Inkleuring rol Samen Werkt Beter bij GebiedsGerichte Aanpak stikstof

Gepubliceerd op 16 juni 2020

Samen Werkt Beter (SWB) sprak op 27 mei over de invulling van haar rol bij de GebiedsGerichte Aanpak (GGA) stikstof. In de vorige vergadering van 23 april gaf SWB al aan een actieve rol bij de GGA te willen spelen. Nu gaat het over de invulling van die rol.

De partijen in SWB zijn van mening dat de provincie de kaders en uitgangspunten van de GGA moet aangeven. Dat is haar verantwoordelijkheid. De gebiedspartijen moeten de regie en de uitvoering van de GGA ter hand nemen. Het is de taak van SWB om te adviseren. Hierbij past het niet goed om een regisserende rol te hebben. Haar kracht ligt in het ondersteunen van het proces, het verbinden van de verschillende belangen en als het nodig is commitment bewerkstelligen. Bij de start van de GGA heeft SWB een wezenlijke rol. Op dat moment worden de kaders en de opgaven van de GGA bepaald. Het is belangrijk dat de SWB-partners bereid zijn zich hieraan te verbinden. Dit zal in belangrijke mate bijdragen aan een goede en voortvarende start van de GGA. SWB had al eerder aangegeven zich te kunnen vinden in de GGA, zoals de provincie die op hoofdlijnen had geschetst.

Aanpak in zes gebieden

De provincie koos voor zes gebieden waarvoor een gebiedsgerichte aanpak wordt opgesteld. Op dit gebiedsniveau zal het werk moeten worden gedaan. Belangrijke elementen van de GGA zijn het reduceren van stikstof, het uitvoeren van herstelmaatregelen voor een robuuste natuur en het creëren van ruimte voor de economische sectoren. De zes gebieden moeten vitaal blijven, waar het aangenaam wonen, werken en recreëren is. Per gebied moet er een stuurgroep komen die de GGA begeleidt. Partijen die een belang hebben bij de GGA moeten een plek krijgen in de stuurgroep. Vaak zullen dat partijen zijn die ook deel uitmaken van SWB. Op dit vlak kan SWB van meerwaarde zijn, daarom wil SWB graag betrokken zijn bij het opstellen van deze GGA’s. Zij kan ze beoordelen op evenwicht, compleetheid en mogelijke knelpunten. Ook is het belangrijk na te gaan of de zes GGA’s voldoende samenhang met elkaar hebben. Als SWB zich committeert aan de zes GGA’s dan zal dat sterk bijdragen aan een goede uitvoering van het proces. Mochten er conflicten of knelpunten ontstaan – wat zich best zou kunnen voordoen, want het gaat om het wegen van belangen – dan voelt SWB zich verantwoordelijk om die mee te helpen oplossen. In SWB zijn immers al die belangen vertegenwoordigd. Elke partij heeft zijn eigen achterban.

Eigen huiswerk goed doen

De provincie, gemeenten en waterschappen maken deel uit van SWB. In de vergadering wezen hun vertegenwoordigers op de formele bevoegdheid die deze instanties hebben. Zij zijn niet alleen betrokken bij de voorbereiding van de GGA, maar hebben ook een formele rol in het besluitvormingsproces, omdat zij een overheidslichaam zijn. Een belangrijke boodschap die hieruit voortvloeit, is dat zij in eigen huis hun huiswerk goed moeten doen. Overigens geldt dat ook voor de andere SWB-partijen. ‘’We moeten voorkomen dat we elkaar verrassen; we moeten elkaar goed en op tijd informeren’’, zo was de conclusie. Dat is nodig voor een gestructureerd en zorgvuldig proces.

Eensgezind

Alle partijen toonden zich tevreden over de eensgezindheid die er is over de rol van SWB bij de GGA. Gedeputeerde Staten betrekken de oogst van dit overleg bij het verder concretiseren van de GGA en in het bijzonder de rol van SWB hierbij. De voorbereidingen voor de GGA gaan door. De ambitie van de provincie is om in twee van de zes gebieden nog voor de zomer van start te gaan: Noordwest-Overijssel en Noordoost-Twente. SWB ziet dit graag op haar agenda terugkomen.