ASV aanvraag

Gepubliceerd op 22 juli 2022

Wat is een ASV aanvraag?

Dit zijn aanvragen die niet passen binnen één van onze subsidieregelingen maar wel binnen één van onze doelen uit het document 'Samen bouwen aan Overijssel : coalitieakkoord 2019-2023'. De subsidie moet voldoen aan:

Als u een subsidie ontvangt dan bent u verplicht mee te werken aan een evaluatieonderzoek. Met zo’n evaluatie wordt onderzocht of de subsidies hebben bijgedragen aan onze doelen.

Let op: een aanvraag leidt niet automatisch tot een positief besluit. Als wij vinden dat uw project niet voldoet of als er geen budget beschikbaar is, dan wordt de subsidie geweigerd.

Direct aanvragen

Voorbeeld van het formulier printen?

Als u een overzicht wilt van de gestelde vragen dan voert u de volgende actie uit:

 • U opent het formulier.
 • U kiest bij 'Inleiding en inloggen' onderaan de pagina bij de vraag 'Ik log in met' voor de optie 'geen van beide'. U drukt op de knop 'Volgende'.
 • Bij 'Voorwaarden' (en eventueel 'Voorwaarden -vervolg-') beantwoordt u de vragen zoals die op uw project van toepassing zijn. U drukt op de knop 'Volgende'.
 • U klikt dan op de knop ‘Afdrukken’. U vindt deze aan de linkerkant van het formulier.
Hoe kunt u een ASV subsidie aanvragen?

Gebruik het ASV aanvraagformulier om de subsidie aan te vragen

Het digitale aanvraagformulier kunt u vinden onder het kopje 'Direct aanvragen' op deze pagina.

Als u het formulier tussentijds wilt opslaan dan kunt u inloggen met uw eigen DigiD of met eHerkenning (voor organisaties, minimaal niveau EH2). Als u hier geen gebruik van wilt maken kies dan voor de inlogoptie 'geen van beide' en vul het formulier in één keer in.

Welke documenten vragen wij u mee te sturen?

 • Een projectplan (alleen als u dat heeft).
 • Een begroting en dekkingsplan waaruit blijkt dat de kosten, samen met de subsidie, gefinancierd kunnen worden. U kunt hiervoor ons begrotingsformat gebruiken dat u kunt vinden onder het kopje 'Bijlagen'.
 • Een bewijs van bankrekeningnummer als u niet eerder subsidie van ons heeft ontvangen.
 • Verleningsbrieven als uw organisatie dit jaar en de twee vorige jaren de-minimissteun heeft ontvangen (indien van toepassing en alleen als u de steun niet van ons heeft ontvangen).
 • Een ondertekende machtiging als u dit formulier invult als gemachtigde. U kunt hiervoor gebruik maken van ons Voorbeeld Machtiging dat u kunt vinden onder het kopje 'Bijlagen'.

En extra als er sprake is van een samenwerkingsverband (u mag deze ook opsturen als wij daarom vragen):

 • Een samenwerkingsverklaring. U kunt hiervoor ons voorbeeld gebruiken. Zie bijlagen 1a en 1b.
 • Voor deelnemende ondernemers:
  • ingevulde staatssteunverklaring. Gebruik hiervoor Bijlage 2.
  • verleningsbrieven als zij dit jaar en de twee vorige jaren de-minimissteun hebben ontvangen (indien van toepassing en alleen als zij de steun niet van ons hebben ontvangen).

U kunt maximaal 100 MB aan bijlagen uploaden in het formulier. Wij raden u aan om de gevraagde bijlagen digitaal beschikbaar te hebben voordat u aan het invullen begint.

Bibob

Beleidsregel voor de toepassing van de wet Bibob 2019 (Bibob)

Op basis van deze beleidsregel kunnen wij naar aanvragers een eigen onderzoek starten. Met dit onderzoek willen wij voorkomen dat de subsidie ook gebruikt wordt om strafbare activiteiten mogelijk te maken of te ondersteunen. Wij voeren het onderzoek zelf uit. Wij gebruiken hierbij verschillende informatiebronnen.

Wanneer voeren wij een onderzoek uit?

Als u meer dan € 1.000.000,- subsidie vraagt óf als uw aanvraag over één van de volgende onderwerpen gaat:

 • vastgoed (aankoop, verkoop, (ver)bouw);
 • afvalverwerking;
 • recreatieparken (exploitatie, aankoop, verkoop, (ver)bouw);
 • overslag en logistieke processen;
 • energie.

Wat betekent dit voor u als aanvrager?

Als uit ons onderzoek blijkt dat wij meer informatie nodig hebben dan kunnen wij u vragen om een Bibob-vragenformulier subsidies in te vullen. In dat geval worden geen voorschotten verstrekt totdat de beoordeling van het ingezonden Bibob-formulier subsidies afgerond is.
De vragen gaan over de samenstelling en financiering van het bedrijf en de organisatie en haar bestuurders. Bij particulieren over bestuursfuncties en financiën.

U hoeft alleen een Bibob-vragenformulier in te vullen als wij daarom vragen

Het Bibob-vragenformulier wordt dan onderdeel van de subsidieaanvraag. Het niet of onvolledig insturen van het Bibob-formulier subsidies is reden om de aanvraag buiten behandeling te laten of in te trekken. Wij kunnen uw aanvraag afwijzen als we strafbare feiten vermoeden.

Welke aanvragers zijn uitgezonderd van onze beleidsregel?

Gemeenten, waterschappen, organen van een overheidsinstantie en ondernemingen die volledig in eigendom zijn van één of meer overheidsinstanties.