Klacht over gedraging provincie Overijssel


Voor wie

U heeft het recht om een klacht in te dienen als u niet tevreden bent over de manier waarop u behandeld bent of hoe er met een verzoek van u is omgegaan. De behandeling van uw klacht kost niets en u hoeft geen inwoner van de provincie Overijssel te zijn om een klacht te kunnen indienen.

Waarover

Uw klacht kan bijvoorbeeld gaan over:

 • de wijze waarop bestuurders of ambtenaren zich in een bepaalde kwestie hebben gedragen
 • het niet nakomen van toezeggingen
 • het verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie
 • over het niet beantwoorden van uw brief of verzoek om informatie
 • als u vindt dat er niet serieus naar u geluisterd wordt of dat u aan het lijntje gehouden wordt
 • als u verkeerd of helemaal niet geïnformeerd bent

Voorwaarden

Een klacht kan worden ingediend als:

 • u deze binnen een jaar na de gedraging indient;
 • u duidelijk omschrijft om welke gedraging het gaat;
 • u duidelijk maakt tegen wie de klacht wordt ingediend.

U kunt géén klacht indienen als:

 • er al een bezwaarschrift is ingediend en deze procedure nog loopt;
 • de zaak waarover u wilt klagen in behandeling is bij een rechterlijke instantie;
 • een administratieve rechter een uitspraak heeft gedaan over de zaak waarover u wilt klagen;
 • de klacht over algemeen beleid of provinciale verordeningen gaat. In het algemeen kan gezegd worden dat er geen klacht ingediend kan worden tegen zaken, waarover op grond van wettelijke regels een besluit genomen is;
 • de klacht al eerder behandeld is, tenzij door de klager nieuwe feiten en/of omstandigheden worden aangedragen, die een nieuw onderzoek rechtvaardigen;
 • u bijvoorbeeld geen vergunning krijgt voor het bouwen van een schuur of voor het houden van een evenement. Daarvoor bestaat er de bezwaar- en beroepsprocedure;
 • er nog een mogelijkheid is om een bezwaarschrift in te dienen bij de provinciale organisatie, of in beroep te gaan bij een administratieve rechter, zoals de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank of de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State;
 • de aanklacht te klein is. De provincie is niet verplicht uw klacht te behandelen als het belang van u als klager of het gewicht van de gedraging 'kennelijk onvoldoende' is;
 • het gaat om bestuurders of medewerkers van gemeenten of waterschappen. Een dergelijke klacht moet bij de betreffende gemeente of waterschap worden ingediend.

Procedure

Contact

Team Juridische Zaken

Telefoon: 038 499 88 99 (kies 4)
klachtenenbezwaar@overijssel.nl

Postadres:
Gedeputeerde Staten van Overijssel
t.a.v. team Juridische Zaken
Postbus 10078
8000 GB Zwolle