Bezwaar tegen beslissing provincie Overijssel


Voor wie

Wie het niet eens is met een beslissing van Gedeputeerde Staten kan in veel gevallen een bezwaarschrift indienen. Dan wordt de zaak opnieuw behandeld. De procedure is geregeld in de Algemene wet bestuursrecht.

Voorwaarden

U kunt bezwaar aantekenen als er aan de onderstaande voorwaarden is voldaan:

  • Een bestuursorgaan heeft een beslissing genomen (de schriftelijke weigering een besluit te nemen of het niet tijdig nemen van een besluit wordt hier gelijkgesteld met het nemen van een besluit).
  • U bent als belanghebbende rechtstreeks bij het besluit betrokken.
  • Het bezwaar moet worden ingediend binnen zes weken nadat de beslissing, waartegen u bezwaar maakt, is verzonden. Wanneer het bezwaarschrift te laat wordt ingediend, kan het bezwaarschrift niet-ontvankelijk worden verklaard. Dat betekent dat uw bezwaar niet inhoudelijk wordt behandeld.

Bezwaar maken

Wilt u bezwaar maken tegen een besluit van de provincie Overijssel, dan kunt u het hiervoor onderstaand digitale formulier gebruiken (voegt u s.v.p. een PDF-bestand van uw ondertekende bezwaarschrift bij).

U kunt ook een brief sturen naar:
Provincie Overijssel,
t.a.v. team Juridische Zaken,
Postbus 10078,
8000 GB Zwolle.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Procedure

Contact

Team Juridische Zaken

Telefoon: 038 499 88 99 (kies 4)
klachtenenbezwaar@overijssel.nl

Postadres:
Gedeputeerde Staten van Overijssel
t.a.v. team Juridische Zaken
Postbus 10078
8000 GB Zwolle