, kunt u contact op nemen met beleidsinformatie@overijssel.nl.