Herinrichting Enschede-Noord

De herinrichting Enschede-Noord ligt te midden van de steden Enschede, Hengelo en Oldenzaal. Het gebied kent een grote afwisseling van essen, beekdalen, landgoederen, heideontginningen en natuurgebieden. De vaststelling van het inrichtingsplan eind oktober 2008 was het startschot voor de uitvoering van het plan. In het plan is een belangrijke rol weggelegd voor landbouw, natuur en recreatie. De uitvoering van het plan startte met deelgebied Lonnekermarke. Gedeputeerde Staten stelden de wijziging Inrichtingsplan Enschede-Noord vast op 8 november 2013. De meeste natuur- en recreatiedoelen staan niet meer in het plan. De planwijziging vormt de basis voor de herverkaveling van het deelgebied Lonnekerland.

Over het project

De herinrichting Enschede-Noord ligt in het gebied tussen Enschede, Hengelo en Oldenzaal en heeft een oppervlakte van circa 4.600 hectare. Kenmerkend voor het gebied zijn de grote hoogteverschillen, veroorzaakt door de stuwwal Oldenzaal-Enschede. Mede door deze grote hoogteverschillen ontstond een gevarieerd gebied met een bonte afwisseling van essen, beekdalen, landgoederen, heideontginningen en natuurgebieden.

Natuur, landbouw en landgoederen

Door de stuwwal, de gevarieerde bodemopbouw en de waterhuishouding bevinden zich in het gebied verschillende waardevolle natuurgebieden. Een belangrijke rol in het beheer van het landelijk gebied ligt bij de landbouw. In het gebied liggen circa 120 agrarische bedrijven, voornamelijk melkveebedrijven, met een gezamenlijke oppervlakte van circa 2400 hectare cultuurgrond. In het gebied zijn circa 60 landgoederen gelegen, die onder de Natuurschoonwet vallen.

Stedelijk uitloopgebied

Bepalend voor het gebied is de directe nabijheid van de steden Enschede, Hengelo en Oldenzaal. Het gebied vervult daarom een belangrijke rol als uitloopgebied

Deelgebieden

Commissieleden en adviseurs