Meldingsplicht verandering project

Gepubliceerd op 22 oktober 2020

U bent verplicht om wijzigingen in uw project te melden
Hoe kunt u een wijziging melden?

Waarom een meldingsplicht?

De meldingsplicht staat tegenover het vertrouwen dat wij geven. Met vertrouwen bedoelen wij:
 • dat u, in de meeste gevallen, geen verantwoording hoeft af te leggen bij subsidies tot € 25.000,-;
 • dat u minder tussenrapportages hoeft in te sturen als uw project langer dan een jaar duurt, en;
 • dat u een voorschot kunt vragen dat past bij uw uitgaven.
Als wij u subsidie geven dan ontvangt u een brief, die we verleningsbeschikking noemen. Hierin staat waarvoor en onder welke voorwaarden en verplichtingen u de subsidie ontvangt. Als er na de verlening van de subsidie iets verandert in uw project dan bent u dus verplicht dit zo snel mogelijk aan ons te melden.
Hieronder leest u wat u moet melden en wat de gevolgen kunnen zijn als u wijzigingen niet meldt.

Gebruik het digitale formulier om wijzigingen te melden

In het formulier 'Indienen wijzigingsverzoek' geeft u duidelijk aan wat er wijzigt. Ook geeft u aan wat de wijziging betekent voor uw project en hoe u denkt het op te lossen.

Meer informatie over het indienen van een wijzigingsverzoek vindt u op onze pagina Indienen tussenrapportage, wijzigings- en vaststellingsverzoek.

Direct naar het formulier

Welke wijzigingen moet u melden?
Welke risico's loopt u?

U doet een melding:

 • Als de activiteiten niet (precies) uitgevoerd kunnen worden zoals u bij de aanvraag heeft aangegeven.
  Voorbeelden: de activiteiten worden (ergens) anders uitgevoerd dan beschreven in de verleningsbeschikking of u wilt een activiteit aanpassen. U meldt dit en geeft aan waarom dat nodig is.
 • Als de activiteiten niet binnen de subsidieperiode uitgevoerd kunnen worden.
  Voorbeelden: het project loopt uit omdat het aanvragen van de vergunningen vertraging heeft opgelopen of het uitvoeren van een activiteit duurt langer dan ingeschat. U meldt dit en u geeft aan wanneer u denkt klaar te zijn met het project.

Meld wijzigingen altijd zo vroeg mogelijk

Wij vragen u wijzigingen zo snel mogelijk te melden maar uiterlijk binnen vier weken nadat de wijziging heeft plaats gevonden. Wanneer u twijfelt neem dan contact op met het Overijssel Loket, bel met 038 499 88 99 (kies 1) of mail naar subsidie@overijssel.nl.

Wij beoordelen of de wijziging aanleiding is om de subsidie aan te passen

U ontvangt binnen 8 weken een brief waarin wij aangeven of wij wel of niet akkoord gaan met de wijziging.

Wat is geen wijziging?

Als u uw project uitbreidt met nieuwe activiteiten en u wilt een hoger subsidiebedrag dan kunt u geen gebruik maken van dit formulier. U moet een nieuwe aanvraag indienen want wij stellen een subsidie nooit hoger vast.

Als u wijzigingen niet op tijd meldt dan gaan wij over tot handhaving

U loopt dan de volgende risico's:

 • U krijgt minder subsidie.
 • U krijgt een controle bezoek van ons.
 • Uw verleningsbeschikking wordt ingetrokken of op nihil (€ 0,-) vastgesteld. Dit betekent dat u geen subsidie krijgt. Als u al een voorschot heeft ontvangen dan moet u dat terugbetalen.
 • U kunt worden opgenomen in ons Signaleringsregister subsidies.

Wat is het Signaleringsregister subsidies?

Dit is een vertrouwelijk register waarin subsidieontvangers staan bij wie "onregelmatigheden" zijn gevonden. U wordt opgenomen in het register wanneer u geen melding maakt van wijzigingen die invloed hebben op de hoogte van het subsidiebedrag. U heeft bijvoorbeeld:

 • een geheel andere activiteit uitgevoerd zonder dat u dit heeft gemeld;
 • al kosten gemaakt voordat u de subsidie bij ons had ingediend en u heeft dit niet gemeld;
 • u heeft geen verantwoording over een subsidie ingediend.

Opname in dit register kan betekenen dat bij een eventuele volgende subsidieaanvraag voor u strengere voorwaarden gelden:

 • Wij kunnen meer of vaker controleren.
 • In het uiterste geval kunnen wij zelfs een nieuwe aanvraag afwijzen.

Wij sturen u een brief als u wordt opgenomen in het Signaleringsregister subsidies

De gegevens blijven vanaf het moment van registratie voor een periode van drie jaar in het register opgenomen. Of een langere periode als er een juridische procedure aan verbonden is die langer loopt. Naast aanvragers kunnen ook de gemachtigden van subsidieaanvragers in het register worden geplaatst als er onregelmatigheden bij hen of door hun toedoen worden opgemerkt.
Het signaleringsregister voldoet aan de voorwaarden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)en is niet openbaar.